Kirken logo

Gode prosjekter for økt samarbeid

12 prosjekter har fått midler for å jobbe med lokal organisasjonsutvikling. Søknadene om å få tilskudd viser at jobbes både innovativt og systematisk med å få til økt samhandling, samledelse og samarbeid i hele kirken, som lever opp til Kirkemøtets vedtak om at dette må vokse fram nedenfra.

Gode prosjekter for økt samarbeid
Publisert 26. februar 2024
Oppdatert 01.03.2024

Kirkerådet lyste ut 2 mill. kroner til å støtte samarbeidsprosjekter mellom kirkelige fellesråd, og mellom kirkelige fellesråd og bispedømmeråd med målsetting om å skape god lokal organisasjonsutvikling. Det kom inn 30 søknader med en søknadssum på totalt 6.230.060, -, fordelt på generelt samarbeid mellom fellesråd, HR og HMS, kirkebygg, samledelse, sammenslåing av fellesråd, studier og felles fagutvikling, diakoni, ungdomsarbeid og trosopplæring. Nedre grense for tildelingsbeløp var 50.000, - 

Søknadene viser at det er stor motivasjon og vilje lokalt både til samhandling og samledelse. Det jobbes mye med å finne gode modeller for samledelse og økt samarbeid i hele kirken. Veien videre er å sikre forpliktende samhandling som er bærekraftig over tid.  

En samhandlingsgruppe bestående av KA og Kirkerådet har gjort en grundig vurdering av søknadene i tråd med tilskuddets formål og vilkår. Programstyret for organisasjonsutvikling (bestående av bl a tre kirkeverger, to stiftsdirektører, KA og Bispemøtet) og referansegruppen for organisasjonsutvikling (tillitsvalgte fra seks arbeidstakerorganisasjoner) har også gitt sine innspill på innstillingen 

Tilskudd er gitt til forprosjekt og nettverksbygging for samhandling i tillegg til sammenslåing av fellesråd og HR samarbeid mellom fellesråd og bispedømmeråd. 

Tildelingsbrev er på vei til de som har fått midler. Flere søkere hadde litt for ufullstendige søknader, men vil bli kontaktet for videre oppfølging. Planen er at det skal komme nye søknadsmuligheter i år.

Kontaktpersoner