Kirken logo
Lærling i kirken

Lærling i kirken

Hva innebærer det å ha lærling i menigheten og hvordan bli lærebedrift? I denne ressursen finner du informasjon og framgangsmåte.

 • Laget av
  Kirkerådet
 • Publisert
  22.06.2022
 • Beskrivelse

  Her finner du nyttig informasjon om: 

  • Hvorfor ha lærling? 
  • Hva innebærer det å være lærebedrift?  
  • Hvordan bli lærebedrift? 
  • Lærlinger i helse- og oppvekstfag i videregående skole. 
  • Webinarer med erfaringer og nyttig informasjon om framgangsmåte. 
  • Erfaringer fra menigheter om å være lærebedrift.
 • Hvorfor ha lærling?

  Ifølge utdanningsdirektoratets nettside udir.no finnes svært mange gode grunner for søke om å bli godkjent lærebedrift og tilby læreplasser. Her er fem av dem: 

  • Dere viser at bedriften tar samfunnsansvar 
  • Dere tilfører bedriften ny kompetanse 
  • Ansatte i bedriften får mulighet til å prøve seg i en ny rolle 
  • Dere tar i bruk landets beste rekrutteringsordning 
  • Det er økonomisk gunstig 

  Rekruttering til tjeneste i Den norske kirke 

  Kirkerådet har gjennom flere år jobbet strategisk med rekruttering til tjeneste i Den norske kirke. I 2021 vedtok Kirkerådet en handlingsplan for årene 2022 – 2024 som tar utgangspunkt i vedtakspunktene fra KM-sak 17/21 om rekrutteringsstrategi for Den norske kirke. Undersøkelser om rekruttering til kirkelig tjeneste, viser at mange unge har svak forståelse for innholdet i de kirkefaglige yrkene og ikke ser på de som reelle karrierevalg. En konsekvens av dette er at det i 2022 er satt av midler som skal bidra til å støtte aktiviteter som legger til rette for involvering av ungdom i kirkens yrkespraksiser. 

  Behov for lærebedrifter 

  I 2022/2023 er det 2300 flere søkere til yrkesfaglige utdanningsprogrammer enn til studieforberedende på vg1. Helse- og oppvekstfag er det yrkesfaglige utdanningsprogrammet med flest søkere på vg1, vg2 og til vg3/læreplass. I 2021 var det 3200 lærlinger med lærekontrakt innen barne- og ungdomsarbeiderfaget. Elever på yrkesfag går normalt to år i skole med en periode med yrkesfaglig fordypning/praksis og blir deretter ansatt som lærling i en lærebedrift i to år. Det er stort behov for lærebedrifter rundt om i landet som kan ansette lærlinger.  

  Lærebedriften tar samfunnsansvar 

  En lærebedrift er en bedrift som er godkjent av fylkeskommunen til å utdanne nye fagarbeidere gjennom lærlingordningen. Godkjenningen forutsetter at bedriften har relevante arbeidsoppgaver for lærlingen og en faglig leder som ivaretar opplæringsansvaret. Som lærebedrift mottar man et økonomisk tilskudd fra fylkeskommunen per lærling, samtidig som unge får viktig kompetanse. Elever i praksis kan få en erfaring som kan være rekrutterende til å bli i bedriften som lærling. Lærlinger bringer ny kunnskap inn i bedriften og bidrar til at bedriften blir bevisst sin rolle som lærende organisasjon. Og det er en god måte å forme og rekruttere kompetente medarbeidere på. Lærebedriften tar på denne måten også et samfunnsansvar ved å gi ungdom mulighet til å fullføre en fagutdanning. 

  Kirken som relevant lærebedrift 

  Som landsdekkende folkekirke er Den norske kirke til stede der det tilbys yrkesfaglig utdanning. Noen menigheter i Den norske kirke har allerede erfaringer med å ha lærling i menigheten. Dette er en ordning som Kirkerådet ser på som verdt å prøve ut i større omfang.  

  Kirkerådet ønsker derfor å stimulere til at flere menigheter i Den norske kirke kan bli godkjent som lærebedrift og ta imot lærlinger, og gir i 2022 supplerende tilskudd utover tilskudd fra fylkeskommunen slik at menigheter kan ansette lærlinger. 

  Innen utdanningsprogrammet helse- og oppvekstfag vil særlig lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget bli prioritert.  

  Ved å være en lærebedrift kan dette bli en vinn-vinn-situasjon som vil gi ungdommer erfaring med barne- og ungdomsarbeid og annet menighetsarbeid. Ved å få delta i kirkelige yrkespraksiser kan det også bidra til å rekruttere medarbeidere til å arbeide i kirken og i noen tilfeller motivere lærlingen til å ta studiespesialisering for å ta en kirkelig utdanning. 

 • Hvordan bli lærebedrift?

  Det er fylkeskommunens opplæringsavdeling som styrer ordningen, og det finnes en rekke økonomiske tilskudd til bedrifter med lærlinger. 

  Utdanningsdirektoratet skriver dette om hvordan man blir lærebedrift 

  For å bli godkjent som lærebedrift må du ha:  

  • En virksomhet som kan dekke innholdet og gi opplæring i kompetansemålene i læreplanen for faget. 
  • Bedriften må utvikle en intern plan for opplæringen.  
  • Bedriften må ha en person som har en bakgrunn i faget, og som kan godkjennes som faglig leder med hovedansvar for å sikre at lærlingen får opplæringen han har krav på. 
  • Om bedriften ikke fullt ut kan godkjennes som lærebedrift eller gi opplæring i alle kompetansemålene, kan et samarbeid med et opplæringskontor eller en opplæringsring være løsningen. 

