Forandringsagenter (fortsettelsen)

Her følger fortsettelsen av materiell til samtaleopplegg "Forandringsagenter".


 • 4. samling: Leve enklere

  Ta bort alt det andre, så jeg ser. (Ukjent kilde) Himmelriket kan også liknes med en kjøpmann som lette etter fine perler. Da han kom over en meget verdifull perle, gikk han bort og solgte alt han eide, og kjøpte de. (Matteusevangeliet 13,45-46)

  Foto: Kirkerådet

  Enkelhet er en langsom avskallingsprosess- rundt en kjerne av glede.

  Slik er forenklingens dynamikk: Det handler om å finne livets perle. Det handler om den store friheten som åpner seg i perlens glans, og om det vi må slippe for å gripe den. Jesus kaller perlen for himmelriket. Og himmelriket er ham selv og alt han forvandler.

  Vi lever i en tid som lesser oss ned. Våre forspor på jorden er blitt tunge og store. Vi tråkker ned den fattiges åker, tømmer havet og ødelegger jorden. Forbrukerkulturen frir til vår frykt og vår grådighet. Den spiser seg inn i vårt selvbilde med sine lokkedrømmer. Den fyller vår tid med inntrykk og tapper den for nærvær. Vi forføres til å bekjenne at det er det vi eier som gir livet. Vi tror på pengene og trøster oss med Gud.

  Å leve enklere vil si å la de første tingene komme først. Det er å nøye seg ikke med det som er for lite. Vi kalles til å gi slipp på de små trygghetene for den store, på det overfladiske for det som består.

  Enkelhet er en langsom avskallingsprosess- rundt en kjerne av glede. Når skallene brister, vil det smake av tap og død. Men den som mister sitt liv, skal finne det.

   

  Bønn:

  Herre, du gir oss livet fra øyeblikk til øyeblikk. Vi bekjenner at vi er blitt som fremmede i ditt skaperverk. Gi oss ærefrykt for alt som lever, for det spirende livet, for hele det vakre, myldrende mangfoldet som hører deg til. Fri oss fra jag etter penger, status og makt. Gi oss glede og varme hjerter.

  Herre, forbarm deg.

  Herre, du gir livet. Vis oss rikdommen i det enkle, og gjør oss sterke i stillheten.

  Amen.

  .

  ?? Hvem og hva påvirker dine behov? Når er nok nok?

 • Jeg sier dere i dag, selv om vi står overfor dagens og morgendagens problemer, at jeg likevel har en drøm… Jeg har en drøm om at denne nasjonen en dag vil reise seg og leve etter sin tros sanne budskap: Vi anser disse sannheter som selvfølgelige, at alle mennesker er skapt like. Martin Luther King jr., Washington DC, august 1963 Nei, slik er fasten som jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri, ja, bryter hvert åk i stykker, at du deler ditt brød med den som sulter… Profeten Jesaja 58,6f

  Foto: John Hain Pixabay

  Uretten roper fra jorden til himmelen. Og Gud har valgt side.

  Der mennesker tråkkes ned, der liv legges øde, der menneskeverdet krenkes, der krenkes også Gud.

  Ropene er mange. Fra mennesker som diskrimineres for sin rase, sin tro eler sitt kjønn. Fra slavearbeidere. Fra fanger som sitter i fengslet uten lov og dom. Fra misbrukte og mishandlede. Fra jordløse. Fra flyktninger. Fra mennesker som er fratatt sitt daglige brød.

  Pengemakten brer seg. Den tar fra de sultne og gir til de mette. Den inntar oss med sine kalde lover. Lønnsomhet er blitt vår tids gud og høyeste norm.

  Gjennom Jesus Kristus bryter Guds rike fram. Der dette riket brer seg, settes fattige og rike i frihet. Der skjer en omfordeling. Der fremmes likeverd, rettferdighet og fred. Der bekjempes undertrykkende krefter og systemer. Der bygges motstrukturer og tennes håp.

  Gud har valgt side. Han kaller oss til å velge mellom rett og urett.

   

  Kampen er ikke ensom. Vi er en del av et fellesskap som favner to tusen år og alle kontinenter. Guds rike er allerede kommet nær.

   

  Bønn:

  Gud vår Far, du som hører ropene fra de minste her på jorden: Åpne våre hjerter. Gi oss klarsyn og handlekraft. Gjør oss utålmodige i møte med uretten. Lær oss å dele dine gaver. Vis oss vår plass i kampen for det livet som er truet, og gi oss den utholdenhet når uretten vinner frem. La ditt rike komme med fred og rettferdighet.           

  Herre, forbarm deg.

