Kirken logo

Invitasjon til 2-dagers Flexid-kurs den 6.-7.5

Flexid står for fleksibel identitet, og er et kurskonsept som gjennom teori og rollespill bevisstgjør deltakerne på følelser som oppstår når kulturelle verdier og praksiser møtes. Overordnende temaer er mangfoldskompetanse og livsmestring. Flexid stiftelsen, Oslo Bispedømme og Kirkerådet har utviklet et nytt Flexid-kurs for kirkelige ansatte med en tilleggsdel om tro, livssyn og identitet. Som innvandrer kan det være utfordrende å finne sin plass i et kristent fellesskap. Kurset utforsker hvordan vi som kirke kan skape trygge rom med gjensidig anerkjennelse og respekt.

Invitasjon til 2-dagers Flexid-kurs den 6.-7.5
Publisert 31. januar 2024
Oppdatert 31.01.2024

En trygg identitet er grunnlaget for å kunne jobbe med egne og andres fordommer, møte rasisme og ta bevisste valg for egen fremtid. Mangfoldkompetansen Flexid gir er ikke bare personlig berikende, men kan også brukes på flere måter i arbeidet i kirken. Anne Berit Evang, som er sertifisert kursleder og sokneprest i Bøler menighet, forteller at hun har brukt oppgaver fra Flexidkurset i stabsamling når de har jobbet med trygge rom, rasisme og holdningsarbeid. Flexid har også vært satt på agendaen for fagdager i bispedømmet. Hun bruker den kompetansen Flexid har gitt henne inn i både sjelesorgsamtaler og aktiviteter med krysskulturelle deltakere hele tiden.

Anne Berit Evang mener at Flexid gir en større forståelse av mennesker med krysskulturell identitet, og de fordelene og utfordringene det gir. «Både i enkeltsamtaler og i arrangementer er det en forståelse som er viktig å ha. Vår menighet er sammensatt og mangfoldig, og det å ha bevissthet om hvordan det oppleves å være i denne menigheten for alle som er her, er helt nødvendig. Der har Flexid gitt oss mange «øyeåpnere». Flexid gir også metoder for å gå inn i vanskelige spørsmål, og det å jobbe for eksempel med rasisme.»

Ansatte med krysskulturell bakgrunn representerer en stor ressurs for kirkens arbeid. Yohannes Shanka er prest og Flexid-kursleder, og er selv født i Etiopia. Han uttaler: «Gjennom Flexid-kurset har jeg oppnådd en økt bevissthet både rundt mine egne kulturelle forhold og andres. Jeg har lært at å leve med krysskulturelle verdier og erfaringer ikke nødvendigvis handler om "enten...eller," men heller om "både...og." Denne innsikten gjør meg bedre rustet til å møte livets utfordringer med et bredere spekter av perspektiver.»

To-dagers kurset gir ikke sertifisering som Flexid kursleder, men har som hensikt å være kompetansehevende for kirkens ansatte i møte med den krysskulturelle hverdagen vi er en del av. Fokuset er på identitet og tilhørighet, ressurser, muligheter og utfordringer. Kurset er en del av oppfølgingen av handlingsplanen «Åtte kjennetegn for Den norske kirke i møte med et flerkulturelt samfunn.»

Praktisk informasjon

Flexid-kurset foregår den 6.-7.mai 2024 i Oslo, og er åpent for ansatte i hele landet. Prisen er 2800 kroner per person. Kirkerådet dekker halve kursavgiften for alle deltakere. For ansatte i Oslo bispedømme dekkes den resterende delen av kursavgiften av bispedømmet. Ansatte i andre bispedømmer kan snakke med nærmeste leder om muligheten for å få dekket den resterende kursavgiften på 1400 kroner. Hvis det er ledige plasser, vil det bli åpnet for påmelding fra andre organisasjoner fra 1. april. Kursavgiften for eksterne er 2800 kr. Påmelding til kurset gjøres snarest mulig her: https://flexid.no/registrering-kurs eller på mail til Oslo bispedømmekontor ved Ingun Yri Øystese: io348@kirken.no.

Mer informasjon:

Flexid

Webinar om Flexid todagers kurset

Kontaktpersoner