   

  Søk om å bli lærebedrift: 

   

  Les også mer om fremgangsmåte på:  

   

 • Å være lærebedrift

  Opplæringskontoret i Viken skriver dette om pliktene til lærebedriften: 

  • En lærebedrift skal være godkjent av fylkeskommunen.  
  • Alle lærebedrifter er pliktig å ha en faglig kvalifisert leder, en intern plan for lærlingene og opplæring som følger det enkelte fagets læreplan.  
  • Faglig leder har ansvaret for lærlingen under læretiden, og godkjenningen av lærebedriften er knyttet til den faglige lederen. 
  • Det er mulig å ha lærlinger og lærekandidater fra ulike fagretninger samtidig, så lenge bedriften er i stand til å følge dem opp faglig. 
  • Lærebedriften (opplæringskontoret) skal tegne lærekontrakt med lærlingen, opplæringskontrakt tegnes med lærekandidater. 
  • Kontrakten skal opprettes og godkjennes av fylkeskommunen.  
  • Som arbeidsgiver skal man tegne arbeidsavtale med lærlinger og lærekandidater, og man har ordinært arbeidsgiveransvar ovenfor dem.  

  Lønn til lærling:

  • Lærebedriften skal betale lønn til lærlingen eller lærekandidaten under læretiden, og mottar tilskudd fra fylkeskommunen for opplæringen.
  • Les mer om rutiner for tilskudd til lærebedrifter her
  • Basistilskudd I for 2022 er på 167 407 kroner per lærling.

  Læretid:

  • Lærlingtiden starter i august-oktober. 

   

 • Helse- og oppvekstfag

  Helse- og oppvekstfag i videregående skole har flere utdanningsløp. Det er særlig aktuelt for menigheter å ha lærlinger innen barne- og ungdomsarbeiderfaget eller helsearbeiderfaget.  

  Elever på yrkesfag går normalt to år i skole (vg1 og vg2) med en periode med yrkesfaglig fordypning/praksis og blir deretter ansatt som lærling i en lærebedrift i to år (vg3). 

  Barne- og ungdomsarbeiderfaget vg3:  

  På Utdanningsdirektoratets side finner du læreplan for barne- og ungdomsarbeiderfaget.

  I studiebeskrivelsen av barne- og ungdomsarbeiderfaget på utdanning.no står det

  Vg3 barne- og ungdomsarbeiderfaget handler om å utvikle yrkesutøvere som kan bidra til å dekke samfunnets behov for ulike pedagogiske tilbud slik at barn og unge får utvikle seg allsidig. Det handler om å legge til rette for en trygg oppvekst med omsorg, lek, læring og aktiviteter som stimulerer til livsutfoldelse, undring, utforskertrang og skaperglede. Faget skal bidra til å styrke den helhetlige helsen blant barn og unge og utvikle yrkesutøvere som kan velge pedagogiske metoder som fremmer trivsel, danning og mestring. Faget skal også bidra til å utvikle yrkesutøvere som kan samarbeide profesjonelt med barn og unge, foresatte og kolleger og møte brukere i et digitalt samfunn i stadig utvikling. 

  Helsearbeiderfaget vg3 

  På Utdanningsdirektoratets side finner du læreplan for helsearbeiderfaget

  I studiebeskrivelsen av helsearbeiderfaget på utdanning.no står det

  Vg3 helsearbeiderfaget handler om å utvikle yrkesutøvere som kan bidra til å dekke behovet for kompetanse i grunnleggende sykepleie og miljøarbeid i alle deler av helsetjenesten. Faget handler om å kunne gi helsehjelp, forebygge ensomhet og bidra til et aktivt liv for pasienter og brukere. Det handler også om å utvikle yrkesutøvere som har praktiske ferdigheter og vilje og evne til arbeide kontinuerlig for kvalitetsforbedring. Faget skal videre bidra til å utvikle profesjonelle yrkesutøvere med empati og evne og vilje til å yte helhetlig omsorg og samhandle med mennesker med ulike hjelpebehov. 
   

  Hvordan finne en lærling? 

  • I noen fylker vil du ved å være godkjent lærebedrift hvert år få tilbud om lærlinger fra fylkeskommunen, eller fra opplæringskontorene. 
  • I noen fylker får elevene en liste over godkjente lærebedrifter, og oppfordres til selv å kontakte bedriftene for å be om læreplass. 
  • Du kan annonsere at du ønsker å ta inn lærlinger. 
 • Webinarer og erfaringer

  Webinar  

  Hør erfaringer fra menigheter om å være lærebedrift og få tips fra skole og fylkeskommune om hvordan bli lærebedrift i disse webinarene: 

  Mai 2022:Lær om lærlinger

  I dette webinaret får du høre mer om hvordan erfaringer som har blitt gjort med å bli lærlingerbedrift og hvordan man kan jobbe med lærlinger - både fra ansatte i menighet og fra skole og fylkeskommune.

  August 2021: Rekruttering  

  Den norske kirke må rekruttere flere til kirkelig utdanning. Hva er status på dette feltet nå, og hva gjøres? 

   

  Erfaringer fra menigheter 

  Les om erfaringar frå Førde kyrkjelege fellesråd om å ha ungdom som lærling i kyrkja.

Kontaktpersoner