Digitalisering i Den norske kirke

Digitale verktøy gir flere muligheter til å nå ut med evangeliet og derfor satser Den norske kirke på digitalisering. Digitalisering handler om mer enn bare tekniske løsninger – det handler om å gjøre kirken tilgjengelig. For å lykkes må lokalkirkens behov ivaretas.


 • Felles løsninger

  Felles løsninger 

  Ingen menigheter er like, men samtidig har mange menigheter ganske like behov. Derfor velges det felles løsninger som skal sørge for effektivisering og bedre tjenester for medarbeidere og frivillige.

  Kriterier for felles løsninger   

  • er tilgjengelig for alle organer i Den norske kirke
  • skal fungere godt sammen med andre felles løsninger for å gi en god brukeropplevelse  
  • må være anskaffet i tråd med styringsmodellen slik at lokalkirkens behov blir ivaretatt:
   • systemeierskap plasseres av digitaliseringsstyret
   • tilhørende områdegruppe og porteføljerådet er involvert i beskrivelse av behov

  Den norske kirke har etablert en felles ordning for personvern og informasjonssikkerhet. Fellesrådene kan bli med på ordningen gjennom å inngå en tilslutningsavtale. Les mer om dette på kirken.no/personvern. Vitec Agrando og Kirkedata har løsninger som er viktige for Den norske kirke. Det er inngått felles databehandleravtale som gjør at Sikkerhetsutvalget kan stille krav til informasjonssikkerhet og personvern i løsningene på vegne av alle fellesråd/menighetsråd som har inngått tilslutningsavtale. Medarbeideren, Ecclesia, Kardinal og Gravlund er ikke med i oversikten over fordi de ikke er anskaffet som felles løsning i tråd med styringsmodellen, og dermed må hvert fellesråd / menighetsråd selv inngå hver sin avtale med leverandørene. Det er ønskelig å etablere felles avtaler.

   

  Gi dine innspill

  Har du innspill om konkrete digitale verktøy, endringsforslag eller nye behov? Send det til områdegruppeleder eller fyll ut dette skjemaet. (Dette er ikke en kanal for å melde feil. Det må rettes til leverandørs servicedesk.)

 • Strategi og mål

  Digitaliseringsstrategi

  Kirkens digitale løsninger skal ha brukernes behov i sentrum og legge til rette for aktiv oppfølging fra kirken. Visjonen er Tilgjengelig kirke.

  Last ned digitaliseringsstrategien her (pdf)

   

  Styringsmodell

  For å realisere digitaliseringsstrategien, må et godt samspill være på plass. Styringsmodellen beskriver samspillet mellom ansvarlige for resultat, bestilling og leveranse. Styringsmodellen bygger på et felles og forpliktende samarbeid mellom fellesrådene og Kirkerådet. 

  Last ned styringsmodellen her (pdf)

   

  Mål 2023

  Digitaliseringsstyret har vedtatt mål for arbeidet i 2023. Dette er retningsgivende for prioriteringer og initiativ i digitaliseringsarbeidet. 

  Last ned mål for digitaliseringsarbeidet 2023 her (pdf)

   

   

 • Digitaliseringsstyret

  Digitaliseringsstyret

  Digitaliseringsstyret er Den norske kirkes øverste organ for styring av digitalisering. Styret har det overordnede ansvaret for at målene i digitaliseringsstrategien blir nådd. Digitaliseringsstyret har opprettet sikkerhetsutvalget, porteføljerådet og fem områdegrupper. 

  Sammensetning

  Digitaliseringsstyrets sammensetning er nylig vedtatt i Kirkerådet:

  • Fem kirkeverger med tre vararepresentanter, valgt av kirkevergene i eget valg
  • En fra Kirkerådet med vara
  • En fra et bispedømmeråd med vara
  • En fra KA med vara

  Medlemmer

  Frem til valget av de fem kirkevergene er gjennomført, består styret av:

  Rune Skagestad1

  Rune Skagestad - kirkeverge i Stavanger (leder)

  Andreas E. Eidsaa Jr.

   Andreas E. Eidsaa Jr. - kirkeverge i Sandnes

  Bård Andreas Bårdsen - kirkeverge i Moss og leder av kirkevergelaget

  Ingrid Vad Nilsen

  Ingrid Vad Nilsen - direktør i Kirkerådet

  Jorunn Kraft Vistnes

  Jorunn Kraft Vistnes - stiftsdirektør i Stavanger

  Kjell Inge Nordgård

  Kjell Inge Nordgård - kirkeverge i Trondheim

  Kjetil Haga

  Kjetil Haga - kirkeverge i Oslo

  Marit Halvorsen Hougsnæs

  Marit Halvorsen Hougsnæs - administrerende direktør i KA

  Mette Svanes Mette Svanes - kirkeverge i Bergen

  Eigil Morvik er vara for Jorunn Kraft Vistnes. Jan Rune Fagermoen er vara for Ingrid Vad Nilsen. Knut Are Hole er vara for Marit Halvorsen Hougsnæs.

