Kirken logo

Stipendmidler - orgelundervisning

Kirkerådet har øremerket 600 000 kr til tiltak for å styrke orgelundervisning i regi av menighet og fellesråd, fortrinnsvis i samarbeid med den lokale kulturskolen. Dette er det mulig å søke på når søknadsportalen åpner 8. september, og frist for å søke er 1. oktober.

Stipendmidler - orgelundervisning
Publisert 1. september 2023
Laget av Kirkerådet

Kirkerådet ser svært positivt på orgelundervisning for barn og unge, og bidro til at Graduale – ei gudstenestebok for unge organistar (Lyche 2023) ble publisert i januar 2023.

I tråd med Kirkerådets sak 33/21 vedtak 5 og 6 vil Kirkerådet bidra til å styrke eksisterende kirkelige undervisningsmiljøene, og etablere nye. Orgelundervisning er en naturlig del av trosopplæring, den gir involvering i gudstjenesten, bidrar til å åpne kirken for nye og aktive medlemmer, øker bevissthet blant befolkningen generelt, og er rekrutterende til kirkemusikeryrket. 

Etableringsmidler for å starte orgelskole for barn og unge

KR 33/21, vedtak 6 oppfordrer til samarbeid med kulturskoler, lokale organisasjoner og barne- og ungdomsorganisasjoner

Etterutdanningsstipend for kirkemusikere – PPU i orgelpedagogikk

Denne stipendordningen dekker kun PPU som etterutdanning. Midlene vil disponeres av arbeidsgiveren, og man skal da søke sammen med arbeidsgiver. For å kvalifisere for stipendet man være ansatt i en kirkemusikerstilling i et kirkelig fellesråd/menighetsråd i minimum 40 % stilling, og det er en forventning om at den som mottar tilskudd ønsker å bli i en kirkelig stilling over tid. Arbeidsgiver kan stille krav om f.eks. 2 års bindingstid etter fullført utdanning. Det forutsettes at arbeidsgiver gjennom permisjon mv., legger til rette for deltagelse på studiesamlinger, eksamen mv.

Rammer for midlene

Maksimumstilskudd ved tildeling er kr 75 000 (PPU) og kr 50 000 (etablering av orgelskole) vurdert ut fra presentert budsjett. Den tildelte rammen Kirkerådet har for utlysningen er kr 600 000.

Midlene fra Kirkerådet er et engangstilskudd. Tilskuddet utbetales kort tid etter beslutning om tildeling.

Etableringsmidlene (inntil kr. 50 000 per tildeling) kan benyttes til  

  • ulike innkjøp (noter, lærebøker, faglitteratur, pedalforhøyningsklosser osv.)
  • kurs/fagdager
  • merarbeid knyttet til etableringsfasen
  • andre utgifter (spesifiseres)

Stipendmidlene skal benyttes til

  •  studieavgift
  • reisekostnader til nødvendige/obligatoriske samlinger og eksamen
  • nødvendig overnatting (inntil kr 800 pr natt)

Tilskuddet dekker ikke bøker/materiell, heller ikke arbeidsgivers utgifter til permisjon/studiedager. Øvre grense for stipend er kr. 75 000 per tildeling.

Gjennomføring av tiltaket må skje i løpet av 2024-2025. Foreløpig eller ferdigstilt rapport og regnskap sendes til Kirkerådet innen 2. januar 2025.

Ved vesentlige endringer av tiltaket, skal Kirkerådet straks kontaktes for drøfting.

Det skal fremgå ved markedsføring for tiltaket at det er støttet av Kirkerådet, evt. i samråd med den lokale kulturskolen. Logo skal benyttes og finnes på denne siden: Kirkerådets logo - Ressursbanken, Den norske kirke (kirken.no)

Ved søknadsbehandling vil det bli vektlagt at søker:

  • har en realistisk fremdriftsplan
  • viser hvordan midlene skal benyttes
  • har kontakt med lokal kulturskole

Det gis ikke begrunnelse for avslag.

Hvem kan søke?

Den norske kirkes menigheter og fellesråd kan søke på midlene. Midlene gis fortrinnsvis til regioner/prostier uten et etablert orgelundervisningstilbud.

Hvor søker man?

Søkere oppretter sin søknad i tilskuddsportalen til Den norske kirke: tilskudd.kirken.no

Den første som registrerer seg i tilskuddsportalen på vegne av menigheten/virksomheten, skal være den som i Brønnøysundregistrene er oppført som daglig leder.

Hvordan skrive en god søknad?

Hjelp til å skrive en god søknad finner du blant annet i opplæringsvideoen i Tilskuddsportalen. Det kan også være lurt å lese Tom Remlovs anbefalinger om hvordan man skriver en god søknad, se lenke under.

Frist

Søknaden må være sendt Kirkerådet innen 1. oktober 2023 via Kirkerådets søknadsportal. Portalen stenges kl. 12.00. Portalen åpnes 8. september 2023.

Spørsmål

Spørsmål om utlysningen rettes til Kirkerådets saksbehandler David Scott Hamnes.

Kontaktpersoner