Kirken logo
Rammeplan for barnehagen

Foto: Den norske kirke/Kirkerådet

Rammeplan for barnehagen

Denne ressursen gir en introduksjon til fagområdene i rammeplan for barnehagen og peker på noen konkrete muligheter for barnehage/kirke-samarbeid med utgangspunkt i rammeplanen.

 • Alder
  0-2, 3-5
 • Publisert
  27.05.2024
 • Oppdatert
  02.07.2024
 • Om samarbeid med barnehager

  Denne oversikten er ment å gi noen ideer til å etablere gode møtepunkter og faglig samarbeid mellom barnehager og kirken. Rammeplan for barnehagen ligger til grunn for et slikt samarbeid, og eksemplene under er utformet med tanke på flertallet av barnehager. For barnehager med bestemmelser om særlige livssynsforhold (Barnehageloven §1a), for eksempel menighetsbarnehager, vil det være litt andre rammer for innhold i samarbeidet.

  Målet med denne ressursen er å vise noen av de fagområdene hvor kirken kan tilby barnehagene et faglig opplegg i tråd med barnehagens rammeplan. En forutsetning for et slikt samarbeid er åpenhet og god kommunikasjon når det gjelder innholdet i det kirken tilbyr, slik at både ansatte i barnehagene og foresatte er trygge på hvilke rammer som ligger til grunn for aktivitetene. Når ansatte i kirken har god kjennskap til rammeplan for barnehagen og kobler sine tilbud til målene i planen, skaper det tillit og troverdighet.

 • Hovedtemaer i rammeplanen

  Barn som leker med Duplo-figurer som forestiller Noahs ark

  I rammeplan for barnehagen presenteres syv ulike fagområder som det arbeides med i barnehagen:

  • Kommunikasjon, språk og tekst
  • Kropp, bevegelse, mat og helse
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Natur, miljø og teknologi
  • Antall, rom og form
  • Etikk, religion og filosofi
  • Nærmiljø og samfunn

  Kirken kan samarbeide med barnehagene innenfor alle disse fagområdene, men noen temaer skiller seg ut som åpenbart aktuelle. Fortellingsstoff fra Bibelen og den kristne tradisjonen kan knyttes til fagområdet kommunikasjon, språk og tekst. Kirkebygget, kunst i kirkerommet, symboler og skaperglede er naturlig å koble til fagområdet kunst, kultur og kreativitet, mens fagområdet nærmiljø og samfunn inviterer til å bli kjent med lokal kirken, lokale tradisjoner, yrker i kirken m.m.

  Det aller meste av eksisterende fagsamarbeid mellom barnehager og kirken handler allikevel om fagområdet etikk, religion og filosofi. Her står ulike høytidsmarkeringer sentralt, og spesielt høytidsvandringer i kirken er utbredt.

  Under er det skissert noen mulige former for aktiviteter og tilbud innenfor de ulike fagområdene.  

 • Forslag til aktiviteter

  Kommunikasjon, språk og tekst

  Dette fagområdet handler om at barna skal få erfare ulike formidlingsmåter av tekster og fortellinger, som kilde til estetiske opplevelser, kunnskap, refleksjon og møter med språk og kultur. Barnehagen skal bidra til at barna møter et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer og at de opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale. Innenfor dette fagområdet kan barnehage/kirke-samarbeidet for eksempel handle om:

  • Fortellerstunder i kirken eller barnehagen, med fortellinger fra Bibelen og annet fortellingsstoff med bakgrunn i kristen tradisjon
   • Visualisering i form av hånddukker/dukketeater, figurer, bilder/flanellograf og liknende er velegnet til å bruke sammen med fortellingen
  • Teaterforestillinger/dramatisering hvor barnehagen inviteres som tilskuere/deltakere [se også under 'kunst, kultur og kreativitet']
  • Bli kjent med julesangene: Samling i kirken der man hører på (og evt. synger) julesanger og forteller den kristne julefortellingen samtidig

  Kropp, bevegelse, mat og helse

  I forbindelse med dette fagområdet er det først og fremst to temaer som skiller seg ut som aktuelle for et samarbeid mellom barnehagen og kirken: lek/bevegelsesglede og matkultur/måltid. Rammeplanen sier at barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial samhandling og at det skal legges til rette for at måltider og matlaging bidrar til måltidsglede, deltakelse, samtaler og fellesskapsfølelse hos barna. Ut fra disse temaene kan kirken for eksempel invitere til aktiviteter som:

