Kirken logo
Fordypning i frivillighet

Foto: Bo Mathisen

Fordypning i frivillighet

Informasjon om muligheter for etterutdanning og fagstoff

 • Laget av
  Kirkerådet
 • Publisert
  10.11.2023
 • Oppdatert
  14.05.2024
 • Etterutdanning og litteraturtips

  Etterutdanning

  Det er muligheter for etterutdanning som gir mer innsikt i frivillighet og frivillighetsledelse,  for fagledere innen kirkemusikk, kirkelig undervisning eller diakoni: Ledelsesemne ved VID: Fagledelse og innovasjon i Den norske kirke (15 stp. på masternivå) - Det sentrale OU-styret i KA-området (ouinfo.no)

  Litteratur

   «Har du husket å spørre? - Menighetens håndbok i godt innsamlingsarbeid» av Tore Gullaksen og Sindre Røyland

  Tittelen på denne boken beskriver noe av det viktigste ved innsamling i menigheter og for frivillige organisasjoner: Man må spørre. Å oppfordre eller vise til et behov er sjelden nok. Denne håndboken for innsamling i menigheter vil lære deg å spørre på den beste måten. Slik at din menighet får gaveinntektene den trenger, og slik at giverne bevarer gleden ved å gi. 
   
  Det er et stort mangfold av menigheter i Norge, men de gode prinsippene for innsamling er gyldige for alle. Boken er skrevet slik at både menigheter i Den norske kirke og ulike frikirkelige menigheter vil ha stor nytte av å lese den.
   
  Boken inneholder både teoretisk veiledning til innsamlingskommunikasjon, og en rekke praktiske tips og ideer til hvordan innsamling og givertjeneste kan gjennomføres i praksis.
   

  «En god frivillighetskultur» av Stephen Sirris

  Organisering, ledelse og utvikling av frivillighet i Den norske kirke

  Boken er en fagfellevurdert vitenskapelig monografi og bygger på et forskningsprosjekt om kirkelig frivillighet. Leserne får ny innsikt i særtrekk ved frivillighetskulturen i menighetene. Forfatteren ut­forsker og gir innsikt i sammenhenger mellom frivillighetens praksis og teologi. Formålet er å bidra til en mer helhetlig forståelse av frivillig­hetens rolle i Den norske kirke. Boken er skrevet i lys av to faglige perspektiver: organisasjons- og ledelsesfag samt praktisk teologi. Boken er skrevet for forskere og praktikere; frivillige, ansatte og rådsmedlemmer i Den norske kirke samt studenter ved utdanninger som fører til kirkelig stilling. 

  Boken er utgitt på IKO forlag og kan kjøpes her.

   «Frivillighet og ledelse av Frivillige» av Stephen Sirris

  Frivillig arbeid har lang tradisjon i Norge og står sentralt i lokalsamfunnene gjennom lag, foreninger og frivilligsentraler. Frivillighet er i endring og har fått fornyet oppmerksomhet i forbindelse med koronapandemien og satsningen gjennom Frivillighetens år 2022.

  Denne fagboken drøfter spørsmål som:

  • Hva er særegent og verdifullt ved norsk organisert frivillighet, og hvordan kan den best ledes?
  • Hva er frivillighetens betydning for samfunnet, organisasjoner og enkeltmennesker?
  • Hvilke rolle spiller motivasjon og mening?
  • Hvordan kan frivillige rekrutteres og følges opp?

  Boken er forskningsbasert og bidrar til bedre kunnskap om frivillighet og ledelse av frivillige, og dermed økt forståelse og bedre ledelsespraksis i feltet. Forfatteren belyser temaet fra et tverrfaglig perspektiv og gir innsikt i allmenne og kontekstuelle forhold ved norsk frivillighetsarbeid. Teksten inneholder en rekke eksempler fra ulike organisasjoner.

  En ny modell for frivillighetsledelse som legger vekt på det verdsettende og tilretteleggende aspektet, strukturerer bokens innhold. Kapitlene vies modellens ledelsesfaglige temaer med konkrete ledelsesimplikasjoner.

  Målgruppen er studenter og forskere innenfor organisasjons- og ledelsesfag, helse- og sosialfag, kirkelige utdanninger og andre studieløp som kvalifiserer til arbeid hvor man vil møte og samarbeide med frivillige. For forskere gir boken innsikt i ledelse i frivillige organisasjoner. Både ansatte og frivillige i Frivillighets-Norge vil ha utbytte av boken.

  Se mer her: Frivillighet og ledelse av frivillige av Stephen Sirris (Heftet) - Organisasjon og ledelse | Cappelen Damm Undervisning

   

Kontaktpersoner