Kirken logo
Digitalisering i Den norske kirke

Digitalisering i Den norske kirke

Digitale verktøy gir flere muligheter til å nå ut med evangeliet og derfor satser Den norske kirke på digitalisering. Digitalisering handler om mer enn bare tekniske løsninger – det handler om å gjøre kirken tilgjengelig. For å lykkes må lokalkirkens behov ivaretas.

 • Publisert
  22.09.2022
 • Fellesløsninger

  Ingen menigheter er like, men samtidig har mange menigheter ganske like behov. Derfor velges det fellesløsninger som skal sørge for effektivisering og bedre tjenester for medarbeidere, medlemmer og innbyggere.

 • Strategi og mål

  Digitaliseringsstrategiens visjon er "Tilgjengelig kirke". Kirkens digitale løsninger skal ha brukernes behov i sentrum og legge til rette for aktiv oppfølging fra kirken.

  For å realisere digitaliseringsstrategien, må et godt samspill være på plass. Samstyringsmodellen beskriver samspillet mellom ansvarlige for resultat, bestilling og leveranse. Samstyringsmodellen bygger på et felles og forpliktende samarbeid mellom fellesråd, Kirkerådet og KA.

  Digitaliseringsstyret har behandlet digitaliseringsarbeidets mål for 2024 og ambisjoner for 2025. Dette er retningsgivende for prioriteringer og initiativ.

  Kriterier for fellesløsninger
  • er tilgjengelig for alle organer i Den norske kirke
  • skal fungere godt sammen med andre fellesløsninger for å gi en god brukeropplevelse  
  • må være anskaffet i tråd med samstyringsmodellen slik at lokalkirkens behov blir ivaretatt:
   • systemeierskap plasseres av Digitaliseringsstyret
   • tilhørende områdegruppe og Porteføljerådet er involvert i beskrivelse av behov

  Den norske kirke har etablert en felles ordning for personvern og informasjonssikkerhet. Fellesrådene kan bli med på ordningen gjennom å inngå en tilslutningsavtale. Les mer om dette på kirken.no/personvern. Vitec Agrando og Kirkedata har løsninger som er viktige for Den norske kirke. Det er inngått felles databehandleravtale som gjør at Sikkerhetsutvalget kan stille krav til informasjonssikkerhet og personvern i løsningene på vegne av alle fellesråd/menighetsråd som har inngått tilslutningsavtale. Medarbeideren, Ecclesia, Kardinal og Gravlund er ikke med i oversikten over fordi de ikke er anskaffet som fellesløsning i tråd med samstyringsmodellen, og dermed må hvert fellesråd / menighetsråd selv inngå hver sin avtale med leverandørene. Det er ønskelig å etablere felles avtaler.

 • Digitaliseringsstyret

  Digitaliseringsstyret er Den norske kirkes øverste organ for styring av digitalisering. Styret har det overordnede ansvaret for at målene i digitaliseringsstrategien blir nådd og skal bidra til samordning, forankring og strategi. Styrets oppgaver og mandat er beskrevet i samstyringsmodellen. Digitaliseringsstyret har opprettet Sikkerhetsutvalget for personvern og informasjonssikkerhet, Porteføljerådet og fem områdegrupper. Digitaliseringssjef i Kirkerådet er sekretær i Digitaliseringsstyret.

  Sammensetning

  Digitaliseringsstyrets sammensetning er vedtatt i Kirkerådet:

  • Fem kirkeverger med tre vararepresentanter, valgt av kirkevergene i eget valg
  • En fra Kirkerådet med vara
  • En fra et bispedømmeråd med vara
  • En fra KA med vara
  Medlemmer

  Asbjørn Paulsen - Kirkeverge i Fredrikstad (leder)

