Rekruttering til kirkelige stillinger

Rapport fra undersøkelse blant studenter på studier som kvalifiserer til jobb som prest, kateket, diakon eller kirkemusiker