Kirken logo

Tilskudd til økt samhandling mellom elever på folkehøgskoler og bibelskoler, og de lokale menighetene

Ny frist 5.desember kl.12! Folkehøgskoler og bibelskoler er en viktig arena for rekruttering til kirkelig tjeneste. Kirkerådet lyser ut midler for å styrke menigheters samarbeid med folkehøyskoler eller bibelskoler slik at flere unge får nærmere erfaringer med yrkespraksiser i kirken.

Tilskudd til økt samhandling mellom elever på folkehøgskoler og bibelskoler, og de lokale menighetene
Publisert 27. oktober 2023
Oppdatert 07.11.2023

Bakgrunn for utlysningen

Den norske kirke arbeider med rekruttering på mange måter og på ulike nivå. En viktig målgruppe for rekruttering er unge som skal gjøre valg om studier og yrkesvei. Blant de mange unge som går på en folkehøgskole eller bibelskole er det gode kandidater til kirkelig tjeneste i Den norske kirke.

Kirkerådet har gjennom flere år jobbet strategisk med rekruttering til tjeneste i Den norske kirke. I 2021 vedtok Kirkerådet en handlingsplan for årene 2022 – 2024. Denne tar utgangspunkt i vedtakspunktene fra KM-sak 17/21 om rekrutteringsstrategi for Den norske kirke. En konsekvens av dette er at det i 2023 er satt av midler som skal bidra til å følge opp bibelskoler og folkehøgskoler for å øke samhandling mellom elevene og menighetene i skolenes lokalmiljø.

Undersøkelser om rekruttering til kirkelig tjeneste viser at mange unge har svak forståelse for hva det vil si å være diakon, kantor, kateket og prest, og dermed ikke anser disse stillingene som reelle karrierevalg.

I mars 2015 gjennomførte Noregs Kristelege Folkehøgskolelag en undersøkelse om de kristne folkehøgskolenes samarbeid og kontakt med Den norske kirke lokalt. Undersøkelsen rettet seg mot de folkehøgskolene som deltok i en toårig utdanning ved MF vitenskapelige høyskole kalt Skoleutvikling i den kristne folkehøgskolen. I denne undersøkelsen kommer det frem at det mest typiske samarbeidet med den lokale menigheten er deltakelse eller bidrag til gudstjenester, men at det også er vanlig å samarbeide om ungdomsarbeid og konfirmantarbeid.

I rekrutteringsarbeidet og i rekrutteringsstrategien for Den norske kirke jobbes det gjennomgående med PIN-koden. PIN-koden sammenfatter noen av hovedprinsippene i rekruttering til kirkelig tjeneste fra ungdomsmålgruppen.

PIN-koden står for 

 • Personlig oppfordring,
 • Involvering i yrkespraksis og
 • Nærværende ansatte.

Svært mange ansatte i kirken fikk i sin tid en avgjørende, personlig oppfordring til å søke kirkelig utdanning. Forskning viser at sjansen for at ungdommer velger kirkelig utdanning øker når de blir eksponert for og involvert i ansattes yrkeskunnskap og fagkompetanse. Ungdom må få anledning til å bli kjent med ansatte for å kunne identifisere seg med deres valg av utdanning og yrke. I rekrutteringen til kirkelig tjeneste er kirken tjent med å utvikle ungdomsarbeidet på en måte som i enda større grad legger til rette for medvirkning og utvikling for de ungdommene som er særlig tiltrukket av eller viser seg særlig egnet til kirkelig tjeneste.

Formål med utlysningen

Kirkerådet ønsker med disse stimuleringsmidlene å bidra til økt rekrutteringsinnsats til kirkelig utdanning fra folkehøgskole- og bibelskoleelever. Forskning på rekruttering viser at å eksponere unge for kirken som arbeidsplass og dens ulike stillinger, og særlig involvere unge i yrkespraksisene, er viktig for rekruttering til kirkelig tjeneste. Å delta i kirkelige yrkespraksiser i en menighet kan bidra til at diakon, kantor, kateket og prest oppleves som mer relevante og aktuelle yrker. Nå kan din folkehøgskole, bibelskole eller menighet delta i dette viktige arbeidet, og motta inntil kr. 50 000 for tiltak som gjennomføres i 2024.

Hva kan man søke midler til?

 • Ansattkostnader til prosjektleder som kan etablere, styrke og følge opp samarbeidet mellom folkehøgskolen/bibelskolen og menigheten.
 • Opprette valgfag på folkehøgskolen/bibelskolen knyttet til menighetsarbeid, f.eks. arbeid med barn og ungdom, konfirmanter, diakoni, musikk- og kultur, gudstjeneneste.
 • Felles arrangement i regi av folkehøgskolen/bibelskolen og menigheten. Eks. søkerhelg som samler ungdom som vurderer å søke seg til folkehøgskolen/bibelskolen også blir kjent med menighetens arbeid.
 • Kick-off-helg for det lokale ungdomsarbeidet og folkehøgskolen/bibelskolen.
 • Leirkostnader for å sende folkehøgskole-/bibelskoleelever som ledere på leir i regi av menigheten. F.eks. skolens stipendiater får ledertrening og praksis på konfirmantleir før skoleåret starter.
 • Midler til å frikjøpe en kirkelig ansatt til å være praksisveileder på folkehøgskolen/bibelskolen.
 • Andre tiltak som involverer i kirkelig yrkespraksis

Hvem kan søke?

Folkehøgskoler, bibelskoler og menigheter i Den norske kirke.
Det må komme frem i søknaden at søkeren har en avtale med mulig samarbeidspartner i forkant av innsendt søknad.

Rammer

 • Det tildeles inntil kr. 50 000 per prosjekt.
 • Prosjektet gjennomføres innen utgangen av 2024.

Hvordan søke?   

Søkere oppretter sin søknad i Tilskuddsportalen til Den norske kirke.

Det er enklest for søknadsprosessen om den første som registrerer seg i tilskuddsportalen på vegne av virksomheten, er den som står oppført som daglig leder for virksomheten i Brønnøysundregistrene. Daglig leder blir da administrator og kan legge til flere brukere fra virksomheten.    

Vilkår for tildeling 

 1. Prosjektet må vise forståelse for og identifisere seg med Den norske kirkes verdigrunnlag. 
 2. Prosjektet skal bidra til å oppfylle formålet med utlysningen. 
 3. Prosjektet må være forankret i søkerenhetens ledelse. 
 4. Prosjektet forplikter seg på Kirkerådets rapporteringsrutiner.  
 5. Ved markedsføring og publisering av prosjektet skal det oppgis at prosjektet er utviklet med støtte fra Kirkerådet. 
 6. Det gis ikke prosjektmidler til videre drift utover prosjektperioden. 
 7. Lanseringer eller arrangementer knyttet til prosjektet planlegges i dialog med Kirkerådet.  

Frister

 • Søknadsfrist onsdag 29.november 2023 kl.12
 • Svar på søknaden sendes innen 15.desember 2023. Det gis ikke begrunnelse for avslag.
 • Tilskuddet utbetales innen årsskiftet 2023/2024, og så snart søknaden er behandlet, tilskuddsbrev sendt og vilkårene er akseptert.

Rapportering

Frist for rapportering på prosjektet er 15.februar 2025. Rapportering skjer i tilskuddsportalen.

 

Her kan utlysningsteksten lastes ned:

 

Kontaktpersoner

 • Karen Elise Aschim-Teigum
  Karen Elise Aschim-Teigum Rekrutteringsrådgiver i seksjon for barn, unge og trosopplæring kt282@kirken.no Tlf: 41418128