  Anton Alexander Håkon Paul.jpg

  Anton Alexander Håkon Paul - Kirkeverge i Grimstad

  Børge Lund

  Børge Lund - Kirkeverge i Sør-Innherad

  Ingrid Vad Nilsen300.jpg

  Ingrid Vad Nilsen - Direktør i Kirkerådet

  Jorunn Kraft Vistnes

  Jorunn Kraft Vistnes - Stiftsdirektør i Stavanger

  Marit Halvorsen Hougsnæs

  Marit Halvorsen Hougsnæs - Administrerende direktør i KA

  Mette Svanes

  Mette Svanes - Kirkeverge i Bergen

  Øyvor Sekkelsten300.jpg

  Øyvor Sekkelsten - Kirkeverge i Rollag

  Johannes Sørhaug er vara for Anton Alexander Håkon Paul og Børge Lund. Kjell Inge Nordgård er vara for Asbjørn Paulsen og Mette Svanes. Tore Ellefsen er vara for Øyvor Sekkelsten. Eigil Morvik er vara for Jorunn Kraft Vistnes. Jan Rune Fagermoen er vara for Ingrid Vad Nilsen. Knut Are Hole er vara for Marit Halvorsen Hougsnæs.

  Referater

  Her kan du lese referat fra Digitaliseringsstyrets møter:

 • Porteføljerådet

  Ledere i områdegruppene utgjør Porteføljerådet, sammen med representanter fra Digitaliseringsseksjonen i Kirkerådet og Kirkepartner. Porteføljerådet samordner behov, behandler innspill og legger planer for videre utvikling. Virksomhetsutvikler digitalisering i Kirkerådet er leder og sekretær av Porteføljerådet.

  Knut Arild Nupen.jpg

  Knut Arild Nupen - Virksomhetsutvikler digitalisering, Kirkerådet (leder og sekretær)

  John Gjertsen - Kirkeverge, Bærum kirkelige fellesråd (Områdegruppeleder Medlem og menighetsarbeid)

  Stein Bjertnes

  Stein Bjertnes - Økonomisjef, Bærum kirkelige fellesråd (Områdegruppeleder Administrasjon og organisasjon)

  Mona Gangsøy Eide

  Mona Gangsøy Eide - Administrasjonssjef, Bergen kirkelige fellesråd (Områdegruppeleder Styring, ledelse og kjernedata)

  Carsten Furuseth.jpg

  Carsten Furuseth - Spesialrådgiver avdeling for kirkebygg og eiendomsforvaltning, KA (Områdegruppeleder Kirkebygg og eiendom)

  Line Langseth Bakkum

  Line Langseth Bakkum - Kirkeverge, Gjøvik kirkelige fellesråd (Områdegruppeleder Gravplassadministrasjon)

  terje hansen.jpg

  Terje Hansen - Driftssjef, Kirkepartner

  DSCF1018.jpg

  Magnus Hvalvik - Digitaliseringssjef, Kirkerådet

  Les hele samstyringsmodellen for digitaliseringsarbeidet her

 • Områdegrupper

  Områdegruppene består av ansatte med kompetanse og erfaring innenfor gruppens arbeidsfelt. Ledere i områdegruppene sitter i Porteføljerådet. Produkteiere er medlemmer i tilhørende områdegruppe.

  Områdegruppene skal ivareta samspillet mellom digitale løsninger og faglige behov. Medlemmene i områdegruppene vurderer ulike behov og gir innspill til Porteføljerådet. 