  Referater

  Her kan du lese referat fra digitaliseringsstyrets møter:

   

  Digitaliseringsstyret skal bidra til samordning, forankring og strategi. Les hele styringsmodellen her

   

 • Porteføljerådet

  Porteføljerådet

  Ledere i områdegruppene utgjør porteføljerådet, sammen med representanter fra Kirkerådets digitaliseringsseksjon og Kirkepartner. Porteføljerådet samordner behov, behandler innspill og legger planer for videre utvikling.

  Knut Arild Nupen.jpg

  Knut Arild Nupen - Virksomhetsutvikler digitalisering, Kirkerådet

  Martin ljønes.png

  Martin Ljønes - Kirkeverge, Lørenskog kirkelige fellesråd (Områdegruppeleder Medlem og menighetsarbeid)

  Lena kongsrud.jpg

  Lena Kongsrud - Avdelingsleder økonomi og administrasjon, Trondheim kirkelige fellesråd (Områdegruppeleder Administrasjon og organisasjon)

  Lise Andersen Wiseth.jpg

  Lise Andersen Wiseth - Avdelingsleder HR, Trondheim kirkelige fellesråd (Områdegruppeleder Styring, ledelse og kjernedata)

  Carsten Furuseth.jpg

  Carsten Furuseth - Spesialrådgiver avdeling for kirkebygg og eiendomsforvaltning, KA (Områdegruppeleder Kirkebygg og eiendom)

  Inghild Hareide Hansen.jpg

  Inghild Hareide Hansen - Gravplassjef, Bergen kirkelige fellesråd (Områdegruppeleder Gravplassadministrasjon

  DSCF1018.jpg

  Magnus Hvalvik - Digitaliseringssjef, Kirkerådet

  terje hansen.jpg

  Terje Hansen - Driftssjef, Kirkepartner

  Les hele styringsmodellen for digitaliseringsarbeidet her

 • Områdegrupper

  Områdegrupper

  Områdegruppene består av ansatte med kompetanse og erfaring innenfor gruppens arbeidsfelt. Ledere i områdegruppene sitter i porteføljerådet. Produkteiere er medlemmer i tilhørende områdegruppe.

  Områdegruppene skal ivareta samspillet mellom digitale løsninger og faglige behov. Medlemmene i områdegruppene vurderer ulike behov og gir innspill til porteføljerådet. 

  1. Medlem og menighetsarbeid

  • Leder: Martin Ljønes, kirkeverge, Lørenskog kirkelige fellesråd
  • David Scott Hamnes, seniorrådgiver, Kirkerådet
  • Inger Helen Nygård, avdelingsleder kirkeliv, Trondheim kirkelige fellesråd
  • Tore Christiansen, kirkeverge, Øksnes kirkelige fellesråd
  • Tove Marie Sortland, kommunikasjonsrådgiver, Stavanger bispedømme

  2. Administrasjon og organisasjon

  • Leder: Lena Kongsrud, avdelingsleder økonomi og administrasjon, Trondheim kirkelige fellesråd
  • Arne Didrik Fostvedt, økonomirådgiver, Bodø kirkelige fellesråd
  • Arne Sigurd Mossige, økonomisjekt/ass. Kirkeverge, Stavanger kirkelige fellesråd

  3. Styring, ledelse og kjernedata

  • Leder: Lise Andersen Wiseth, HR-sjef, Trondheim kirkelige fellesråd
  • Christer Olsen, personalrådgiver, Bjørgvin bispedømme
  • Hans Jørgen Paulsen, økonomisjef, Drammen kirkelige fellesråd
  • Mona Gangsøy Eide, administrasjonssjef, Bergen kirkelige fellesråd
  • Trine-Lise Wefald, HR-sjef, Kirkelig fellesråd i Oslo

  4. Kirkebygg og eiendom

  • Leder: Carsten Furuseth, spesialrådgiver, KA
  • Anders Ilsøy, kirkeverge, Hol kirkelige fellesråd
  • Bjarne Skarestad, seniorrådgiver kirkebygg, Bergen kirkelige fellesråd
  • Hans Jakob Nes, kirkeverge, Molde kirkelige fellesråd
  • Harald Ringstad, avdelingsleder bygg og anlegg, Lillestrøm kirkelige fellesråd
  • Lars Olav Bøe, driftsleder kirkebygg, Drammen kirkelige fellesråd
  • Martin Reichenbach, seniorrådgiver, Kirkerådet

  5. Gravplassadministrasjon

  • Leder: Inghild Hareide Hansen, gravplassjef, Bergen kirkelige fellesråd
  • Bjart-Magnus Ndogo Rosvold, kirkeverge, Vaksdal kirkelige fellesråd
  • Carsten Furuseth, spesialrådgiver, KA
  • Per Øyvind Skrede, assisterende kirkeverge/HR-leder, Nordre Follo kirkelige fellesråd
  • Randi Moskvil Letmolie, avdelingsdirektør kirkebygg og eiendomsforvaltning, KA
  • Åse Skrøvseth, fagsjef, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

   

  Les hele styringsmodellen for digitaliseringsarbeidet her

 • Relaterte ressurser