Konfirmant 2020

Veiledning for konfirmanttiden i koronatid, og ressurser til bruk for gjennomføring av leir.


 • Beskrivelse

  Det legges til grunn at gjenåpning av menighetenes trosopplæring skjer gradvis og planmessig, ut fra en samlet lokalkirkelig vurdering av menighetenes behov og ressurser. Følgende generelle anbefalinger gis for tiltak for barn og ungdom i Den norske kirke:

  • Oppretthold kontakt med barn og unge på ulike digitale plattformer, med særlig oppmerksomhet på barn og unge i sårbare situasjoner.
  • Ved oppstart av fysiske samlinger for barn og unge, prioriteres arbeidet med årets konfirmanter.
  • Utendørsaktiviteter innebærer mindre smitterisiko. Det anbefales derfor en omlegging av aktivitet fra innendørs til utendørsaktiviteter der dette er mulig.

  En endring i smittvernforskriften fra 15. juni tilsier at arrangementer kan gjennomføres selv om kravet til avstand ikke kan overholdes for personer under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir, kulturskole, leirskole, skoleavslutning og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, samt de som står for arrangementet.

  Selv om Den norske kirke sentralt gir noen anbefalinger om hvilke aktiviteter som bør prioriteres, understrekes det at det er menighetsrådet som planlegger og prioriterer gjenåpningen, se mer om dette i 1.2 om ansvar og avgjørelsesmyndighet i veilederen du kan lese her.

  En gradvis gjenopptakelse av kirkens aktiviteter for barn og unge kan ivaretas med en kombinasjon av digitale og ordinære samlinger, organisering i smågrupper, utendørs aktiviteter og fokus på trosopplæring i hjemmet.

  En egen ressursside for konfirmasjonsgudstjenester kan leses på denne siden her.

  Alle samlinger må planlegges og gjennomføres i tråd med helsemyndighetenes veiledning om antall deltakere, avstand og hygieneråd. Oppdaterte retningslinjer ligger på Folkehelseinstituttets hjemmesider.

  Konfirmantundervisning kan gjennomføres i tråd med helsemyndighetenes veiledning om arrangementer og samlinger.

  Les hele Smittevernveileder for kirkelig undervisning og annet barne- og ungdomsarbeid

 • Konfirmantleirer

  De fleste har avlyst leirer i sommer på grunnlag av tidligere anbefalinger. Det er nå åpnet opp for at leirer for barn og unge kan arrangeres. Leirer etter sommeren kan derfor planlegges gjennomført med nødvendige smitteverntiltak. Vi viser til FHI sin veileder omtalt over.

  Vi vil også vise til veiledere utarbeidet av LNU – Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner.

   

  Bo-hjemmeleir

  Vi har samlet noen ressurser fra Barne- og ungdomsorganisasjonene som kan brukes om menigheten arrangerer en bo-hjemmeleir eller alternativ når den tradisjonelle leiren er blitt avlyst.

  Norges KFUK-KFUM har utviklet Camp Corona. Dette er et tilbud til menigheter som ikke får gjennomført leir i år. Det vil være undervisningsopplegg, og innhold som tar for seg tema og tro på en måte som er gjenkjennlig og relevant for ungdom i dag.

  Informasjonsheftet fra KFUK-KFUM kan lastes ned HER 

  Skjærgårds Live har har utviklet ulike alternativer som kan gjøres lokalt. Det finner du HER

  Lagslunsj er et konsept for bibelstudier. De er gjort tilgjengelige for nedlastning, og kan brukes til samtaler i smågrupper. De finner du på denne siden HER

  KFUK-KFUM speiderne har samlet forslag til aktiviteter som kan gjøres utendørs og med hensyn til alle smittevernsregler. Tipsene deres kan leses HER

  I Bærum er det utviklet to forslag til bo-hjemmeleir program. Det kan du lese ved å laste et forslag her eller et prgram basert på flere frivillige ledere her

  YWAM - Ungdom i Oppdrag vil arangere «desentralisert leir» for tenåringer den 13. – 15. august på fem steder (Høylandet i Trøndelag, Ålesund, Stange, Kristiansand og Sola). De ulike stedene vil være knyttet sammen digitalt, hvor noe kjøres felles, mens mye kjøres lokalt. Dette er leirer uten overnatting.

 • Konfirmantundervisning

  Menighetene må tilrettelegge alternative konfirmantopplegg ut fra tilgjengelige medarbeiderressurser, økonomi og teknisk kompetanse. Kravet om 60 timers konfirmasjonstid kan fravikes i denne situasjonen.

  Se her for Alternative konfirmantopplegg. Mange av disse er digitale, og kan derfor gjøres hjemme og med tilgang til internett. Her ligger også forslag til utendørs aktiviteter.

  Kirkerådet har inngått avtale med Sjømannskirken om bruk av deres nettkonfirmant-opplegg som gjelder fram til 1.september og vil bli forlenget hvis det fortsatt er behov.

 • Konfirmasjonsgudstjenester

  Konfirmasjonsgudstjenester, som andre gudstjenester og kirkelige handlinger, kan skje under følgende forutsetninger når det gjelder antall deltakere:

  • Maksimalt 200 personer (i tillegg til medvirkende) til stede (denne begrensningen gjelder inntil helsemyndighetene eventuelt gir nye/justerte råd.).
  • Minimum 1 meter skulder til skulder mellom hver person (gjelder ikke personer i samme husstand).
  • Seremonirommets størrelse overstyrer pkt. a slik at pkt. b kan ivaretas.
  • Der kommunen av smittevernhensyn har strengere bestemmelser om samlinger og antall, overstyrer disse foregående punkter.

  Smittevernet ved konfirmasjonsgudstjenester bygger på de samme fem hovedprinsippene som for andre gudstjenester og kirkelige handlinger:

  • Syke personer skal ikke delta på fysiske samlinger.
  • Gode rutiner for hygiene, håndvask og renhold
  • Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr
  • God avstand mellom alle som deltar.
  • Tilstrekkelig bemanning til stede.

  Ressursnotat for konfirmasjonsgudstjeneste kan lese på denne siden.

 • Oppstart høsten 2020

  Det er vanskelig å vite hvilke konsekvenser koronasituasjonen har for oppstart av nytt konfirmantkull høsten 2020/ vinteren 2021. Alle medlemmer og tilhørende som er født i 2006, har mottatt den nasjonale brosjyren med informasjon om neste års konfirmanttid. Brosjyren ligger på kirken.no.

  Menigheten bør følge opp med god lokal informasjon om hvordan konfirmantene kan melde seg på til konfirmanttiden, og at opplegget vil bli tilpasset de råd og retningslinjer som kommer fra helsemyndighetene. Påmeldingen bør gjøres mest mulig digital. Menighetene kan for eksempel lage et digitalt informasjonsmøte, ha god informasjon på menighetens hjemmeside, i menighetsbladet og i andre informasjonskanaler som brukes.

 • Relaterte ressurser