  • Måltid, innendørs eller i det fri, med deltakelse fra barna (f.eks. tilberede grønnsaksuppe, lage pinnebrød, grille maiskolber, koke grøt, lage kakao, pynte bord/dekke på/dele ut o.l.) og samtale om hvordan det å spise sammen er viktig for et fellesskap
   • Her er det også mulighet til å trekke inn samisk kultur, tradisjoner fra nasjonale minoriteter og mat/måltidsskikker fra andre land
  • Aktivitetsrunde i nærheten av kirken, med forskjellige fysiske og praktiske oppgaver tilpasset årstiden
  • Lek i kirkerommet eller menighetssalen –f.eks. sangleker, dans til orgelmusikk, tøying og meditasjonslek på kirkegulvet eller andre aktiviteter som passer til lokalene

  Kunst, kultur og kreativitet

  Fagområdet kunst, kultur og kreativitet vektlegger at barna skal få møte ulike kunstneriske og kulturelle uttrykk og at de skal få ta i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede. Det blir også trukket frem at barn skal utforske og delta i kunst-og kulturopplevelser sammen med andre og at de skal få uttrykke seg gjennom musikk, dans, drama og annen skapende virksomhet. Fra kirkens side kan dette for eksempel åpne opp for samarbeid knyttet til:

  • Musikkopplevelser, teater eller bevegelse i kirkerommet, enten i regi av ansatte og frivillige i menigheten, samarbeid med lokale sangere/musikere eller gjennom innleide produksjoner som tilbys til barnehagene
  • 'Kreativt verksted' (maling, hobbyleire, materialer samlet i naturen o.l.) i kirken eller menighetssalen etter at barna har sett på kirkekunst, symboler og gjenstander i kirkerommet
  • Instrumenter i kirkerommet: En introduksjon til orgelet som instrument (kanskje med en mini-konsert?) og lek med rytmer og klang i fellesskap -dette kan også kombinseres med bevegelse til musikk

  Natur, miljø og teknologi

  Innenfor dette fagområdet trekkes det blant annet frem at barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og oppleve naturen som arena for lek og læring. De skal også få kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling og utvikle respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen. Helt konkret står det også nevnt at barna skal få kjennskap til menneskets livsyklus. Disse temaene kan f.eks. kobles opp mot:

  • Kirkegårdsvandring hvor man ser på naturen på kirkegården (blomster, trær, fugler) og samtidig snakker om årssyklus og livssyklus i naturen og menneskelivet
  • Fortellerstund/samtale om den kristne skapelsesfortellingen og ansvar for naturen [sammenheng med fagområdet 'kommunikasjon, språk og tekst']
  • Planting utenfor kirken: Barnehagene kan f.eks. inviteres til å være med og plante blomster i krukker, lage en solsikkehekk eller etablere dyrkningskasser i tilknytning til kirkebygg eller menighetslokaler
  • Dersom kirken har grønne omgivelser rundt seg kan det inviteres til natursti eller aktivitetsløype i nærheten
  • Grønn diakoni: Dersom menigheten har et eksisterende arbeid med grønn diakoni kan barnehagen få lære mer om dette og f.eks. bidra med praktiske oppgaver knyttet til eksisterende prosjekter

  Antall, rom og form

  Dette fagområdet handler om å oppdage og utforske, om å se sammenhenger og stimulere barnas undring, nysgjerrighet og motivasjon for problemløsing. Konkret nevnes blant annet at barn skal få leke og eksperimentere med tall, mengde og telling og at de skal erfare størrelser i sine omgivelser. Her vil det være naturlig at man ser på om selve kirkebygget og kirkens omgivelser kan brukes i et samarbeid med barnehagene. I så fall kan det være aktuelt med aktiviteter som tar i bruk de fysiske omgivelsene i praktiske oppgaver:

  • Bruk av kirken til å utforske tall/mengde/form, som for eksempel: Hvor mange meter er midtgangen i kirken? Hvor lang tid tar det å løpe rundt kirkebygget? Hvor mange statuer er det inne i kirken? Finnes det noen vinduer i kirken som ikke er firkantet? Hvor mange barnehagebarn kan det sitte på en kirkebenk?

