Kirken logo
Kirken og SFO

Kirken og SFO

Kan kirken invitere til aktiviteter i SFO-tiden eller samarbeide med SFO om opplegg? Her finner du faktagrunnlag og noen betraktninger om kirkens tilbud for barn i SFO-tiden.

 • Alder
  6-8, 9-12
 • Laget av
  Kirkerådet
 • Publisert
  27.10.2023
 • Oppdatert
  11.04.2024
 • Beskrivelse

  Mange steder i Norge har kirken og den lokale SFO-ordningen funnet gode og avklarte rammer for samarbeid, men det finnes fortsatt noe usikkerhet rundt hva som er mulig. Tidligere kunnskapsminister Tonje Brenna avklarte at det lovmessig ikke er noe i veien for samarbeid mellom SFO og kirken. 

  Denne ressursen vil gi deg et innblikk i den pågående debatten, historiske dokumenter og mulighetene som finnes i rammeplanen for SFO. 

   

 • Mulighetsrommet

  Kan kirken invitere til aktiviteter rett etter skoletid? 

  Det er ingen ting i veien for at kirken og SFO kan samarbeide, så lenge det tas hensyn til språklig og kulturell bakgrunn og gis god informasjon om aktivitetene og innholdet. 

  Her kan du lese hele svaret som kunnskapsministeren ga både HEF og Grete Wold (utdanningspolitisk talsperson i SV).

  Daværende kunnskapsminister Tonja Brenna understreket også at det må være valgrfritt å delta i kirkens aktiviteter i SFO-tiden, men at det fra den andre side ikke skal stilles betingelser for å delta (eksempelvis kan ikke aktivitetene være åpne kun for de døpte).

  Tidligere leder i Kirkerådet Kristin Gunleiksrud Raaum kommenterte saken i et debattinnlegg i Vårt Land i oktober 2023, der hun poengterte at HEF ikke kan bestemme over barnas fritid eller gripe inn i foreldreretten. Foreldreretten eller foreldreansvaret gir foreldre rett og plikt til å bestemme over barnas fritid med utgangspunkt i barnets interesser og behov. Barnets rett til religionsfrihet og organisasjonsfrihet er nedfelt i Barnekonvensjonen.  Alle norske borgeres møte- og organisasjonsfrihet er grunnlovsfestet.

  Her kan du lese avisinnlegget til Kristin Gunleiksrud Raaum (06.10.23)

  Les kortversjonen av barnekonvensjonen på regjeringens nettsider

  Bispemøtet oppfordrer til økt samarbeid både mellom kirken og skolen, kirken og barnehagen, samt kirken og SFO. Biskopene uttaler:

  "Det livssynsåpne samfunnet trenger at vi eksponeres for hverandres tro, fortellinger og høytider."

  Her kan du lese bispemøtets vedtak.

  Her kan du lese en sak fra Vårt Land om bispemøtets uttalelse.

 • Lovbestemmelsene

  I Kirkerådssaken fra 2017 som du kan lese her, står det følgende (utdrag):  

  "I forbindelse med Stortingets behandling av reformen i 2003, ble anledningen til å arrangere trosopplæring i rammen av skolefritidsordningen diskutert. Det ble presisert at formuleringen i Stortingsvedtaket «trosopplæring skal ikke gjennomføres i åpningstiden for skolefritidsordningen» er å forstå slik at trosopplæring ikke skal gjennomføres i skolefritidsordningens lokaler i SFO’s åpningstid. Denne avklaringen gir grunnlag for å legge trosopplæringstiltak rett etter skoletid, som er SFO-tid for de yngste skolebarna. For mange barn og familier er tiden rett etter skoletid «ledig tid». Flere menigheter har derfor etter skoletid-tilbud som del av sin lokale trosopplæringsplan."

