Kirken logo

5. Aktuelle lovverk

I denne ressursen kan du lese om lovens viktigste paragrafer i arbeid med universell utforming: Kulturminneloven, Plan- og bygningsloven, Kirkebyggforskriften, Kirkeordning for Den norske kirke og Likestillings- og diskrimineringsloven. FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, CRPD, er sitert i første ressursen i denne veilederen.

5. Aktuelle lovverk
 • Laget av
  Oddbjørn Sørmoen
 • Publisert
  21.02.2024
 • Oppdatert
  27.02.2024
 • Innledning

  Aktuelle lovverk 

  Aktuelle lovverk er det 5. kapittelet i prosjektet Tilgjengelighet til kirke.

  I arbeidet med universell utforming i kirkebygg berører man i hovedsak kulturminneloven, plan- og bygningsloven, kirkeordningen og likestillings- og diskrimineringsloven.

  Noen av disse lovene har motstridende formål og beskytter til dels ulike interesser og verdier. Noen ganger kan mindre justeringer av prosjektene gjøre at man oppfyller de ulike lovverkene på tross av dette. Andre ganger er det faktisk ikke mulig, og man må gjøre noen begrunnede valg der ulike hensyn må avveies av en overordnet instans, eller gjennom en klagebehandling.

  Utdragene nedenfor skisserer lovenes viktigste paragrafer i arbeidet med universell utforming. For nybygg og større ombygginger gjelder også teknisk forskrift (TEK17) som har langt mer detaljerte bestemmelser. 

   

 • Kulturminneloven

  Kulturminneloven av 1978 er en særlov. Det betyr at den ved eventuell motstrid er overordnet generelle lover. Loven forvaltes av Riksantikvaren og fylkeskommunen, med Miljøverndepartementet som ankeinstans. Kulturminneloven skal sikre varig vern av kulturminner som er definert under denne.

  Kulturminneloven av 1978 er en særlov. Det betyr at den ved eventuell motstrid er overordnet generelle lover. Loven forvaltes av Riksantikvaren og fylkeskommunen, med Miljøverndepartementet som ankeinstans. Kulturminneloven skal sikre varig vern av kulturminner som er definert under denne.

  § 1. Lovens formål

  Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes både som del av vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning.

  Det er et nasjonalt ansvar å ivareta disse ressurser som vitenskapelig kildemateriale og som varig grunnlag for nålevende og fremtidige generasjoners opplevelse, selvforståelse, trivsel og virksomhet.

  Når det etter annen lov treffes vedtak som påvirker kulturminneressursene, skal det legges vekt på denne lovs formål.

  § 3. Forbud mot inngrep i automatisk fredete kulturminner

  Ingen må – uten at det er lovlig etter § 8 – sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje.

  § 4. Automatisk fredete kulturminner

  Følgende kulturminner fra oldtid og middelalder (inntil år 1537) er fredet:

  a) Boplasser, huler, hellere med spor etter folk som har holdt til eller arbeidet der, hus- eller kirketufter, kirker, hus og byggverk av alle slag, og rester eller deler av dem, gårdshauger, gårds- og tunanlegg og andre bebyggelseskonsentrasjoner som stapelplasser og markedsplasser, byanlegg og liknende eller rester av dem.

  (…)

  Automatisk fredet er de til enhver tid erklærte stående byggverk med opprinnelse fra perioden 1537-1649, dersom ikke annet er bestemt av vedkommende myndighet. § 15 tredje og fjerde ledd får tilsvarende anvendelse for automatisk fredete byggverk fra perioden 1537-1649. Dispensasjon fra fredningen kan skje etter § 15 a.

  § 15. Fredning av bygninger, anlegg m.v. fra nyere tid

  Departementet kan frede byggverk og anlegg eller deler av dem av kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi. Fredningsvedtaket omfatter fast inventar (skap, ovner m.v.). Når særlige grunner tilsier det, kan også større løst inventar medtas. I slike tilfeller må hver enkelt gjenstand særskilt spesifiseres.