  Herre, du elsker dine minste og setter mennesker i frihet. Vær vår veiviser i liv og død.

  Amen.

  ?? Hvor opplever jeg urettferdighet i dag? Er det noe vits å engasjere seg?

 • 6. samling: Avslutning

  Etter samlingene, og perioden med egne og felles eksperimenter er det tid for oppsummering. Hva har jeg lært? Hva vil jeg ta med meg videre?

  6. samling: Avslutning av Jesusdojo

  Samlingene har konsentrert seg om sentrale sider ved å være Jesu disippel i en verden som er preget av klimaendringer og truet biologisk mangfold. Sammen, og hver for oss har vi forsøkt å se på våre egne vaner og uvaner. Vi har eksperimentert og gjennomført endringer.

  Da bør vi ta oss god tid til refleksjon og samtale om våre erfaringer: Hva har jeg lært? Hva har vært positiv, hva negativ? Hva tar jeg med meg videre?

  Stian Kilde Aarebrot anbefaler i slutten av boken Veiarbeid å bruke tid til å gjennomtenke sitt liv på bakgrunn av dette: kartlegg din livssituasjon, sett deg noen mål og noen ønsker for gode vaner i livet, og finn ut hvilke grep du kan ta på veien videre mot målet.

  Han beskriver seks stikkord, og forklarer hvert av dem nærmere i boka:

  1. Sett deg noen mål for livet.

  2. Tegn et fremtidsbilde av deg selv.

  3. Skap bærekraftige rytmer og rutiner.

  4. Identifiser dine indre skyggesider og ytre fokustyver.

  5. Bruk de du har rundt deg.

  6. Kartlegg deg selv.

  Bruk tid til å reflektere gjennom dette for deg selv, og bruk tid til å snakke sammen om dette i gruppa.

  Kanskje kan dere feire litt sammen det fellesskapet dere har vært og er en del av!

  ?? Skaper handling håp? Kan vi bygge fellesskap der vi bærer hverandres byrder?

   

 • Temaark: Mat

  Mat er livsnødvendig og fantastisk, noe å undres over og være takknemlig for. Måltidsfellesskap er noe som samler oss og sveiser oss sammen. Jesus brukes brød og vin som tegn på fellesskap med ham og med hverandre.

  Foto: Pixabay

  Å ha tilstrekkelig mat er et av de aller mest grunnleggende behov for alle mennesker. Derfor er spørsmål om dyrking av mat, samt bearbeiding, distribusjon, handel, transport (ofte kalt matsystemer), og andre spørsmål relatert til landbruk blant de aller viktigste temaområdene når det gjelder menneskers avhengighet og påvirkning av jordas økosystemer.

  Klimaendringer påvirker matproduksjonen, og matproduksjonen påvirker klimautslipp.

  Ifølge en FN-rapport fra 2019 sto i perioden 2007-2016 jordbruk, skogbruk og annen arealbruk for rundt 23% av menneskeskapte klimagassutslipp.

  En temaside på www.gronnkirke.no om matsystemer og jordbruk belyser noe av dette omfattende og komplekse område. Her er det også en omtale av og lenke til en omfattende rapport fra EAT/ Lancet- kommisjonen. De oppsummerer sitt budskap i en kort animasjonsvideo.

  Ungdommens kirkemøte behandlet dette tema i 2014 under tittel «Vårt daglige brød»Se sak o6/14.

  For oss i Norge er mat den tredje største utslippskilden, og animalske produkter er hovedkilden til utslippene. Klimautslipp fra grønnsaker er jevnt over lavere, særlig hvis de er lokalt produsert og ikke transport over lange avstander. Anja Bakker Riise skriver i boka Mitt klimaregnskap at man kommer langt med et enkelt råd:

  Spis norsk, spis i sesong og spis opp!

  I slutten av sitt kapittel om mat gir hun konkrete tips for et kosthold med mindre klimapåvirkning:

  • Et gjennomsnittlig måltid bør ha et avtrykk på under 0,5 kilo CO2.
  • Spis mer grønt! Gjerne kjøpt direkte fra bonden, f.eks. gjennom en REKO-ring
  • Spis litt fisk! Følg WWFs sjømatguide.
  • Spis kjøtt til fest. Kanskje kan du kjøpe direkte fra en liten produsent av sau, geit eller høne.
  • Spis opp!
  • Velg økologisk!
  • Lag flere måltider fra bunnen!

  Vi bør også være særlig oppmerksomme på å bidra til mindre matsvinn:

  Anslag tyder på at en tredjedel av all maten i verden som produseres, ender i søpla. Hvert år kastes det i Norge som kunne mette 850 000 mennesker.