  Da endringen i Kirkeloven ble behandlet i 2005, stod det i innstillingen at "trosopplæringen ikke skal gjennomføres i åpningstiden for skolefritidsordningen" med en rekke merknader fra komiteen. Det var ikke enighet blant flertallet og midretallet om hvordan dette skulle tolkes. Flertallet ville presisere at formuleringen "trosopplæring skal ikke gjennomføres i åpningstiden for skolefritidsordningen" er å forstå slik at trosopplæring ikke skal gjennomføres i skolefritidsordningens lokaler i SFOs åpningstid og at det er anledning til at skolens/SFOs lokaler kan brukes til tros­opplæring etter skoledagens/arbeidsdagens slutt. 

  Mer om forarbeidet til Kirkeloven og komiteens merknader kan du lese her. 

  I Odelstingsproposisjon nr 30 (2004-2005) Om lov om endringar i lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke argumenteres det for at den enkelte kommunen kan selv utforme samarbeidet med Den norske kirken og andre tros- og livssynssamfunn. Dette samarbeidet formes ut fra lokale behov og lokal egenart.

  SFO-ordningen ble derfor ikke omtalt i Kirkeloven (opphevet i 2020). Det er opp til den enkelte kommunen å utforme rammer for et lokalt samarbeid mellom SFO og andre aktører, kirken inkludert.

  Lov om tros- og livssynssamfunn regulerer ikke trossamfunnenes samarbeid med andre aktører, deriblant skole, barnehage og SFO.

 • Rammeplaner for SFO

  På Utdanningsdirektoratets sider (udir.no) finner vi en avklaring om hva SFO er. Her står det:

  "SFO er ikke en del av grunnskoleopplæringen og skal være et frivillig tilbud." 

  165 000 barn deltok i SFO i 2023 (Kilde: Aldri før har så mange barn gått på SFO - regjeringen.no) - 92% av alle førsteplassinger, ca 80% andre-klassinger, 60% tredje-klassinger og ca 35% fjerde-klassinger (Kilde: udir.no).

  Tiden etter skoletid er fin tid for barnas fritidsaktiviteter, slik at familien får mer tid sammen på ettermiddagen. Mange SFO har samarbeid med lokale aktører. Dette gir barna mulighet til varierte fritidsaktiviteter - både idretts- og kulturaktiviteter. Dette kan også begrunnes i rammeplanen for SFO.

  Her er to utdrag fra rammeplanen for SFO (vår uheving):

  "Aktivitetene i SFO skal tilpasses den enkelte barnegruppe. SFO skal ivareta barnas interesser og introdusere nye aktiviteter. I tillegg til selv å tilrettelegge for aktiviteter kan SFO samarbeide med kulturskoler, lokale lag, foreninger og organisasjoner for å gjennomføre og organisere innholdet og aktivitetene. I planleggingen av innholdet skal SFO være bevisst på at aktiviteter også kan virke ekskluderende på enkeltbarn eller grupper, for eksempel på grunn av økonomi, behov for særskilt tilrettelegging og språklig eller kulturell bakgrunn. SFO skal vurdere hvordan det helhetlige tilbudet i SFO kan tilpasses for å være mest mulig inkluderende.

  (…)

  SFO skal aktivt bidra til å danne fellesskap der alle barn kan delta og få en opplevelse av å høre til. SFO skal bidra til at barn opplever likeverd, sosial tilhørighet og sosialt fellesskap med andre barn og med personalet. Dette forutsetter respekt for forskjellighet og anerkjennelse av mangfold. Fellesskap kan oppleves i større eller mindre grupper, og i lek og tilrettelagte aktiviteter. Personalet skal observere barnas lek og aktiviteter, vurdere om alle barn gis muligheter for deltagelse og med utgangspunkt i barnas interesser legge til rette for at alle barn kan delta. Det skal være en variasjon i tilbudet som tar hensyn til barnegruppen og barnas alder, utvikling og interesser."

 • Lokalt samarbeid

  Her finner du en beskrivelse om hvordan samarbeid med SFO kan utformes og hvilke aktiviteter som kan være aktuelle. Dette må utformes lokalt i tett samarbeid med SFO og ut fra lokale bestemmelser. 

