Kirken logo

Solidaritet i en krevende tid

Terroren og krigens brutalitet i Israel og Palestina er rystende. Konfliktens kompleksitet kan gjøre oss handlingslammet og tause. Men når våre medmennesker lider, kan Kirken ikke tie. Vi ber og arbeider vi for fred og rettferdighet for alle. Som kristne har vi en særlig relasjon til våre trossøsken. Nå ber vår søsterkirke, Den lutherske kirke i Jordan og Det hellige land, om vår støtte. Mellomkirkelig råd henvender seg derfor til ansatte og menigheter i Den norske kirke. Vi redegjør først for hvordan vi vurderer den aktuelle situasjonen, før vi kommer med noen anbefalinger.

Solidaritet i en krevende tid
Publisert 8. mars 2024
Oppdatert 14.03.2024

Vern om liv og menneskeverd

Alle mennesker er skapt i Guds bilde med samme uendelige verdi. Ethvert menneske­liv er dyrebart og må vernes om. Gud har gitt alle mennesker samme verdi, og vi kan derfor ikke akseptere at mennesker gis eller fratas rettigheter ut fra hvilken folkegruppe eller religion de tilhører.

Den humanitære katastrofen på Gaza er hjerteskjærende. Fordi vern om liv er det viktigste nå, må vi kreve en umiddelbar våpenhvile og økt tilgang på humanitær støtte. En varig og rettferdig fred må bygge på at både israelere og palestinere – jøder, kristne og muslimer – gis de samme rettigheter og muligheter til livsutfoldelse i trygghet.

Vår støtte trengs nå

Israel og Palestina er området hvor Kirken ble til, og her har kristne vært til stede og preget samfunnet i 2000 år. Nå synker antall medlemmer i de historiske kirkene faretruende raskt. Situasjonen er så vanskelig at mange velger å emigrere. Man frykter at alle gjenlevende kristne på Gaza vil reise, slik at 2000 år med kirkelig nærvær vil opphøre. Terroren i Israel, krigen i Gaza og økende vold på Vestbredden har gjort hverdagen ekstremt krevende, og framtidshåpet svinner.

Den norske kirke har en forpliktende samarbeidsavtale og en nær relasjon til Den evangelisk lutherske kirken i Jordan og Det hellige land. De ber oss nå innstendig om forbønn, omsorg og økonomisk støtte – men også om solidaritet i kampen for rettferdighet og fred. Dette er en tallmessig liten kirke, om lag 3000 medlemmer, men den spiller en viktig samfunnsrolle ved å fastholde menneskeverd og likeverd, samt gjennom diakoni, skoler, helseinstitusjoner og dialogarbeid. Kirkens tilstedeværelse er et tydelig kristent vitnesbyrd, ikke minst fordi den insisterer på å tjene hele lokalsamfunnet. Blant annet er flertallet av elevene på de lutherske skolene muslimer. Vår søsterkirke forteller nå at de føler seg alene i denne ekstremt krevende situasjonen. Nå må vi vise at vi ikke svikter dem. Vi må stå sammen med kirkene i Israel og Palestina i arbeidet for å verne om alle menneskers verdi, og i håpet om fred og rettferdighet.

Tro og menneskerettigheter

Kirken er kalt til å forkynne budskapet om frigjøring og fred. I de bibelske skriftene og kirkens tro henter vi inspirasjon og kraft til å kjempe for rettferdighet, vise solidaritet med de undertrykte, overvinne uretten og løfte fram håpet om en god framtid for alle mennesker. Troen inspirerer, gir etisk veiledning og kraft til handling. Men de bibelske skriftene gir ikke konkrete politiske løsninger.

Internasjonal rett og menneske­rettighetene må legges til grunn for å løse konflikter i det internasjonale samfunnet. Det gjelder også for Israel og Palestina. Løsningen må finnes gjennom politiske forhandlinger og ut fra spillereglene i verdenssamfunnet, basert på demokrati og like rettigheter for alle borgere.

Tillit og fellesskap

Å tale sant om urett kan være krevende. Tillit og gjensidig respekt er nødvendig for å få til en rettferdig fredsløsning. I en ekstremt kompleks og vanskelig situasjon er det krevende å finne de rette ordene som ivaretar hensynet til både israelere og palestinere. Dialogen mellom jøder, kristne og muslimer i Norge er også utfordrende. Selv om dialogen er krevende, må vi ikke slutte å snakke sammen og omgås dem vi er uenige med. Vi har alle samme menneskeverd og samme rett til å bli omtalt og møtt med respekt. Ved å lytte til hverandres fortellinger, forstår vi mer og utfordres til refleksjon også over egne standpunkter. Vi må kritisere dem som faktisk er ansvarlige for ugjerningene, og ikke påføre skyld og ansvar på jøder eller muslimer i Norge som ikke representerer israelske eller palestinske myndigheter.

Anbefalinger

  • Be om våpenhvile, fred, rettferdighet og trygghet for alle i Israel og Palestina. Bønneforslag finnes på ressursbanken.no
  • Bruk årets fastetid til bønn og solidaritet og delta aktivt i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.
  • Send hilsener, ta opp kirkeoffer og gi økonomisk støtte til Den lutherske kirke i Jordan og Det hellige land.
  • Bruk de bibelske tekstene som etisk veileder og kraftkilde, ikke som grunnlag for konkrete politiske løsninger.
  • Ikke velg side for enten Palestina eller Israel, men støtt dem som fremmer fred og rettferdighet for alle i regionen.
  • Lytt til og vis omsorg for dem som berøres i Norge, særlig jøder og muslimer med tilknytning til Israel og Palestina.
  • Lag trygge arenaer, særlig for barn og unge, for å samtale om situasjonen. Kontakt jødiske og muslimske ungdomsmiljøer. Veiledningsmateriell finnes i Ressursbanken og Kirkelig dialogsenter i Oslo. Les her: – Sier vi
  • Søk kunnskap om antisemittisme og islamofobi slik at dette gjenkjennes, påpekes og motarbeides.
  • Vær bevisst på hvorledes enkelte liturgier, salmer og bibeltekster brukes, særlig i påsketiden. De kan ha spor av gamle antisemittiske forestillinger, som vi må ta avstand fra.
  • Vær bevisst på ordbruk i den offentlige debatt og særlig i sosiale medier. Bruk ord som fremmer respekt og forståelse for meningsmotstandere.

I Ressursbanken finnes bakgrunnsinformasjon, kirkelige uttalelser, forslag til forbønner og praktisk informasjon om hvordan menigheter kan engasjere seg. Her finnes også lenker til ressursmateriell fra andre organisasjoner. Mellomkirkelig råd kan gi ytterligere råd og veiledning.

 

Mellomkirkelig råd kom på sitt møte 4.-5. mars med en uttalelse om situasjonen i Gaza og Israel som kan leses her: Stopp krigen – vern om liv og rettigheter

 

Kristine Sandmæl
Leder i Mellomkirkelig råd
920 22 742
prost@lofotkatedralen.no

Kontaktpersoner