Gjennomførte webinarer fra 2023

Nå kan gaver via Vipps-appen gi skattefradrag

Tidspunkt: 12. januar

På webinaret vil Tore Gullaksen og Bjarne Neerland gi informasjon om hvordan menigheter kan ta i bruk den nye funksjonaliteten i Vipps-appen som gir giverne skattefradrag. 

Vi har hatt en del utfordringer med påmeldingslenke grunnet oppdateringer hos Microsoft. Derfor ligger det nå oppdatert lenke som vi håper fungerer for alle:


Webinar om "Kirka vår - samlet plan for arbeidet i soknet" for proster og kirkeverger.

Tidspunkt: 19. januar 2023

«Kirka vår – samlet plan for arbeidet i soknet» lanseres denne uke, og dette utvikler samhandlingen i hele Den norske kirke. I dette webinaret skal vi se spesifikt på hva verktøyet har å si for proster og kirkeverger. Webinaret vil ha god tid til innkomne spørsmål. Målgruppen for webinaret er proster og kirkeverger, men webinaret er åpent for alle.

Se opptak her

Arrangør: Avdeling for kirkefag og økumenikk, Kirkerådet


Vår grønne menighet – uttrykk for tro eller salderingspost i  menighetsarbeidet?

Tidspunkt: 26. januar 2023

Gjennom mange år har konseptet Vår grønne menighet vært en viktig bærebjelke i kirkas engasjement for klima, miljø og bærekraft. Men hvordan fungerer dette konseptet i praksis? Fungerer det etter hensikten eller er det viktige endringer som bør gjøres? Dette har Carsten Schuerhoff, forsker ved KIFO undersøkt gjennom spørreundersøkelse og intervjuer av mennesker som jobber med grønne menigheter. Det blir et par responser på funnene fra forskningen, og det blir også mulighet til kommentarer og spørsmål.

 

Forskningsprosjektet og innspillene på webinaret vil bidra til en videreutvikling av kirkens arbeid med vern om skaperverket i menigheter i Den norske kirke. Derfor er din deltakelse også viktig!

Se opptak her

Arrangør: Avdeling for kirkefag og økumenikk, Kirkerådet


Rom for kultur - Hvor gode og tilrettelagte lokaler har Den norske kirke for sin kulturvirksomhet?

Tidspunkt: 2. februar 2023

Daglig leder i Kulturalliansen, Marianne Ween, innledet om krav til gode lokaler for øvelse og fremføring. På bakgrunn av deres rapport Rom for kultur, kartlegging av kulturlokaler i 25 kommuner sa hun noe om ståa i Den norske kirke.

Fung. daglig leder i Kulturrom, Kjetil Wevling, utfylte dette bildet og snakket om deres tilskuddsordninger for utbedring av kulturlokaler og premissene for å kunne søke på dem.

Akustikkrådgiver i Norsk musikkråd, Eirik Sæther, snakket om hvordan de kan bidra med akustikkmåling og anbefale utbedringer designet for bruken av rommet.

Så ble det samtale ledet av kulturrådgiver i Kirkerådet, Turid S, Myrholt, mellom disse tre og webinardeltagerne om hvordan Den norske kirke kan bli en enda bedre arena for lokalt kunst- og kulturliv.

Se opptak her

Arrangør: Avdeling for kirkefag og økumenikk, Kirkerådet


Etter Lys Våken - hva nå?

Tidspunkt: 9.februar 2023

Mange deltakere på Lys våken får et veldig godt møte med lokalmenigheten sin, og skulle kanskje ønske at de kunne delta etter de var 11 år. I dette webinaret, møter du menigheter og organisasjoner som jobber med å møte dette behovet på ulike måter som for eksempel leir i vinterferien “Lys våken Pluss”, tweens festival m.mer. 

Dette seminaret har dessverre ikke tegnspråktolk.

