Kirken logo

Kvalifiseringsmidler for kateket, diakon og kantor

(NB: Fristen er ute for denne utlysningen.) Arbeidsgivere i Den norske kirke kan fra 22. mars søke på midler når deres ansatte innen kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk skal oppnå kvalifikasjon som kateket, diakon eller kantor. Svar på søknaden kommer før en takker ja til studieplass.

Kvalifiseringsmidler for kateket, diakon og kantor
 • Publisert
  03.05.2024
 • Oppdatert
  13.05.2024
 • Les mer her om utlysningen

  Det lyses ut midler for å stimulere til at flere som er tilsatt i stillinger innen kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk kan oppnå tjenesteordningenes kvalifikasjonskrav for disse stillingene.

  Bakgrunn for utlysningen

  Kirkemøtet vedtok i 2021 gjeldende kvalifikasjonskrav for kirkelige stillinger (KM 24/21). Kirkerådet har derfor vedtatt at det avsettes kvalifiseringsmidler nasjonalt for å stimulere til oppfølging av Kirkemøtets kvalifikasjonskrav for kateket, diakon og kantor (KR 8/24). Kvalifiseringsmidlene utgjør 0,3 % av budsjettgruppe 2, og er derfor finansiert gjennom bispedømmenes tilskuddsmidler. Dette er langt på vei samme ordning som KA tidligere har forvaltet og lyst ut som kvalifiseringsstipender.

  Formål med utlysningen

  Tilskuddsordningen skal stimulere til:

  • Økt formalkompetanse innen diakoni, kirkemusikk og kirkelig undervisning
  • Kompetansedeling, læring og tverrfaglighet
  • Videreutvikle Den norske kirke som en attraktiv arbeidsgiver der kompetanse verdsettes og etterspørres
  • At flere ønsker å vigsles til tjeneste som diakon, kantor og kateket

  Denne tilskuddsordningen vil derfor stimulerer til at kvalifikasjonskravene i tjenesteordning for diakon, kantor og kateket oppnås for flere av de ansatte innen disse fagfeltene.

  Hva kan man søke midler til?

  Det kan søkes om å få dekket utgifter til semesteravgift, reise og opphold for ansatte som tar utdanning som fører til kvalifisering som diakon, kantor eller kateket slik tjenesteordningene krever. Dette inkluderer kvalifisering på masternivå av allerede vigslede kateketer og diakoner. Tidligere tildelt kvalifiseringsstipend fra KA regnes med i den totale studieperioden som kan være inntil 4 år avhengig av fagfelt og studieløp.

  Forutsetninger

  Det er en forutsetning for å kunne søke at:

  • Den ansatte har vært i stillingen i minst 1 år ved studiestart, i minimum 40% stilling.
  • Det vil være mulig å oppnå tjenesteordningens kvalifikasjonskrav ut fra studieprogresjon på deltid i maksimalt 8 semestre avhengig av fagfelt og studieløp. Det forutsettes for kateket og diakon at en allerede har utdanning på bachelornivå som kan inngå i kvalifikasjonskravene, og at kantor har tre års grunnutdanning i kirkemusikk eller fire års musikkutdanning. Opptak på relevant studie bekreftes før utbetaling av tilskuddet.
  • Arbeidsgiver legger ved en fremdriftsplan for studieløpet som viser hvordan tjenesteordningens kvalifikasjonskrav skal oppnås. Dette inkluderer en refleksjon om hvordan ny oppnådd kompetanse kan bli brukt i soknet og eventuelt i fellesrådsområdet, prostiet og i bispedømmet. Kompetanseplanen legges i tråd med HTA 3.3.1, 3.3.2 og vedlegg 2 til HTA.
  • Arbeidsgiver legger til rette for deltakelse på Veien til vigsling og gir permisjon med lønn for 3-dagers vigslingssamling og evt. andre deler av dette programmet.

  Vurderingskriterier

  Dersom det mottas flere søknader enn det er midler til, vil disse bli vurdert ut fra følgende kriterier:

  • Fullføring av påbegynt studieløp: Er studieløpet mot kvalifisering allerede påbegynt, og er det mottatt kvalifiseringsstipend fra KA for dette tidligere?
  • Realisme i gjennomføringen: Er det lagt en plan for uttak av permisjon ved studiesamlinger og i forbindelse med eksamen, eventuelt med fastsatt tid til studiedager og reduserte oppgaver og ansvarsområder i studieperioden?
  • Planmessig kompetanseutvikling: Hvordan planlegger arbeidsgiver å jobbe med kompetanseutvikling knyttet til det aktuelle fagfeltet i perioden det gis tilskudd? Hvilken rolle kan den aktuelle stillingen spille i dette lokalt og eventuelt også i prostiet og i bispedømmet?