  Det er brukt masse arbeidskraft, penger, fôr, sprøytemidler, gjødsel, ferskvann og drivstoff i produksjonen, bare for å have i søpla. Her gjør man nå mye i alle ledd langs verdikjeden. Da er det veldig viktig at vi som sluttbruker er med på dette.

  Du kan lese mer om bærekraftig mat her.

 • Temaark: Mitt forbruk og mitt fotavtrykk

  Hvordan kan jeg leve bærekraftig – helt konkret? Har det egentlig noe å si hva jeg gjør og ikke gjør? Alt som lever påvirker og påvirkes, både av andre levende organismer, men også andre faktorer, som klima. Det dannes komplekse nettverk og kretsløp. Arter i samme økosystem påvirker hverandre. Alt henger sammen med alt. Nederst på siden er lenker til noen videoer fra Framtiden i våre hender (FIVH) som utdyper forskjellige sider ved dette tema.

  Foto: Pixabay

  Menneskenes påvirkning er blitt enormt, nesten overalt på jorda og i alle økosystemer.

  På tre temasider på grønnkirke.no (https://kirken.no/nb-NO/gronnkirke/Tema/) kan du lese litt mer om jordens tålegrenser, menneskeskapte klimaendringer og tap av biologisk mangfold. Hver gang vi endrer eller gjør inngrep i natur påvirkes levestedet til planter, dyr og sopp.

  Sentralt er menneskeskapte klimaendringer. De siste rapportene fra FNs klimapanel ble av FNs generalsekretær betegnet som kode rød for menneskeheten. I tillegg er arealendringer blitt den største trusselen mot naturmangfold.

  Forbruk somk etisk utfordring

  Kirken har snakket lenge om dette: En utredning til Bispemøtet i 1992 betegnet vårt forbrukersamfunn som en etisk utfordring, og Kirkemøtet i 1996 ønsket med saken «Forbruk og rettferd» å skape oppbrudd, handling og håp i kirke og samfunn. Sakspapiret «Truet liv-troens svar» til Kirkemøtet 2007 skriver:

  - Klimaendringenes alvor og globale karakter, trusselen mot alt liv og den korte tiden menneskeheten har på seg til å endre tenke- og atferdsmønstre, viser at det er nødvendig å fortsette og å intensivere samfunnets og kirkens innsats som en del av dette, for en bærekraftig samfunnsutvikling i Norge og globalt. En drastisk reduksjon av klimagass-utslipp og forbruk av ikke fornybare ressurser må stå sentralt i dette.

  I dette ligger det en erkjennelse: For å jobbe effektiv med store globale problemer, må vi jobbe på samme tid på alle nivåer: gjennom globalt samarbeid, nasjonalt, regionalt og lokalt. Stater, kommuner, næringsliv, sivilsamfunnet, du og jeg må jobbe med hver vår bit, enkeltvis og i fellesskap.

  Overforbruk

  Hva betyr det konkret at vi er overforbrukere av naturressurser i Norge? Organisasjonen Framtiden i våre hender (FIVH) har jobbet med denne problemstillingen lenge, og har mye om dette på sine nettsider.

  FIVHs leder Anja Bakken Riise beskriver i boken «Mitt klimaregnskap» om sitt halvårige forsøk å kartlegge og endre sin klimapåvirkning, og redusere sitt klimafotavtrykk drastisk. FIVH og Riise samarbeider med firmaet Ducky (www.ducky.eco). Ducky er et firma som vil utvikle ressurser som vil hjelpe enkeltmennesker og bedrifter å redusere sitt klima- og miljøavtrykk, område for område og bit for bit. På en morsom og lærerikt måte. Noe av dette skal vi prøve i løpet av vår grønne Jesusdojo-periode.

  Forbruk må bli det av vårt ansvar og regnskap

  Når statene ble enige om å rapportere sine klimagassutslipp, tok man utgangspunkt i territorielle utslipp. Her hadde Norge et utslipp på 50 millioner CO2e i 2020. De største utslippene kommer fra produksjonen av olje og gass, med industri og veitrafikk på plass nummer to og tre. Fordelt på antall innbyggere er dette litt over 9 tonn CO2 e etter denne tellemåten.

  Men alt av varer som vi kjøper og forbruker, og som er produsert i andre land, kommer ikke på «vår kvote» dette regnskap. Slik gjør en geografisk måling disse land, mange er lavinntektsland, ansvarlig for å produsere varer til vårt høye forbruk. Vi slipper å ta ansvar for det. Det oppleves som lite rettferdig. Derfor har FIVH utviklet et eget forbruksbasert klimaregnskap, basert på vår import. Og det er også denne beregningsmåten som Anja bruker i sin bok.