Arrangør: Avdeling for kirkefag og økumenikk, Kirkerådet


Webinar om digital arbeidshverdag i kirken

Tidspunkt: Torsdag 16.februar 2023

Velkommen til webinar om digital arbeidshverdag i kirken. Her får du høre om resultater fra undersøkelsen "Digital arbeidshverdag" og om hvordan Kirkerådet jobber for å gjøre arbeidshverdagen enklere for alle ansatte. 

Medvirkende: Magnus Hvalvik (Digitaliseringssjef) og Knut Arild Nupen (Virksomhetsutvikler digitalisering). 


Webinar om Kirka vår - samlet plan for arbeidet i soknet

Tidspunkt: 23. februar 2023

Dette webinaret vil være særlig tilpasset menigheter som enten ikke har tatt "Kirka vår" i bruk, eller kanskje nylig har fått tilgang. Vi får en presentasjon av metodikken bak "Kirka vår" og det digitale verktøyet, i tillegg til bidrag fra to menigheter som vil dele erfaringer fra bruk av "Kirka vår".

Se opptak her


1. Å synge med demens

Tidspunkt: 2. mars 2023 kl. 9:00 

Hvordan skape sang- og musikkaktivitet med mennesker med demens? Med Beatrix Van Dorn, leder i Sang i eldreomsorgen. 

Erfaringer fra diakonens sangstund på sykehjem. Med Margarethe Vang Nedregård, diakon i Eina og Ås menighet.

 

2. Å lese Bibelen med demens

Tidspunkt: 9. mars 2023 kl. 9:00  

Gode møter med mennesker med demens. Med Kari-Ann Baarlid, demensfaglig seniorrådgiver i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Presentasjon av "Bibelen i tekst og bilder", en Bibel som er utviklet spesielt for mennesker med demens. Med Anne Kristin Aasmundtveit, rådgiver i Bibelselskapet.

"Hva ser jeg i bildet?" Å se bilder sammen med mennesker med demens. Med Ellen Johanne Lerberg, seniorkurator formidling, Nasjonalmuseet.


Webinar for førstelinjetjenesten

Tidspunkt: 8. mars 2023 kl 10.00

Velkommen til webinar for deg som jobber i førstelinjetjenesten i Den norske kirke.  

Førstelinjetjenesten er publikums første møte med kirken eller menigheten, og omfatter de som blant annet besvarer sentralbord eller jobber i resepsjonen. 

Luanne Dalmose og Gro Solbakk forteller oss om erfaringer fra å jobbe i førstelinjetjenesten i hhv. Sandnes og Ringsaker kirkelige fellesråd. Emil Engeset, konstituert kommunikasjonsdirektør, vil snakke om det å være kirkens ansikt utad. Webinaret avsluttes med tid for spørsmål, kommentarer og innspill. Kom også gjerne med innspill til temaer som kan tas opp i senere webinarer for førstelinjetjenesten. 

Medvirkende: Luanne Dalmose (sekretær, Sandnes kirkelige fellesråd), Gro Solbakk (service- og administrasjonsmedarbeider, Ringsaker kirkelige fellesråd), Emil Engeset (konstituert kommunikasjonsdirektør, Kirkerådet) og Siv Thompson (seniorrådgiver, Kirkerådet) leder webinaret. 

Se opptak her


Webinar om ANSORG

Tidspunkt: Torsdag 16. mars kl.09.00

Velkommen til webinar om det nye ansatt- og organisasjonsregisteret, ANSORG. 

I webinaret får du vite mer om hva ANSORG er, hvorfor det er viktig nå og i fremtiden, hva registeret skal brukes til, og hvem som kan se opplysningene. 

Medvirkende: Ingrid Vad Nilsen (kirkerådsdirektør), Magnus Hvalvik (digitaliseringssjef), Nils G. Indahl (personvernombud) og Ina A. Toverud (produkteier ANSORG). 

Se opptak her


Gravferd i endring

Tidspunkt: Torsdag 23. mars kl. 09.00

Den norske kirke holder 35 000 gravferder i året. Dette utgjør mer enn 85 prosent av alle gravferder i landet. Slik er gravferdene uten sidestykke den bredeste kontaktflaten kirken har med folk i dag.