  1. Medlem og menighetsarbeid
  • Leder: John Gjertsen, Kirkeverge, Bærum kirkelige fellesråd
  • David Scott Hamnes, Seniorrådgiver, Kirkerådet
  • Fredrik Midttømme, Ungdomsprest i Tanum menighet, Bærum kirkelige fellesråd
  • Tore Christiansen, Kirkeverge, Øksnes kirkelige fellesråd
  • Torkil Hvidsten, Kommunikasjons- og utviklingssjef, Oslo kirkelige fellesråd
  • Tove Marie Sortland, Kommunikasjonsrådgiver, Stavanger bispedømme
  • Øyvind Sundfør Stokke-Zahl, Frivillighetskonsulent, Bergen kirkelige fellesråd
  2. Administrasjon og organisasjon
  • Leder: Stein Bjertnes, Økonomisjef, Bærum kirkelige fellesråd
  • Arne Didrik Fostvedt, Økonomirådgiver, Bodø kirkelige fellesråd
  • Lena Kongsrud, Avdelingsleder Økonomi og administrasjon, Trondheim kirkelige fellesråd
  • Oddleif Haagensen, Kirkeverge, Harstad kirkelige fellesråd
  3. Styring, ledelse og kjernedata
  • Leder: Mona Gangsøy Eide, Administrasjonssjef, Bergen kirkelige fellesråd
  • Christer Olsen, Personalrådgiver, Bjørgvin bispedømme
  • Hans Jørgen Paulsen, Økonomisjef, Drammen kirkelige fellesråd
  • Trine-Lise Wefald, HR-sjef, Kirkelig fellesråd i Oslo
  • Jørgen Guntveit Svartvasmo, Leder for fellestjenester / kommunikasjonsrådgiver, Asker kirkelige fellesråd
  • Ernst Johan Hegdal, Kirkeverge, Vefsn kirkelige fellesråd
  4. Kirkebygg og eiendom
  • Leder: Carsten Furuseth, Spesialrådgiver, KA
  • Anders Ilsøy, Kirkeverge, Hol kirkelige fellesråd
  • Bjarne Skarestad, Seniorrådgiver kirkebygg, Bergen kirkelige fellesråd
  • Hans Jakob Nes, Kirkeverge, Molde kirkelige fellesråd
  • Harald Ringstad, Avdelingsleder bygg og anlegg, Lillestrøm kirkelige fellesråd
  • Lars Olav Bøe, Driftsleder kirkebygg, Drammen kirkelige fellesråd
  • Martin Reichenbach, Seniorrådgiver, Kirkerådet
  5. Gravplassadministrasjon
  • Leder: Line Langseth Bakkum, Kirkeverge, Gjøvik kirkelige fellesråd
  • Bjart-Magnus Ndogo Rosvold, Kirkeverge, Vaksdal kirkelige fellesråd
  • Carsten Furuseth, Spesialrådgiver, KA
  • Line Langseth Bakkum, Kirkeverge, Gjøvik kirkelige fellesråd
  • Per Øyvind Skrede, Assisterende kirkeverge/HR-leder, Nordre Follo kirkelige fellesråd
  • Randi Moskvil Letmolie, Avdelingsdirektør kirkebygg og eiendomsforvaltning, KA
  • Åse Skrøvseth, Fagsjef, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
  • Øivind Eismann, Kirkeverge, Holmestrand kirkelige fellesråd

  Les hele samstyringsmodellen for digitaliseringsarbeidet her

 • Sikkerhetsutvalget

  Sikkerhetsutvalget for personvern og informasjonssikkerhet er kirkens rådgivende og kontrollerende organ for etterlevelse på området personvern og informasjonssikkerhet. Informasjonssikkerhetsansvarlig i Kirkerådet er sekretær i Sikkerhetsutvalget.

  Jan Rune Fagermoen

  Jan Rune Fagermoen - Assisterende direktør, Kirkerådet (leder)

  Anne Bjordal Jønsson

  Anne Bjordal Jønsson - Leder gravplassmyndigheten, Bergen kirkelige fellesråd

  Bente Vangdal Espenes

  Bente Vangdal Espenes - Spesialrådgiver / advokat, KA

  Eigil Morvik

  Eigil Morvik - Stiftsdirektør, Tunsberg bispedømme

  Kjersti Harstad

  Kjersti Harstad - Kirkeverge, Kristiansund kirkelige fellesråd

  Kjerstin Jensen

  Kjerstin Jensen - Prost, Søndre Follo prosti

  Peter B. Straumann

  Peter B. Straumann - Kirkeverge, Lillestrøm kirkelige fellesråd

  Rune Johansen

  Rune Johansen - IKT-leder, Trondheim kirkelige fellesråd

  Valborg S. Fagereng

  Valborg S. Fagereng - Kirkeverge, Rødøy kirkelige fellesråd

   

   

  Elsa Aaquist Storeng - Informasjonssikkerhetsansvarlig, Kirkerådet (sekretær)

  DSCF1018.jpg

  Magnus Hvalvik - Digitaliseringssjef, Kirkerådet

  Nils Gunnar Indahl

  Nils Gunnar Indahl - Personvernombud, Kirkerådet

  terje hansen.jpg

  Terje Hansen - Driftssjef, Kirkepartner

  Les hele samstyringsmodellen for digitaliseringsarbeidet her

 • Gi dine innspill

  Har du innspill om konkrete digitale verktøy, endringsforslag eller nye behov? Send det til områdegruppeleder eller fyll ut dette skjemaet.

Kontaktpersoner