Kirken logo
Naturmangfold på gravplasser

Bildekreditering: Joakim Birkeland

Naturmangfold på gravplasser

Hvordan må vi drifte gravplasser i dag for å sikre et godt biologisk mangfold?

 • Laget av
  Kirkerådet
 • Publisert
  03.03.2023
 • Oppdatert
  20.06.2024
 • Beskrivelse

  Les første veileder i serien om bærekraftig gravplassforvaltning. Utviklet i samarbeid mellom KA, Kirkerådet og Gravplassrådgiveren.

 • Gravplasser - vernede grønne lunger med høyt artsmangfold

  I Norge finnes det omtrent 2000 gravplasser som til sammen utgjør rundt 20 000 dekar. Dette er områder som kan ligge i fred over lang tid, også i byer og tettsteder. De representerer kontinuitet og tidsdybde, har ofte en mangfoldig geologi, og et rikt jordsmonn. Det er arealer med kontinuerlig blomstring over lange perioder, noe som skaper et svært høyt artsmangfold per kvadratmeter. De blir ofte grønne lunger og får potensiale til å være et livsrom for mange ulike plante- og dyrearter.

  Mange av våre gravplasser har vært i bruk over lang tid og preges derfor av endringer i kultur og samfunn. Gravplassene er ofte rike på kulturminner og har mange viktige funksjoner i lokalsamfunnet. Den enkelte grav har stor betydning for de etterlatte. For samfunnet, skal gravplassen være et felles minnested, og sikre en hygienisk og verdig håndtering av de døde.

  Gravplassen er offentlig. Den er til for alle, uavhengig av tro eller livssyn. På den måten er gravplassen livssynsåpen i sin utforming og gir rom for at den enkelte bringer med seg sin tro eller sitt livssyn.

  Samtidig, er gravplassene felles grønne uterom. De er grønne lunger i et grått bylandskap og biologiske oaser i et intensivt dyrket jordbrukslandskap. Mange steder er gravplassen det eneste parkmessige, opparbeidede uterommet med høy rekreasjonsverdi og som inviterer til stillhet, meditasjon og ettertanke.

 • Mulighet for lokalkirken - vern om din grønne oase!

  Landskapsøkologer og ulike miljøvernorganisasjoner peker på viktigheten av å bevare og tilrettelegge norske gravplasser for dette naturmangfoldet som forrige fane skildrer.

  I de fleste lokalsamfunn har kirken ansvar for forvaltning og drift av gravplassene. Dette ansvaret gir en stor mulighet til å bidra, lokalt og konkret, til å bekjempe tap av artsmangfoldet.

  Med dette som bakgrunn har KA, Gravplassrådgiveren og Kirkerådet sammen utarbeidet en veileder om baturmangfold på gravplasser. Den skal være den første i en serie om bærekraftig gravplassforvaltning. 

  Veilederen finner du her.

Kontaktpersoner