  Etter denne modellen øker utslippene fra hver enkel nordmann fra 9 til litt over 11 tonn CO2e.

  Det er viktig å understreke at dette er et gjennomsnittstall: Enkeltpersoner vil ligge både langt under, og langt over dette gjennomsnittet. Eksempelvis har de rikeste i EU et fotavtrykk på 23 tonn, middelklassen på 10 tonn. Den rikeste prosenten i Luxemburg slipper ut 214 tonn, mens mange mennesker i afrikanske land under 0,1 tonn CO2e pr år.

  Rettferdighet og Norways Fair Share

  Dette er bakgrunnen når Kirkens Nødhjelp i 2018, sammen med en rekke andre organisasjoner, lanserte rapporten                                          Norways Fair Share og meeting the Paris agreement[1] . Den forsøker å ta hensyn til både det historiske ansvaret for klimaproblemene, og den økonomiske evnen til å håndtere dens følger. Mange fattige land er helt nødt, og har et moralsk rett, til å legge vekt på vekst og utvikling.

  Forskerne har beregnet verdens karbonbudsjett for de neste årene. Hvis vi fordeler dette på verdens befolkning, får vi individuelle karbonbudsjetter. For å nå Parisavtalens mål kan de ikke overstige 2,5 tonn i 2030. 10 år senere, 2040, bør vi være på 1,4 tonn CO2e.  

  Anja beskriver i boken sin hvordan hun har prøvd å leve etter et slikt kløimabudsjett i et halvt år:

  2,5 tonn i året, gir et måneds-budsjett på 208 kilo, et ukes-budsjett på 52 kg, og et dagsbudsjett på 7,5 kg. Bruker man mer i en periode, må man bruke mindre i en tilsvarende periode.

  Gjennom utprøving av klimakalkulatoren og deltakelse i en klima-konkurranse skal vi lære mer om vår klimapåvirkning og samtidig redusere vårt klimafotavtrykk.

  For å lære mer om tema tema "Forbruk" kan du lese mer på Framtiden i våre henders nettsider her.

  Eller du kan se på en eller flere av de videoene som FIVH har laget til oss. Lenkene er nedenfor på siden:

  - Innledning, om vårt forbruk generelt (14 min)

  . Webinar om forbruksbasert klimaregnskap (14 min)

  - Webinar om mat og matsvinn (27 min) 

  - Bærekraftig hybelliv – mat (7 min)

  - Bærekraftig hybelliv – strøm og energi (12 min)

 • Temaark: Ducky, klimakalkulator og klimakonkurranse

  Hvordan kan man prøve ut sin egen klimapåvirkning? 

  Temaark: Ducky, klimakonkuranse og klimakalkulator

  Det unge og innovative selskapet Ducky sier at handling skaper endring, og påstår at alle kan bidra til å senke klimagassutslipp. Hver eneste dag. Og de vil vise folk flest hvordan man kan bidra.

  Til dette har de utviklet digitale verktøy og kampanjer rettet mot bl.a. bedrifter, organisasjoner og skoler.

  to, tre ganger i året arrangerer de på nytt en klimakonkurranse der lag fra ulike organisasjoner og bedrifter kan konkurrere med hverandre og seg selv om å redusere mest mulig CO2e. Hver deltaker bruker noen minutter hver dag på å loggføre sine klimavennlige aktiviteter digitalt- f.eks. kortere dusjer eller flere reiser med sykkelk eller kollektivt- og man ser raskt hvor mye CO2e man har spart.

  Målet med konkurransen er å vise hvordan hver person med enkle og effektive grep kan få ned sitt eget klimaavtrykk i det daglige – både hjemme, på fritiden og på jobb.

  Konkurransen foregår både internt og mot andre bedrifter. 

  Det er viktig å vite at alle deltakere i denne konkurransen ble ansett som «gjennomsnittsborger» når det gjelder klimagassutslipp, ellers ville det bli for komplisert. I tillegg er det en del ting som man ikke blir spurt om, bl.a. flyreiser. Likevel vil bruk av denne registreringen være nyttig læring som viser hver enket hvor viktig våre valg med hensyn til mat, energi, bolig og reise er.

  Ducky har også utviklet en klimakalkulator, der man kan beregne sine egne klimagassutslipp når det gjelder energi, mat, transport, forbruk og andel av offentlige tjenester. Dere kan lese mer om det på deres netsider.

  Aktiv bruk av klimakalkulatoren og deltakelsen i klimakonkurransen kan være noen av de «aktiviteter og praksiser» som skal prøves som "forandringsagent", gjerne supplert av andre personlige valg.

 • Relaterte ressurser


Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: