Kirken logo
E-læringskurs: Fornorskning, forsoning og folkekirke

Foto: Den norske kirke / Ørjan Marakatt Bertelsen

E-læringskurs: Fornorskning, forsoning og folkekirke

Alle ansatte i Den norske kirke oppfordres til å ta e-læringskurset "Fornorskning, forsoning og folkekirke: En guidet tur i Norge, Sápmi og Ruija". Kurset gir grunnleggende kunnskaper om fornorskningspolitikken og –prosessene, samt ideer om hvordan vi som kirke kan jobbe med temaet sannhet og forsoning.

 • Laget av
  VID vitenskapelige høgskole for Den norske kirke
 • Publisert
  24.05.2023
 • Oppdatert
  16.02.2024
 • Beskrivelse

  Finn kurset i sidemenyen under "Finn kurset her".

   

  Om kurset

  Alle ansatte i Den norske kirke oppfordres til å ta e-læringskurset Fornorskning, forsoning og folkekirke: En guidet tur i Norge, Sápmi og Ruija.

  Det er et kurs som VID vitenskapelige høgskole har laget for Den norske kirke.

  Kurset gir grunnleggende kunnskaper om fornorskningspolitikken og –prosessene, samt ideer om hvordan vi som kirke kan jobbe med temaet sannhet og forsoning.  

  I sidemenyen i menyvalget "Bønn" finner du en bønn som kan brukes i gudstjenesten 4. juni.

   

  Bakgrunn

  Preses Olav Fykse Tveit sier:

  Dette er en mørk del av historien det er viktig at vi som arbeider i kirken kjenner til og tar et oppgjør med. E-læringskurset vil gjøre oss bedre rustet til å ta imot Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport 1. juni og arbeide med den i tiden fremover.

  1. juni 2023 leverer Sannhets- og forsoningskommisjonens sin sluttrapport til Stortinget. Kommisjonen har undersøkt myndighetenes fornorskingspolitikk overfor samer, kvener/norskfinner og skogfinner fra rundt 1800 og frem til nyere tid. Kommisjonen har også undersøkt konsekvensene og ringvirkningene av fornorskningspolitikken fram til i dag, og foreslår tiltak som kan bidra til videre forsoning.

  Kirken har vært delaktig i fornorskningsprosessene. Det betyr at vi har et ansvar for å lære mer om hva kirken gjorde, for at vi som kirke i dag kan bidra til selvransakelse, oppreisning, forsoning og et mer rettferdig samfunn – både lokalt, regionalt og nasjonalt.   

  Kirkerådets direktør Ingrid Vad Nilsen sier:  

  Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport vil ventelig løfte frem den norske stats og Den norske kirkes overgrep og undertrykkelse av samer, kvener, norskfinner og skogfinner. Dette er en skamplett vi må sette oss inn i og søke å forstå. Derfor bør alle ansatte ta kurset, og sette av tid til å snakke om det i stabsfellesskap.

 • Finn kurset her

  Lenker til kurset 


  Videoer og podkaster er tekstet (trykk på CC i videoavspilleren). Det ligger lydfiler på alle tekstsider i kurset (unntak: Quiz). Det er mulig å justere hastigheten på all lyd etter behov. Videoer: klikk på tannhjulet til høyre for CC. Lydfiler: klikk på de tre prikkene til venstre i lydavspilleren.

   

  Kursets oppbygging

  1. En reise i norsk nasjonsbygging. Fornorskningspolitikken
  2. Mot en flerstemmig fortelling: Samer og kvener/norskfinner
  3. Det utsatte oppgjøret: Sannhets- og forsoningskommisjonen
  4. Forsoningens vei. Utfordring og mulighet for kirke og samfunn 
 • Bønn

  Bønn 

  Bønnen kan brukes i gudstjenester etter at Sannhets- og forsoningskomminjonen har lagt frem sin rapport. Bønnen kan også brukes på andre kirkelige arrangementer, og på trykte og digitale flater.

  Bønnen under kan brukes i sin helhet eller utdrag. Bønnen kan også brukes som inspirasjon til å formulere egne bønner. 

   

  Bønn på bokmål

  Barmhjertige Gud, vi takker for Sannhets- og forsoningskommisjonen som denne uka har lagt fram sin rapport om fornorskningspolitikken og uretten som har blitt begått mot samer, kvener/norskfinner og skogfinner. 

  Vi takker for alle som har hatt mot til å stå fram og fortelle sine vonde historier til kommisjonen. Vær hos dem og gi dem styrke. Kom med ro og nytt mot til alle som strever med vonde minner.

  Vi takker for at fortidens urett kommer fram i lyset, slik at mennesker i dag får høre historier de ikke kjente til eller har fortrengt. Vi ber om at både storsamfunnet, kirken og vi som enkeltpersoner lærer av uretten som er begått, og at dette fører til selvransakelse, ny selvforståelse og endring.

