Kirken logo

VIKTIG: Timer i tiltak som retter seg mot flere årskull

Oppdatert 30. november 2017

Hvordan telle timer i tiltak som retter seg mot flere årskull?

Noen tiltak har flere årskull som målgruppe. Dette kan være fordi man gjennomfører tiltaket for f.eks. to årskull annethvert år, eller fordi man har forskjellige opplegg hvert år, og derfor inviterer også de som ble invitert året før.

I det nye planverktøyet skal man rapportere deltakertall for hvert av årskullene. Istedenfor et samlet tall for alle inviterte årskull, rapportere man et tall for hvert årskullene. Slik får vi tall som mer presist viser oppslutning basert på alder.

Timene i planen vises nå i to kolonner, hvor den til venstre viser det samlede tallet for alle årskull. På denne måten får du synliggjort hvor mange timer dette tiltaket faktisk har i denne planen.

Det er viktig at du ikke manuelt dobler (eller flerdobler) timetallet i tiltak som er rettet mot to (eller flere) årskull, for dette vil da doble timetallet for hvert årskull i tiltaksrapporten.

 

Hvilket timetall vises i godkjent plan?

Hvis tiltaket gjennomføres hvert år, og skal telle for begge eller alle kullene man inviterer, kan man krysse av for «Tiltaket skal gjelder for hvert av årskullene hvert år». Da vil den godkjente planen vise at dette tiltaket har seks timer:

 

Hvis tiltaket gjennomføres annethvert år, eller kun gjelder for det ene av årskullene som deltar, lar man være å krysse av. Da viser godkjent plan at tiltaket har 2 timer igjennomsnitt (6 timer hvert tredje år):

Det tallet som vises i godkjent plan er det samme som vises i rådata i planverktøyet, under fanen «planer» og kolonnen «totalt antall timer i snitt.»

NB: Den aktive planen vil vise 6 timer det året tiltaket gjennomføres for de tre årskullene.

Det året tiltaket ikke gjennomføres, krysser du av for «nei» under spørsmålet «Skal tiltaket gjennomføres i år?» nederst i tiltaksbeskrivelsen. Slik at timene ikke teller med i årets aktive plan.

Har du spørsmål, send en e-post til cb842@kirken.no eller snakk med din bispedømmerådgiver.