Kirken logo

Stipend og etableringsmidler - orgelundervisning

(NB; Fristen er ute for denne utlysningen.) Kirkerådet lyser ut midler til tiltak for å styrke orgelundervisning i regi av menighet og fellesråd, fortrinnsvis i samarbeid med den lokale kulturskolen. Fristen for å søke er utvidet fra 1. oktober til 16. oktober.

Stipend og etableringsmidler - orgelundervisning
 • Laget av
  Kirkerådet
 • Publisert
  01.08.2023
 • Oppdatert
  13.05.2024
 • Beskrivelse

  Kirkerådet ser svært positivt på orgelundervisning for barn og unge, og bidro til at Graduale – ei gudstenestebok for unge organistar (Lyche 2023) ble publisert i januar 2023.

  I tråd med Kirkerådets sak 33/21 vedtak 5 og 6 vil Kirkerådet bidra til å styrke eksisterende kirkelige undervisningsmiljøene, og etablere nye. Orgelundervisning er en naturlig del av trosopplæring, den gir involvering i gudstjenesten, bidrar til å åpne kirken for nye og aktive medlemmer, øker bevissthet blant befolkningen generelt, og er rekrutterende til kirkemusikeryrket. 

  Etableringsmidler for å starte orgelskole for barn og unge

  KR 33/21, vedtak 6 oppfordrer til samarbeid med kulturskoler, lokale organisasjoner og barne- og ungdomsorganisasjoner.

  Etterutdanningsstipend for kirkemusikere – PPU/FPPU i orgelpedagogikk

  Denne stipendordningen dekker kun PPU eller FPPU som etterutdanning. Midlene vil disponeres av arbeidsgiveren, og man skal da søke sammen med arbeidsgiver. For å kvalifisere for stipendet man være ansatt i en kirkemusikerstilling i et kirkelig fellesråd/menighetsråd i minimum 40 % stilling, og det er en forventning om at den som mottar tilskudd ønsker å bli i en kirkelig stilling over tid. Arbeidsgiver kan stille krav om f.eks. 2 års bindingstid etter fullført utdanning. Det forutsettes at arbeidsgiver gjennom permisjon mv., legger til rette for deltagelse på studiesamlinger, eksamen mv.

  Rammer for midlene

  Maksimumstilskudd ved tildeling er kr 75 000 (PPU eller FPPU) og kr 50 000 (etablering av orgelskole) vurdert ut fra presentert budsjett. 

  Midlene fra Kirkerådet er et engangstilskudd. 

  Etableringsmidlene (inntil kr. 50 000 per tildeling) kan benyttes til  

  • ulike innkjøp (noter, lærebøker, faglitteratur, pedalforhøyningsklosser osv.)
  • kurs/fagdager
  • merarbeid knyttet til etableringsfasen
  • andre utgifter (spesifiseres)

  Stipendmidlene skal benyttes til

  • studieavgift
  • reisekostnader til nødvendige/obligatoriske samlinger og eksamen
  • nødvendig overnatting (inntil kr 800 pr natt)

  Stipendmidlene dekker ikke bøker/materiell, heller ikke arbeidsgivers utgifter til permisjon/studiedager. Øvre grense for stipend er kr. 75 000 per tildeling.

  Gjennomføring av tiltaket må skje i løpet av 2024-2025. Ferdigstilt rapport og regnskap sendes til Tilskuddsportalen innen 2. januar 2025.

  Ved vesentlige endringer av tiltaket, skal Kirkerådet straks kontaktes for drøfting.

  Ved søknadsbehandling vil det bli vektlagt at søker:

  • har en realistisk fremdriftsplan
  • viser hvordan midlene skal benyttes
  • har kontakt med lokal kulturskole

  Det gis ikke begrunnelse for avslag.

  Gjennomføring av tiltaket må skje i løpet av 2024-2025.

  Vilkår

  1. Prosjektet må vise forståelse for og identifisere seg med Den norske kirkes verdigrunnlag og satsinger.
  2. Prosjektet må være forankret i fellesrådsledelsen.
  3. Prosjektet skal bidra til å oppfylle formålet med utlysningen.
  4. Prosjektet forplikter seg på Kirkerådets rapporteringsrutiner.
  5. Ved markedsføring og publisering av prosjektet skal det oppgis at prosjektet er utviklet med støtte fra Kirkerådet. Logo skal benyttes og finnes på denne siden: Kirkerådets logo - Ressursbanken, Den norske kirke (kirken.no)
  6. Det gis ikke prosjektmidler til videre drift utover prosjektperioden.

  Hvem kan søke?

  Den norske kirkes menigheter og fellesråd kan søke på midlene. Midlene gis fortrinnsvis til regioner/prostier uten et etablert orgelundervisningstilbud.

  Hvor søker man?

  Søkere oppretter sin søknad i tilskuddsportalen til Den norske kirke: tilskudd.kirken.no

  Den første som registrerer seg i tilskuddsportalen på vegne av menigheten/virksomheten, skal være den som i Brønnøysundregistrene er oppført som daglig leder.

  Frister

  • Søknadsfrist er 16. oktober 2023. Tilskuddsportalen stenges kl. 12.00.
  • Svar på søknad sendes innen 13. november 2023.
  • Tilskuddet utbetales kort tid etter beslutning om tildeling, og innen innen 4. desember 2023.

  Rapportering

  Ferdigstilt rapport og regnskap leveres i Tilskuddsportalen innen 2. januar 2025.

  Spørsmål

  Spørsmål om utlysningen rettes til Kirkerådets saksbehandler David Scott Hamnes.

   

Kontaktpersoner