  Kan kirken ha opplegg og aktiviteter i samarbeid med SFO?

  Kirken og SFO kan inngå samarbeid om aktiviteter eller opplegg i SFO-tiden. Rammeplanen for SFO setter premissene for et slikt samarbeid.  Aktiviteten kan skje enten i SFOs lokaler, i skolens lokaler, i kirkens lokaler eller et annet sted i lokalmiljøet. Oppleggene skal ikke være forkynnende og skal ivareta mangfoldet i barnegruppen. 

  Eksempler på slike opplegg kan være kirkevandring, orgelsafari, utforskning av kirkekunst, kombinert med kreativ aktivitet, makeringer av høytider, historisk vandring mm. Kirkens diakonale kompetanse kan også være nyttig og relevant i en rekke tilfeller.

  Mange menigheter har lang tradisjon for samarbeid med SFO og gode muntlige avtaler. Det anbefales imidlerdig at slike avtaler skriftliggjøres. Prosess med skriftliggjøring kan være nyttig og virke bevisstgjørende, både for de som har langt og godt samarbeid og de som ønsker å etblere nytt smarbeid. Et slikt dokument kan bidra til å avklare rammer og innhold, evaluere og justere opplegget og, ikke minst, fungere som et dokument man kan vise til om noen ønsker å få innsikt i rammene for samarbeidet. 

  Kan kirken tilby aktiviteter i SFO tiden?

  Kirken kan tilby avtiviteter og opplegg på lik linje med andre fritidsaktører, slik som idretsklubber, kulturskolen, interesseorganisasjoner ol. Kirkens tilbud og aktiviteter inngår da i det samlede fritidstilbudet barna kan velge mellom i SFO-tiden. Kirken selv står for innholdet. Dette kan være diverse klubber, kultur- eller idretsaktivteter, leksehjeptilbud ol. 

  Godt og avklart samarbeid med SFO er viktig også her. Prinisppene som statsråden formulerer i svaret om kirkens samarbeid med SFO bør følges. Statsråden skriver at aktiviteter i SFO tiden skal:

  • ikke være diskriminerende overfor enkeltbarn eller grupper, jf. blant annet rammeplanen for SFO og opplæringsloven § 9 A-3
  • ta hensyn til språklig og kulturell bakgrunn når det helhetlige tilbudet ved SFO skal settes sammen

  Videre står det at

  • det må gis tydelig informasjon om hva aktivitetene innebærer
  • det er valgfritt å delta dersom det tilbys aktiviteter som for eksempel innebærer trosopplæring
  • ikke oppstilles betingelser for deltakelse om at man er døpt eller lignende. Dette for å sikre likebehandling.


  Hva med andre opplegg og aktiviteter i SFO-tiden i kirkens regi?

  Kirken kan ha tilbud og aktiviteter i SFO-tiden for barn og unge i andre aldersgrupper enn målgruppen for SFO. Eksempel på dette er konfirmantunderisning. 

  Kan kirken bruke skolens og SFOs lokaler? 

  Det er ingen ting i veien for at aktiviteten i kirkens regi skjer i skolens lokaler etter avtale med kommunen. Det finnes ingen nasjonale retningslinjer for bruk av kommunale lokaler. Det er ofte et generelt ønske at skolens, men også SFOs lokaler stilles til disposisjon for frivillige lag og foreninger når skolen eller SFO selv ikke benytter fasilitetene. Her må kirken likebahandles med andre aktører.  

  Her kan du lese svaret fra kommunal- og moderniseringsministeren om bruk av kommunale lokaler til diverse fritidstilbud.

  SFOs lokaler i SFO-tiden kan også benyttes etter avtale med SFO. Dette kan være praktisk og nødvendig i noen tilfeller, men det anbefales å unngå dette. Slik unngår man unødvendige dilemmaer.

Kontaktpersoner