Fra 2020: Koronatilpasset rapportering og forenklinger

Rapporterer du trosopplæringstiltak i planverktøy for trosopplæring? Da er denne informasjonen viktig for deg. 

Oppdatert 17. november 2020

KORONARAPPORTERING

Vi har sett behovet for å lage noen nye valg i tiltaksrapportene.  

Har dere avlyst, endret på eller opprettet nye tiltak på grunn av korona-situasjonen, kan dere krysse av for dette i tiltaksrapportene. Har dere hatt digitale trosopplæringsaktiviteter (streaming, podcast opplegg på youtube el.l) kan dere også rapportere hvor mange deltakere/tilskuere dere hadde, i et nytt felt for dette. Det blir ikke riktig å rapportere disse som «vanlige» deltakere, men det er veldig viktig å synliggjøre at innsatsen deres har nådd frem. 

I tiltakrapportene er det to nye svaralternativer under «Ble tiltaket gjennomført som planlagt?».  

  • Hvis dere avlyste, velg da «KORONA: Nei, avlyst på grunn av restriksjoner eller smittevernhensyn i forbindelse med korona-pandemien». 
  • Hvis dere endret eller opprettet en nytt tiltak som følge av koronarestriksjoner, velg neste valg: «KORONA: Dette er et endret eller nyopprettet tiltak som følge av koronarestriksjoner». 

Dette siste valget gir deg mulighet til å rapportere om tiltak et var digitalt, og eventuelt hvor mange deltakere/tilskuere dere hadde (hvis dere har tall på dette). Hvis dere i tillegg hadde fysisk deltakelse kan dette rapporteres på vanlig måte.   

 

FORENKLINGER I PLANVERKTØYET 

Endringer som forenkler rapportering på trosopplæring.  

KJØNN OG FORDELING PÅ ALDER 

Rapportering av deltakere, ansatte og frivillig skal ikke lenger fordeles på kjønn, det skal kun legges inn antall deltakere, ansatte, frivillige. Er det mer enn to årskull i målgruppen trenger du ikke fordele deltakere på alder, da legges kun samlet deltakertall inn.   

I tillegg tas spørsmålet «Spørsmålet "Hvor mange ulønnede medarbeidere er involvert i trosopplæringsarbeidet?" i årsrapporten ut. 

SPØRSMÅL SOM BLIR VALGFRIE Å SVARE PÅ 

I tiltaksrapporten:  

  • Fritekstfeltet etter spørsmålet «Ble tiltaket gjennomført som planlagt?». 
  • Spørsmålet «Ble tiltaket tilrettelagt?».  
  • Spørsmålet «Hva var hovedtrekk i denne evalueringen?». 
  • Spørsmålet «Hva fungerte bra? Hva kan forbedres? Tips til neste år?». 

I årsrapporten: "Utviklingsspørsmål" (de tre siste spørsmålene). 

PASSIVE TILTAK 

Valget man har i tiltaksbeskrivelsen for å sette tiltaket i passiv («Skal tiltaket gjennomføres i år?») er flyttet til tiltaksrapporten, sammen med valget om tiltaket er avlyst eller gjennomført. Man velger kun dersom det ikke har vært planer om å gjennomføre tiltaket, f.eks. hvis det kun arrangeres annethvert år. 

NB: Endringene gjelder fra og med i år, men du trenger ikke rapportere på nytt dersom du allerede har rapportert.  

Gi gjerne tilbakemelding til cb842@kirken.no eller din bispedømmerådgiver hvis du har spørsmåle eller innspill til endringene.