  Hvem kan søke?

  Kirkelige fellesråd og sokn i Den norske kirke kan søke. Kontaktperson overfor Kirkerådet skal være den som har personalansvar for den ansatte det søkes kvalifiseringsmidler til.

  Rammer

  • Det tildeles minimum kr. 10.000,- og inntil kr. 20.000,- pr. semester for diakon og kateket, og inntil kr. 25.000,- pr. semester for kantor basert på innsendt budsjett som synliggjør utgifter til semesteravgift, reise og opphold på rimeligste måte.
  • Tildelingen skjer for hele studieperioden på inntil 4 år med forbehold om budsjettmessig dekning. Denne er basert på anslått studieløp. Studiestart må være inneværende år.
  • Arbeidsgiver bekrefter opptak på studiet og melder inn endelig studieløp frem til oppnådd kvalifikasjon. Dette basert på lærestedets vurdering av eksisterende kompetanse.
  • Årlig bekrefter arbeidsgiver studieprogresjon og bruk av tildelte midler. Arbeidsgiver gir utgiftsdekning til den ansatte basert på dokumenterte utgifter.
  • Utbetaling skjer innen 15. oktober for inneværende og neste semester. Eventuelle ubenyttede midler tilbakebetales.
  • For studier med annet opptakstidspunkt gjelder egne frister for bekreftelse av studieplass, bekreftet tidsløp fra lærestedet og utbetaling. Søknadsfristen 3. mai er den samme.

  Frister

  Søknadsfrist 3. mai 2024 kl. 12.

  • Innen 25. juni: Foreløpig svar på søknaden sendes basert på anslått studieløp. Det gis ikke begrunnelse for avslag.

  Øvrige frister for studier med opptak vår/sommer:

  • Innen 15. september: Arbeidsgiver bekrefter opptak på studiet og melder inn endelig studieløp basert på lærestedets vurdering av eksisterende kompetanse.
  • Innen 15. oktober: Tilskudd for studieåret 24/25 utbetales så snart søknaden er behandlet, tilskuddsbrev er sendt og vilkårene er akseptert. Studieløpet aksepteres.
  • Årlig innen 15. september leveres en enkel rapport på studieprogresjon og bruk av tildelte midler. før tilskudd for inneværende studieår utbetales.
  • Frist for sluttrapport er 2 måneder etter oppnådd kvalifikasjon. Rapporteringen skjer i tilskuddsportalen. Det skal leveres aktivitetsrapport med bekreftelse på oppnådd kompetanse og arbeidet med kompetanseutvikling knyttet til dette fagfelter i virksomheten.

  Hvordan søke?

  Søkere oppretter sin søknad i tilskuddsportalen til Den norske kirke på tilskudd.kirken.no i perioden 22. mars til 3. mai kl 12:00

  Det er enklest for søknadsprosessen om den første som registrerer seg i tilskuddsportalen på vegne av menigheten/virksomheten, er den som står oppført som daglig leder for virksomheten i Brønnøysundregistrene. Daglig leder blir da administrator og kan legge til flere brukere fra virksomheten. Nærmeste leder til den det søkes kvalifiseringsmidler for (dersom dette er en annen enn daglig leder for virksomheten) legges til som bruker i tilskuddsportalen og settes som Kontaktperson 1 i søknaden. Det samme med den ansatte som det søkes kvalifiseringsmidler for, som legges til søknaden som Kontaktperson 2.

  Vilkår for tildeling

  1. Søker skal bidra til å oppfylle formålet med utlysningen.
  2. Kvalifisering må være forankret i søkerenhetens ledelse. Dette inkluderer eventuelle lønnsmessige konsekvenser av økt formalkompetanse i stillingen.
  3. Prosjektet forplikter seg på Kirkerådets rapporteringsrutiner.
  4. Det gis ikke prosjektmidler til videre studier etter oppnådd kvalifikasjon ihht tjenesteordning.
  5. Søker godtar at opplysninger om hvilke ansatte det mottas kvalifiseringsmidler for innen hvert fagområde deles med det aktuelle bispedømmet for tilrettelegging, faglig støtte og fremtidig kompetansedeling.
 • Søknadsportal

  Søknadsportalen for utlysning av kvalifiseringsmidler åpner 22. mars.

  Søknadsfrist 3. mai kl 1200.

 • Veiledning til kvalifikasjonskrav

  Her kan du lese rundskriv fra 2022 om veiledning til kvalifikasjonskravene for kateket, diakon og kantor.

Kontaktpersoner