Kirken logo

Ekstra støtte til låginntektsfamiliar

Den norske kyrkja får meir enn fire ekstra millionar frå regjeringa. Midla skal gå til arrangement, matposar og julegåver til vanskelegstilte i advent, jul og nyttår.

Ekstra støtte til låginntektsfamiliar
Publisert 27. november 2023
Oppdatert 28.11.2023

Regjeringa gjev 4,125 millionar kroner til Den norske kyrkja som skal gå til vanskelegstilte. Organisasjonar som Norges Kristne Råd, Kirkens bymisjon og Samarbeidsrådet for trus- og livssynssamfunn (STL) får også støtte til dette.

Midla skal nyttast til arrangement i juletida og på nyåret, utdeling av matposar til familiar og julegåver til born.

– Det er gledeleg at regjeringa ser innsatsen til trussamfunna for menneske i vanskelege situasjonar, seier kyrkjerådsdirektør Ingrid Vad Nilsen.

Kyrkjerådsdirektøren fortel at Kyrkjerådet fordelar tilskotet ut til 25 kyrkjelege fellesråd. Fellesråda som får pengar er vald på bakgrunn av storleik og statistikk om born i familiar med vedvarande fattigdom i kommunen. Summen til kvart einskild fellesråd er basert på KA sin fordelingsnøkkel, som tek utgangspunkt i innbyggjartal i kommunen. 

Fellesråd som får tilskot kan lese meir på denne sida i Ressursbanken: Tilskudd til utdeling i jula.

Les tilskotsbrevet her: Tilskudd til utdeling av mat, julegaver og arrangement for personer og barnefamilier

Vedlegg: Fordeling tilskudd 2023

Det er fellesrådet som mottek midla og avgjer eventuell vidare tildeling til kyrkjelydane. Fellesrådet i desse kommunane får utbetalt støtte: Arendal, Asker, Bergen, Bodø, Bærum, Drammen, Elverum, Fredrikstad, Halden, Kongsvinger, Kristiansand, Larvik, Lillestrøm, Moss, Nordre Follo, Oslo, Sandefjord, Sandnes, Sarpsborg, Skien, Stavanger, Tromsø, Trondheim, Tønsberg og Ålesund.