  Etikk, religion og filosofi

  I rammeplanen står det at gjennom arbeid med etikk, religion og filosofi skal barnehagen blant annet bidra til at barna får kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon og bli kjent med religioner og livssyn som er representert i barnehagen. Personalet skal formidle fortellinger og skape rom for barnas opplevelser, samtaler, erfaringer og tanker om religion, livssyn, etikk og eksistensielle temaer. Det vektlegges også at barna skal få kjennskap til og markere merkedager, høytider og tradisjoner i den kristne kulturarven. Alle disse temaene åpner opp for samarbeid mellom barnehage og kirke, for eksempel gjennom:

  • Høytidsvandringer med visualiseringer og fortellingsstoff i kirken (jul, påske, pinse)
   • Gjenstander som julekrybbe, påskehage, symbolkort, dukker o.l. kan bidra til å konkretisere innholdet –det samme gjelder bruk av gjenstander og bilder i kirkerommet
   • Dramatisering, høytlesning, musikk m.m. kan være virkemidler i høytidsvandringene og det kan legges inn stasjoner rundt i kirkerommet
  • Besøk av kateket/undervisningsansatt eller prest i barnehagen for en fortellingsstund, evt. sammen med aktiviteter
   • Bruk av f.eks. tegning, duplo, perling, visualiserende rekvisitter m.m. kan gjøres sammen med aktivitetene
  • Markeringer som bursdagsfest i kirken til pinse, baking/høsting av grønnsaker/pynting til høsttakkefest, støpe lys eller lage stjerner som kan pynte i kirken i adventstiden m.m. kan markere merkedager og tradisjoner i den kristne kulturarven
  • Aktiviteter på sykehjem/eldreboliger i samarbeid med diakonitjenesten i menigheten: F.eks. Luciabesøk, påskefrokost, plukking av blomster og pynting til sommerfest, høstsuppe-samling o.l.
  • Samarbeid om f.eks. fasteaksjonen eller andre lokale innsamlingsaksjoner hvor kirken deltar: Lage produkter som kan selges/loddes ut til inntekt for gode formål -kirken kan invitere til verksted eller det kan skje i barnehagens lokaler

  Nærmiljø og samfunn

  Under dette temaet i rammeplanen sies det for eksempel at barnehagen skal bidra til at barna skal bli kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet, at de skal bli kjent med lokalhistorie og lokale tradisjoner og at de skal få kjennskap til samisk kultur og levesett. Eksempler på mulige aktiviteter innenfor dette området kan være:

  • Bli kjent med lokalkirken: Besøk i kirken gir mulighet for å utforske og visualisere mer, men kirkelig ansatte kan også komme til barnehagen (for eksempel med bilder) og samtale om ulike temaer. Hva er en kirke? Hva skjer der? Hvordan ser kirken ut? Hvem jobber i kirken og på kirkegården? Hva er kirkens historie i lokalsamfunnet? Hvilke tradisjoner har man knyttet til bruk av kirken, nå og tidligere?
   • Samiske gjenstander i kirkerommet kan brukes til visualisering og fortelling der menighetene har tilgang til slike ressurser. Samisk kultur kan også formidles gjennom samiske salmer.
   • Bruk av kirkerommet kan blant annet eksemplifiseres ved å vise og si noe om hva som skjer i et bryllup eller en dåp, gjerne med deltakelse fra kantor
   • Barna kan tegne kirkebygg og ansatte eller bygge kirken i lego/duplo, de kan lytte til orgelet og prøve å lage lyd selv, se på kirketekstiler og klærne som de ulike kirkelige profesjonene bruker m.m.
   • Barnas tegninger fra kirkebygget kan henges opp/stilles ut i kirken eller barnehagen
  • Visualisering og samtale om kirken i landskapet: Bilder av nærmiljøet før og nå. Er kirken ny eller gammel? Hvor ligger kirken? Hvor bor folk? Hvordan kan vi reise til kirken i dag? Hvordan reiste man tidligere?
   • Kan gjerne kombineres med tegning/maling eller rollelek (“ro/kjøre med hest og vogn/ri/gå langt til kirken”)

   

   

Kontaktpersoner