  Vi ber for tiden som kommer – om at de som opplever urett får oppreisning. Vi ber om at rapporten fører til økt forståelse mellom oss som bor i dette landet. Vi ber om at minoriteter og storsamfunnet i fellesskap finner gode måter å leve sammen på.

  Fader, Sønn og Hellig Ånd – åpne våre hjerter. Gi oss mot og vilje til å begi oss inn på nye veier mot oppgjør, endring og et mer rettferdig samfunn. 

   

  Bøn på nynorsk

  Barmhjertige Gud, me takkar for Sannings- og forsoningskommisjonen som denne veka har lagt fram rapporten om fornorskingspolitikken og uretten som er gjort mot samar, kvener/norskfinnar og skogfinnar.

  Me takkar for alle som har hatt mot til å stå fram og fortelja dei vonde historiene sine til kommisjonen. Ver hos dei og gi dei styrke. Kom med ro og nytt mot til alle som strevar med vonde minne.

  Me takkar for at uretten i fortida kjem fram i ljoset, slik at menneske i dag får høyra historier dei ikkje kjende til eller har fortrengt. Me ber om at både storsamfunnet, kyrkja og me som enkeltpersonar lærer av uretten som er gjort, og at dette fører til sjølvransaking, ny sjølvforståing og endring.

  Me ber for tida som kjem – om at dei som opplever urett får oppreising. Me ber om at rapporten fører til auka forståing mellom oss som bur i dette landet. Me ber om at minoritetar og storsamfunnet i fellesskap finn gode måtar å leva saman på.

  Fader, Sønn og Heilag Ande – opn hjarta våre. Gi oss mot og vilje til å gi oss inn på nye vegar mot oppgjer, endring og eit meir rettferdig samfunn.

   

  Bønn på sørsamisk

  Åårmege Jupmele, datnem gijhtebe Saetniesvoete- jïh liktemekommisjovnen åvteste mij daan våhkoen jïjtse reektesassem beavneme. Reektesasse soptseste guktie saemieh, kveenh jïh «skogfinner» galkeme vaejviedidh ov-reaktaj gielhtie.

  Gijhtebe juktie jïjnjh almetjh ïedtjem åådtjeme kommisjovnese saarnodh guktie dah vaejviedamme. Jupmele, årroeh almetji luvnie gïeh vaejviedamme, jïh vedtieh dejtie vieksiesvoetem. Jaskehth jïh vedtieh faamoem dejtie gïeh nåake mojhtesassigujmie tjabreminie.

  Gijhtebe juktie dejbeeli meadtoeh daelie vååjnoeh jïh govloeh guktie mijjieh maehtebe nåake soeth daejredh mejtie ibie leah aerebe govleme jallh mejtie libie åajaldahteme. Rohkelibie Nöörjen åvtegh, gærhkoen åålmegh jïh fïere almetje edtjieh buerievoetem lïeredh dehtie mij nåake lea. Rohkelibie fïere almetje edtja jïjtjemse gïehtjedidh jïh jiermiem jïjtse bïjre åadtjodh jïh dellie jeatjhlaakan jieledh.

  Rohkelibie båetije biejjiej åvteste. Vaajt dah gïeh vaejvedamme, edtjieh gaatesjem åadtjodh. Rohkelibie kommisjovnen reektesasse stuerebe daajroem buakta gaajhkesidie gïeh Nöörjesne årroeminie. Rohkelibie dah gïeh gellie-låhkosne leah jïh dah gïeh vaenie-låhkosne leah, edtjieh sinsitnine aktine buerielaakan jieledh.

  Aehtjie, Baernie jïh Aejlies Voejkene, rïhpesth mijjen vaajmojde. Vedtieh ïedtjem jïh syjhtedem båeries nåake vuekide laehpedh, jeatjhlaakan jieledh jïh rïektesvoetesne årrodh.

  Bønn på nordsamisk

  Váibmoláđis Ipmil 

  Mii giitit dan ovddas go Duohtavuođa- ja seanadankommišuvdna lea almmuhan dieđáhusa dáruiduhttinpolitihkas ja vuoigatmeahttunvuođas, mii lea čuohcan sápmelaččaide, kveanaide, norggasuopmelaččaide ja vuovdesuopmelaččaide.  

  Mii giitit buohkaid ovddas, geat leat arvan muitalit iežaset losses vásáhusaid kommišuvdnii. Leage sin luhtte ja nanosmahte sin. Boađe ráfiin ja ođđa movttain buohkaide geat vuorjašuvvet bahča muittuiguin.   