  Byggverk og anlegg som kan fredes etter første ledd er bl.a. kulturminner som nevnt i § 4 første ledd bokstavene a til j uavhengig av alder, særskilte anlegg som parker, hageanlegg, alleer mv. og offentlige minnesmerker og andre steder som viktige historiske minner knytter seg til. Fredningen kan omfatte naturelementer når de bidrar til helheten i parker, hageanlegg, alleer mv.

  I fredningsvedtaket kan departementet forby eller på annen måte regulere alle typer tiltak som er egnet til å motvirke formålet med fredningen.

  Dersom det i fredningsvedtaket ikke er gitt nærmere regler om fredningens innhold, må ingen rive, flytte, påbygge, endre, forandre materialer eller farger eller foreta andre endringer som går lenger enn vanlig vedlikehold. Tiltak ut over dette krever tillatelse av vedkommende myndighet etter § 15 a. Dette omfatter også fast inventar.

  § 15a. Dispensasjon

  Departementet kan i særlige tilfelle gjøre unntak fra vedtak om fredning og fredningsbestemmelser for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i det fredete kulturminnet.

  Blir det satt vilkår for dispensasjonen som fordyrer arbeidet, skal eier eller bruker få helt eller delvis vederlag for denne utgiftsøkningen.

 • Plan- og bygningsloven

  Plan- og bygningsloven av 2008 forvaltes av kommunenes plan- og bygningsmyndigheter, med Miljøverndepartementet som klageinstans. Loven gjelder både utvendige og innvendige endringer, uavhengig av om kirken er vernet eller ikke.

  § 1-1. Lovens formål

  Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.

  Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser.

  Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak. Det enkelte tiltak skal utføres forsvarlig.

  Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives.

  Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene.

  § 20-1. Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene

  Med mindre annet framgår av §§ 20-3 og 20-4, må følgende tiltak, på eller i grunnen, i vassdrag eller i sjøområder, ikke utføres uten at søknad, og eventuelt søknad om dispensasjon, på forhånd er sendt kommunen, og den deretter har gitt tillatelse:

  a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg

  b) vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under a

  c) fasadeendring

  d) bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak som nevnt i bokstav a

  e) riving av tiltak som nevnt i bokstav a

  f) oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner

  i) plassering av skilt- og reklameinnretninger

  j) plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg

  k) vesentlig terrenginngrep

  l) anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass

  Søknad, prosjektering, utførelse og kontroll av tiltak som nevnt i første ledd skal forestås av foretak med ansvarsrett i samsvar med bestemmelser gitt i kapittel 22 og 23, med mindre annet framgår av §§ 20-2 eller 20-3. Dette gjelder likevel ikke tiltak som nevnt i første ledd bokstav m.

  Departementet kan gi forskrifter om hvilke tiltak som omfattes av bestemmelsen.

 • Kirkebyggforskriften

  Kirkebyggforskriften (Forskrift om forvaltning av kulturhistorisk verdifulle kirker) av 2020.

  § 1. Virkeområde

  Forskriften gir regler om forvaltning av kulturhistorisk verdifulle kirker tilknyttet Den norske kirke, som ikke er fredet etter kulturminneloven.

  Med forvaltning menes her avhending, riving eller tiltak ut over vanlig vedlikehold.

  Med kulturhistorisk verdifulle kirker menes her kirker som er listeført av Riksantikvaren. Listeført er alle kirker bygget i perioden 1650 til 1850, samt et utvalg yngre kirker.

  § 4. Saksbehandling

  Søknad om avhending, riving eller tiltak ut over vanlig vedlikehold av listeført kirke sendes til godkjenningsorganet kirken fastsetter, jf. § 3. Søknadspliktig er også tiltak som berører fast inventar som inngår i en kulturhistorisk sammenheng med kirkebygget, som altertavle, prekestol, døpefont, kirkebenker, orgel, kirkeklokker, kunstnerisk utsmykning mv.

