Kirken logo

Ny plan - hva nå?

Plan for kirkelig undervisning og læring ble vedtatt på Kirkemøtet i april. Du kan begynne å bruke planen aktivt i det lokale arbeidet allerede nå.

Ny plan - hva nå?
Publisert 6. juni 2024
Oppdatert 09.06.2024

Kirkemøtet har vedtatt plan for kirkelig undervisning og læring – overordnet del. Den nye planen bygger på plan for trosopplæring Gud gir - vi deler (2009), erfaringene fra menighetenes arbeid med trosopplæringen og forskningen på feltet. Derfor bekrefter planen det gode arbeidet som allerede gjøres, samtidig som den utfordrer til fortsatt engasjement og kreativitet. Planen åpner for større fleksibilitet i utforming av aktiviteter og tilbud, legger til rette for å kunne tenke strategisk om å være kirke lokalt og utfordrer til mer tverrfaglig samarbeid.

Rammeplanene for de forskjellige målgruppene kommer i 2025 og 2026. Målet med rammeplanene er å ivareta innholdet i kirkelig undervisning og læring for alle aldre. Derfor blir det utarbeidet seks rammeplaner: 0-5, 6-12, 13-19, unge vokse og voksne, i tillegg til at konfirmasjonstiden får sin egen rammeplan. Rammeplanene oppfordrer til å beholde det aktitetstilbudet som fungerer godt og inviterer til fornyelse ut fra de perspektivene og målsetningen som er presentert i overordnet del:

«Planen skal legge til rette for livslang læring gjennom deltagelse, medvirkning og skapende aktiviteter. Målgruppen er alle døpte og interesserte. Kirkens tilbud og aktiviteter skal bidra til 
•    at mennesker som er døpt eller søker dåp får lære om og bli styrket i den kristne tro 
•    at alle døpte og interesserte får økt kjennskap til og kunnskap om Bibelens tekster, kristen tro i praksis og kirkens kultur og tradisjon 
•    at barn, unge og voksne blir inspirert til engasjement for kirken og verden»

Hva skjer videre?

Mange lurer på hva som skjer videre og om man må vente med å ta planen i bruk. Det må man ikke! Planen gjelder allerede nå. Siden Kirkemøtet hadde noen innspill til planteksten, kommer det en revidert versjon i september, men i all hovedsak vil innholdet være uendret. 

Arbeidet med innholdet i planen og hvordan dette vil forme det lokale arbeidet må starte allerede nå. Blant annet er det viktig for menighetene å reflekstere rundt utvidet målgruppe og forsterket fokus på innhold (Bibel, kirkens kultur og tradisjon og kristen tro i praksis). I tillegg er det nødvendig å bli mer bevisst på felleskap som preges av mangfold, minoritetsperspektiver og likeverdig deltagelse. Planen gir større lokal frihet, men det utfordrer til å se aktivitetstilbudet med nye øyne. Det vil fremdeles være viktig å nå bredden av de døpte og interesserte, men skillet mellom breddetiltak og kontinuerlig arbeid viskes ut. Det vil heller ikke være en forventning om et bestemt timeantall.

Menighetene inviteres til å ha et mer helhetlig syn på undervisningen og læringens plass i alle menighetens tilbud og aktiviteter. Planen fremhever også samarbeid med de kristne organisasjonene og andre aktører – både lokalt og globalt. På sikt kan det bety at tilbud og aktiviteter endres, men dette må skje i lys av menighetens helhetlige arbeid. Kirka vår - samlet plan for arbeidet i soknet, som mange menigheter allerede har stiftet bekjentskap med, er et godt verktøy til dette arbeidet.

Du kan lese planen som ble forelagt Kirkemøtet her: Plan for kirkelig undervisning og læring - overordnet del

Kirkemøtets vedtak finner du her: Vedtak, Kirkemøtesak 06/24

Hva kan menighetene gjøre allerede nå?

Dette kan menighetsrådene, ansatte og frivillige jobbe med allerede nå: 
•    Les planen, bli kjent med innholdet og drøft dette lokalt – på menighetsråds- eller utvalgsmøte, i staben eller i møte mellom stab og frivillige
•   Reflekter rundt menighetens lokale tilbud for både for barn, ungdom og voksne. Hva fungerer godt? Hva bør endres? Hvem når vi? Hvordan kan vi nå flere? Hvordan er menigheten synlig i lokalmiljøet?
•    Bruk tid på å bli enda bedre kjent med menigheten og lokalmiljøet. Kartlegg gjerne på nytt hva som finnes av ressurser lokalt. Jobb gjerne med samarbeidsrelasjoner. Kanskje oppdager dere noen nye muligheter for samarbeid og synergier?
•    Jobb gjerne med samarbeidsrelasjoner. De kristne barne- og ungdomsorganisasjonene er et eksempel på naturlig samarbeidspartner mange steder i landet. Andre steder kan man utvide og forsterke samarbeid mellom menighetene eller lokale aktører
•    Ha en samtale i staben og med frivillige om hvordan man kan nå flere. Kan man utnytte kompetansen og engasjementet i enda større grad? 
•    Bruk tid på å drøfte hvordan samiske perspektiver og andre minoritetsperspektiver kan komme til uttrykk i deres menighet
•    Jobb med innholdet i kapitlene om pedagogisk grunnlagstenkning og likeverdig deltagelse, medvirkning og medborgerskap. Kan praksisen forbedres på noen områder? 
•    Ha en samtale om hva det betyr å ha et forsterket fokus på innhold? Hvordan kan dere jobbe med det lokalt? 
•    Har menigheten samarbeid med skolene, SFO og barnehagene? Finnes det planer for et slikt samarbeid? Hvordan kan disse planene utvikles videre? Menigheten kan utforske resursene til samarbeid med skole og barnehage som ligger i Ressursbanken:  Ressurser til samarbeid med skole og barnehage

 

Hvor kan du få mer informasjon om planen?

Planens innhold vil bli presentert på Trosopplæringskoferansen og fagsamlinger i bispedømmene. Det vil også legges ut mer informasjon og praktiske tips til planarbeidet i Ressursbanken og på kirkens nettsider utover høsten. 


Lurer dere på hvordan å komme i gang? Ta gjerne kontakt med ditt bispedømmekontor eller med Kirkerådet (se kontaktinformasjon nederst). 

Kontaktpersoner