   

  Mii giitit dan ovddas go ovddeš vuoigatmeahttunvuođat leat čuvgejuvvon, vai olbmot odne besset gullat dáhpáhusaid birra mat leat leamaš apmasat dahje čihkkojuvvon.

  Mii rohkadallat; vare buot ásahusat min riikkas, girku ja mii, juohke áidna olmmoš, oahpašeimmet dáid vuoigatmeahttunvuođaid dihtii guorahallat iežamet, oažžut ođđa áddejumi ja nuppástusa.

   

  Mii rohkadallat áiggi ovddas mii boahtá – vare buohkat geat gillájit vuoigatmeahttunvuođa oččoše fas čuoččáldahttojumi. Mii rohkadallat; vare kommišuvnna dieđáhus duddjošii buoret ipmárdusa midjiide gaskaneamet guđet ássat dán riikkas. Mii rohkadallat ahte unnitlogu olbmot ja eanetlogu olbmot ovttasráđiid gávdnet buriid vugiid eallit searvevuođas.  

   

  Áhčči, Bárdni ja Bassi Vuoigŋa, rabas min váimmu. Atte midjiide movtta ja dáhtu vuolgit ođđa geainnuide mat buktet ođđa álggu, nuppástusa ja eanet vuoigatlaš servodaga.

   

  Bønn på kvensk

  Laupias Jumala, met kiitämä Tottuus- ja sovinonkommisjuunia, joka tällä viikola oon esittäny heän raportin norjalaistamispolitikasta ja vääryyestä jota oon tehty saamelaisia, kvääniä/norjansuomalaisia ja mettäsuomalaisia kohthaan.

  Met kiitämä kaikkia jolla oon ollu rohkeutta nousta esile ja kertoa omista tuskalisista muisteluksista. Ole heän tykönä ja anna heile voimaa. Tuo rauhaa ja uutta rohkeutta kaikile jokka taistelevat vaikeitten muistoitten kans.

  Met kiitämä, ette menneisyyen vääryyet tulevat esile, niin ette ihmiset tääpänä saavat kuula muisteluksia, joista het ei tienheet tai joita het oon unhottanheet. Met rukkoilemma, ette suuryhtheiskunta, kirkko ja met indiviidiinä opima tehystä vääryyestä ja ette tämä johtaa ittetutkinthaan, uutheen itteymmärryksheen ja muutoksheen. 

  Met rukkoilemma tulevan aijan puolesta  – ette het jokka kokevat vääryyttä saavat hyvityksen. Met rukkoilemma, ette raportti johtaa suuremphaan yhtheisymmärryksheen maan asukkaitten välilä. Met rukkoilemma, ette minoriteetit ja suuryhtheiskunta yhessä löytävät hyviä tapoja ellää yhessä.

  Isä, Poika ja Pyhä Henki – avvaa meän syämet. Anna meile rohkeutta ja tahtoa lähteä uusile teile kohti tilintekoa, muutosta ja oikeuenmukaisempaa yhtheiskunttaa. 

   

  Bønn på lulesamisk

  Ármmogis Jubmel. Mij gijtep Duohtavuoda- ja såbadimkommisjåvnnå åvdås, gudi dán váhko diedádusav li buktám dárojduhttempolitihka ja vierredagoj birra sámij,  guojnaj/vuonasuobmelattjaj ja vuovddesuobmalattaj vuostij.

  Mij gijtep gájkkaj åvdås gejn la måvtugisvuohta årrum kommisjåvvnaj bahojdittes subttsasijt buktet. Åru sijájn ja gievvroda sijájt. Buvte jaskav ja ådåsduhtedum måvtugisvuodav gájkkajda gejt bahás mujto vájvedi.
  Mij gijtep gå åvdepájgij vierrevuoda bigoduvvi, váj dálásj ulmutja bessi subttsasijt gulatjit, majt etjin dåbtå jali ma tjiegadam li.

  Råhkådallap  stuorserbrudaga, girkko ja ájnegattjatj mijá åvdås váj dagádum vierrevuodajs åhpatjip, ja dajs åmastip åtsådallamjt, ådåstuhtedum iesjdåbddojt ja rievddimev.

  Boahtte ajgijda råhkådallap, vaj sij gudi vierrevuodav vásedi vas tjuodtjelimev åmasti. Råhkådallap diedádusá åvdås ienep gasskasasj dádjadimen buvtátjit, midjij gudi dán rijkan viessop. Vatte binneplågogis ulmutjijt stuorrasebrudagájn aktan buorre vuogijt åmastittjat aktan viesotjit.

  Áhttje, Bárnne ja Ájlisvuojŋŋanis - rabá vájmojimme. Sálli midjij måvtugisvuodav ja mielav ådå gæjnojt vájaldittjagoahtet, såbadissaj, ietjájduvvamij ja rievtesfertuk sebrudahkaj.