Kirken logo
Politiattest

Illustrasjonsfoto: Cytonn Photography

Politiattest

Veiledning for innhenting av politiattest.

 • Alder
  voksne/familie
 • Laget av
  Forskjellige
 • Publisert
  14.06.2021
 • Oppdatert
  25.10.2022
 • Beskrivelse

  Politiattest


  Dette er en enkel veiledning til hvordan man henter inn politiattest som et ledd i et målrettet arbeidet for å forebygge overgrep.

  Vi ønsker å skape trygge arenaer barn og unge, medlemmer og frivillige. En aktiv og bevisst holdning til åpenhet, gode rutiner og rom for å snakke om problemer før de oppstår er sentralt for å forhindre overgrep.

  Menigheten må ikke hente in politiattester, men har fått anledning til det og kan vedta at det er hensiktsmessig. Det er i så fall snakk om en begrenset attest (barneomsorgsattest), og behovet skal begrunnes i hvert enkelt tilfelle. Se "Krav om politiattest" under.

  Et vedtak i menigheten om å hente inn politiattester må være en del av et større arbeid for å skape en trygg organisasjon og drive forebyggende arbeid. Politiattester kan virke forebyggende og medføre at potensielle overgripere lar være å engasjere seg, men en politiattest uten merknad er ikke en garanti mot overgrep. De fleste overgrep bli ikke anmeldt, og få anmeldelser ender med dom.

  Overgrep skjer ikke bare i relasjonen voksen-barn, men dessverre også mellom unge. Forebyggende arbeid kan være vel så hensiktsmessig som politiattest hvor aldersforskjellen mellom ansvarspersoner og deltakere er liten.

  Tips:

  • Sørg for at menigheten har kompetanse på forebyggende arbeid og driver veiledning i og oppfølging av dette, for eksempel ved bruk av LNUs materiell Trygg! eller ressursene om forebygging fra Kirkelig ressurssenter.

  Mer om politiattest og hvordan dette kan innhentes finner du her:

  frivillighetnorge.no/verktoy/ha-det-formelle-i-orden/politiattester/

   

  Veiledning for innhenting av politiattest og undervisningsopplegg for ledere:

  I ressursen Tryggere trosopplæring finnes undervisningsopplegg fra Kirkelig ressurssenter om politiattest, veiledning for innhenting og egenerklæring for ungdomsledere.

   

  Ny bestemmelse følger av Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) § 20, som trådte i kraft 1.1.2021.

  § 20. Krav om politiattest

  Tros- og livssynssamfunn kan kreve at personer som med eller uten lønn skal tilsettes, utføre oppgaver eller inneha tillitsverv der de vil ha omsorg for eller oppgaver knyttet til mindreårige eller personer med utviklingshemming, skal legge fram politiattest som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd.