Kirken logo
Kirkens unge

Foto: Sveinung Bråthen

Kirkens unge

Strategisk plattform for barne- og ungdomsarbeid i Den norske kirke.

 • Alder
  3-5, 6-8, 9-12, 13-15, 16-18
 • Publisert
  10.01.2018
 • Oppdatert
  30.10.2023
 • Beskrivelse

  Kirkens unge - et forpliktende samarbeid

  Kirkens unge er en strategisk plattform for forpliktende samhandling om Den norske kirkes barne- og ungdomsarbeid, mellom kirken og kristne barne- og ungdomsorganisasjoner.

  Plattformen er utarbeidet av Samarbeidsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner (SBU), og elleve organisasjoner forpliktet seg i januar 2018.

  KIRKENS UNGE

  VISJON

  Vi som står sammen på denne plattformen, er frivillige organisasjoner som deler visjonen at kirken skal være et hjem for unge mennesker hvor de finner hjelp til å leve og vokse i tro på Jesus Kristus.

  1.  Kirkelig tilhørighet og teologisk forankring

  • Vi vil at unge mennesker gjennom vårt arbeid, samles med sin menighet til gudstjeneste og fellesskap, og sendes med den til tjeneste lokalt og globalt.
  • I vår samhandling med Den norske kirke arbeider vi i lojalitet til dens bekjennelse.
  • Vi vil forkynne så alle unge ser seg elsket av Gud. Vi bygger åpne fellesskap hvor barn og ungdom får utvikle trygg identitet og kristen tro, og kalles til tjeneste for Gud i kirke og samfunn.  
  • Vi formidler at det å tilhøre Jesus Kristus er en gave og holdes levende av Den hellige Ånd, gjennom dåpen, forkynnelsen av evangeliet og deltakelse i nattverden.

  2.  Barne- og ungdomsarbeidet

  • Vi vil at alt kontinuerlig barne- og ungdomsarbeid i Den norske kirke organiseres som del av en frivillig barne- og ungdomsorganisasjon sitt medlemsbaserte arbeid, jfr. Plan for Trosopplæring og vedtak i Ungdommens Kirkemøte.
  • Vi understreker at kontinuerlig barne- og ungdomsarbeid også kan omfatte lederutvikling, leir- og festivalarbeid, internasjonal utveksling og åpent diakonalt programarbeid blant unge.
  • Vi ber kirkens ledelse på alle nivåer stimulere til dette, og vi forplikter oss på å ha velfungerende innmeldingsrutiner og medlemssystemer i tråd med offentlige krav og regelverk.
  • Organisert arbeid er mer robust som del av større frivillig nettverk, med tilgang på faglig spisskompetanse og støtte, samt sikring av et forutsigbart økonomisk driftsgrunnlag.  
  • Viktigst er den større sammenhengen barn og ungdom får være en del av og kan identifisere seg med, noe som for mange er avgjørende for videre trosliv i overgangen til voksenlivet. 

  3.  Trosopplæringen

  • Målet for trosopplæringen er å oppfylle kirkens oppdrag med å gjøre til disipler ved å døpe og lære å holde alt Jesus har befalt.
  • Vi deltar gjerne i dette arbeidet med vår kompetanse og våre ressurser, og vi ønsker bidra til en formålstjenlig dynamikk mellom kirkens trosopplæring og barne- og ungdomsarbeidet.          

  4.  Komplementært fellesskap 

  • Vi forstår oss selv som et komplementært fellesskap av aktører, med hver sine profiler og oppdrag. Det er unge og oppgaver nok til alle.
  • Vår felles visjon er viktigere enn innbyrdes forskjeller. Det står om kirkens diakonale og misjonale evne, barn og ungdoms tro og engasjement, og rekruttering til liv og tjeneste i kirken.
  • I Samarbeidsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner (SBU) vil vi sammen med Kirkerådet, løpende evaluere og koordinere vår samhandling og innsats på nasjonalt nivå. Hvor det er tjenlig, vil vi opprette og delta i tilsvarende samarbeidsforum på bispedømmenivå.  

  5.  Differensiert samhandling

  • Vi står for en differensiert deling av roller og ansvar. Vi anser den enkeltes profil og kompetanse som en ressurs, og vi vil utnytte mulighetene i den brede «kirkelige geografi» positivt.   
  • Vi søker en dynamisk og offensiv samhandling med Den norske kirke om barne- og ungdoms-arbeidet, preget av lokalt eierskap, frivillig mobilisering og identitetsbyggende fellesskap.     
  • Vi anerkjenner hverandres frihet til å inngå forpliktende avtaler med kirken (lokalt, regionalt og sentralt) om særskilte satsinger, prosjekter og arbeidsområder. Avtalene skal ikke hindre ulike organisasjonstilknytninger, men styrke barne- og ungdomsarbeidet gjennom planmessig organisering og samhandling på områder hvor dette vurderes som hensiktsmessig.

  6.  Ny prioritet

  • Vi erfarer at mobilisering av frivillighet i samhandling med oss, gjør kirken best i stand til å være et hjem for unge mennesker.      
  • Vi registrerer at mange som velger kirkelige yrker, har bakgrunn fra vårt barne- og ungdoms-arbeid; og vi er overbevist om at økt rekruttering lykkes best gjennom å styrke dette.
  • Vi oppfordrer kirken til å prioritere tjeneste blant barn og ungdom i arbeidet med å redusere ressurser som brukes på administrasjon på alle nivå. (Jfr. Kirkemøtets vedtak i 2016: «Det er et mål å redusere ressurser som brukes på administrasjon på alle nivå, til fordel for lokal aktivitet som nærer det kristelige liv i soknet.»)
  • Mange menigheter er uten kontinuerlig arbeid blant barn og ungdom. Vi vil sammen bidra til å etablere nytt arbeid der det i dag ikke finnes.

  7.  «Kirkens Unge» - forpliktelser og frihet

  • Organisasjoner som senere måtte komme til å ville forplikte seg på «Kirkens Unge», kan sluttes til gjennom vedtak av de tilsluttede organisasjonene i SBU.
  • Organisasjoner som måtte komme til at de ikke lenger ønsker å stå for «Kirkens Unge», er frie til å melde fra om dette til de øvrige organisasjonene og til kirkens ledelse gjennom SBU.
  • Utover forpliktelsen på «Kirkens Unge» er vi hver for oss selvstendige og frie organisasjoner. Plattformen innebærer ingen form for innbyrdes organisering eller administrasjon.
  • Endringer av denne plattformen kan skje ved konsensus og godkjenning av de tilsluttede organisasjonene i SBU.

       

  Oslo, 10. januar 2018

  Tilsluttede organisasjoner:

  ACTA – Barn og unge i Normisjon, KRIK (Kristen Idrettskontakt), NKSS (Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag), NLM Ung (Norsk Luthersk Misjonssamband barne og ungdomsarbeid), NMSU (Det norske misjonsselskaps barne- og ungdomsorganisasjon), Norges KFUK-KFUM, KFUK-KFUM-speiderne, Return2sender, Skjærgårds live, Søndagsskolen Norge, Ung kirkesang. HEKTA - trosopplæring for ungdom

 • Samarbeidsrådet(SBU)

  Samarbeidsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner(SBU) er et møtested mellom Kirkerådet(KR) for Den norske kirke og barne- og ungdomsorganisasjonene, og er et nasjonalt samarbeidsråd for barne- og ungdomsarbeid i Den norske kirke.

  SBUs formål er å:

  - styrke samarbeid mellom Den norske kirke og organisasjonene

  - styrke det lokale barne- og ungdomsarbeid i menighetene og i medlemsorganisasjonenes lokale lag

  - styrke trosopplæring for barn og unge

   

  SBU består av:

  ACTA – Barn og unge i Normisjon,

  KRIK (Kristen Idrettskontakt), 

  NKSS (Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag),

  NLM Ung (Norsk Luthersk Misjonssamband barne og ungdomsarbeid),

  NMSU (Det norske misjonsselskaps barne- og ungdomsorganisasjon),

  Norges KFUK-KFUM,

  KFUK-KFUM-speiderne

  Return2sender,

  Skjærgårds live,

  Søndagsskolen Norge,

  Ung kirkesang.

  IMF-Ung

  HEKTA - trosopplæring for ungdom

  Blå kors ung

  Ungdom i oppdrag

   

 • Samhandlingsdokument

  I forbindelse med Kirkens Unge er det laget et Samhandlingsdokument - tips til samhandling, organisering og avtaler mellom menighet og organisasjon

  I dette dokumentet kan du finne forslag til maler for avtaler mellom lokallag og menigheter. Du kan blant annet lese om hvordan en kan søke økonomisk støtte, om hvordan en skal forholde seg til kopinor og Tono, og generelt om samhandling.

  Digital versjon kan lastes ned her

  Versjon til å trykke opp kan lastes ned her