  Dersom organ for soknet er i tvil om tiltaket omfattes av første ledd, skal Riksantikvaren konsulteres.

  Før godkjenningsorganet treffer sin beslutning, skal saken forelegges Riksantikvaren til uttalelse.

  Godkjenningsorganets avgjørelse kan legges frem til ny vurdering og avgjørelse av det organ Kirkemøtet utpeker.

 • Kirkeordning for Den norske kirke

  Kirkeordningen av 2019 forvaltes av Kirkerådet.

  I arbeid med økt tilgjengelighet i kirkebygg, vil kirkeordningens bestemmelser særlig være relevante ved endring av innredningen som endring av farge, flytting av benker, installering av nytt teknisk utstyr, etablering av toaletter og ramper osv.

  § 20. Forvaltning av kirkene og begrensning i rådighet

  Forvaltningen av kirkene hører under kirkelig fellesråd, med mindre annet er bestemt av departementet før kirkeordningens ikrafttredelse eller deretter av Kirkerådet.

  § 23. Oppføring av ny kirke mv.

  Tiltak ut over vanlig vedlikehold av kirke skal godkjennes av biskopen. Bestemmelsene om enkeltvedtak i forvaltningsloven kommer til anvendelse på biskopens vedtak. Biskopens vedtak kan påklages til Kirkerådet.

  På uteområdet ved en listeført kirke som ikke har en tilknyttet gravplass, skal tiltak som ikke er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven og som vil kunne ha en negativ innvirkning på kulturhistoriske verdier, ikke finne sted uten biskopens godkjenning. Før biskopen treffer sin avgjørelse, skal saken forelegges rette kulturmiljømyndighet for uttalelse.

 • Likestilling og diskrimineringsloven

  Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven av 2017 er, som kulturminneloven, en særlov overordnet generelle lover.

  § 1.Formål

  Lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person.

  Med likestilling menes likeverd, like muligheter og like rettigheter. Likestilling forutsetter tilgjengelighet og tilrettelegging.

  Loven tar særlig sikte på å bedre kvinners og minoriteters stilling. Loven skal bidra til å bygge ned samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer, og hindre at nye skapes.

  § 6.Forbud mot å diskriminere

  Diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse grunnlagene er forbudt. Med etnisitet menes blant annet nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge og språk.

  (…)

  § 9.Lovlig forskjellsbehandling

  Forskjellsbehandling er ikke i strid med forbudet i § 6 når den

  a. har et saklig formål

  b. er nødvendig for å oppnå formålet og

  c. ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles.

  (…)

  § 12.Brudd på plikten til universell utforming eller individuell tilrettelegging

  Brudd på §§ 17 og 18 om universell utforming og §§ 20, 21, 22 og 23 om individuell tilrettelegging regnes som diskriminering.

  Diskriminering som skyldes mangelfull fysisk tilrettelegging, er uttømmende regulert i §§ 17 til 23 for de rettssubjektene og på de områdene disse bestemmelsene gjelder.

  § 17.Universell utforming

  Offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten har plikt til universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjoner.

  Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, slik at virksomhetens alminnelige funksjoner kan benyttes av flest mulig, uavhengig av funksjonsnedsettelse.

  Plikten gjelder ikke utforming eller tilrettelegging som innebærer en uforholdsmessig byrde for virksomheten. Ved vurderingen skal det særlig legges vekt på

  a. effekten av å fjerne barrierer for personer med funksjonsnedsettelse

  b. om virksomhetens alminnelige funksjoner er av offentlig art

  c. kostnadene ved tilretteleggingen

  d. virksomhetens ressurser

  e. sikkerhetshensyn

  f. vernehensyn.

  Plikten etter første ledd anses som oppfylt dersom virksomheten oppfyller krav til universell utforming i lov eller forskrift.

  Kongen kan gi forskrift om innholdet i plikten til universell utforming på områder som ikke er omfattet av krav i annen lov eller forskrift.

Kontaktpersoner