I webinaret presenterer MF vitenskapelig høyskole fersk forskning om pårørendes og ansattes oppfatninger, ønsker og erfaringer i forhold til ritualisering av død. Forskningen forsøker å gi et klarere bilde av samspillet mellom pårørendes forventninger og erfaringer med gravferd, og struktur og kultur i det lokalkirkelige arbeidet med død, begravelser og sorg.

Verbum gir snart ut en antologi med 12 artikler om kirkelig gravferd. De handler blant annet om gravferdens innhold, prestens rolle, samarbeidet med gravferdsbyråene, kirkerommets påvirkning, kirkegårdenes utforming og de musikalske retningslinjene. En av forfatterne, Ingeborg B. Sommer, forsker og prost i Bærum, bidrar i webinaret med utgangspunkt i sin artikkel: «I avdødes ånd. En gravferd som speiler livet – og en himmel spent ut over det».

Innleggene følges av samtale og spørsmål fra publikum. Leder for seminaret er Mathias Gillebo, rådgiver i Kirkerådets seksjon for gudstjenesteliv og kultur.


Bli med på leir!

Tidspunkt: Fredag 31.mars kl. 10.00

Erfaringer med ulike typer leirer, rekruttering til leir og samarbeid om leir.

Mange menigheter har erfaring med leirarbeid for ulike aldersgrupper. Leir er en egnet arena for å bygge kristent fellesskap og dele kristen tro.  Leir kan bidra til å styrke eller starte et barne- og ungdomsarbeid i menigheten.  Hvordan kan flere barn og ungdom få leirerfaring? Må man sove borte? Er leir for alle?

I mars 2023 arrangerer Fagutvalg for kirkelig undervisning fire webinar om leirarbeid. Dette er det fjerde webinaret i rekken og tar for seg erfaringer med ulike typer leirer, rekruttering til leir og samarbeid på leir. 


Tips til bruk av Teams i arbeidshverdagen

Tidspunkt: Torsdag 20.april kl.09.00

Dette er webinaret for deg som har Teams, men som ikke bruker det så mye til samhandling enda. 

Webinaret vil gi deg en kort innføring i:

  • Hva er Teams og hvordan bruke det til samhandling
  • Tips til god samhandlingskultur
  • Hvordan holde oversikten i Teams

Se gjerne webinaret i fellesskap med dine kollegaer. 

Har du ønsker til hva vi skal ta opp? Send innspill til Anna Kaasen (ak267@kirken.no) innen tirsdag 11. april, så skal vi gjøre så godt vi kan! 

Meld deg på her


Åndelig omsorg ved livets slutt

Tidspunkt: Torsdag 27. april kl. 9:00

I dette webinaret vil diakon Silje Sjøtveit presentere nye ressurser som er utarbeidet for alle osm ønsker å gjennomføre ritual for døende. Hun presenterer et veiledningshefte, maler, den prisbelønte filmen Blessing, podkast og andre ressurser.

Vi møter filmprodusenten, kirkelig ansatte, frivillige og ansatte ved sykehjem, som vil dele sine erfaringer med utvikling og bruk av materialet.

Se webinaret her


Kristne migranter i møte med Den norske kirke - presentasjon av forskningsresultater

Tidspunkt: Torsdag 4. mai kl. 9:00

VID-Stavanger i samarbeid med SIK (Senter for interkulturell kommunikasjon) i Stavanger gjennomførte i 2022 et forskningsoppdrag for Kirkerådet om Den norske kirkes møte med kristne migranter. Forskningen baserer seg på en spørreundersøkelse blant ansatte i Den norske kirke, samt dybdeintervju med ansatte og frivillige i utvalgte menigheter i fem regioner; Rogaland, Agder, Oslo/Østlandet, Midt-Norge/Innlandet og Nord-Norge.

I dette webinaret vil Stian Sørli Eriksen kort presentere funnene i forskningen, og deretter får vi innspill fra flere personer i prosjektets referansegruppe. Det vil bli anledning til å komme med spørsmål og innspill til det som er presentert. Innspillene i webinaret vil bli inkludert i sluttrapporten til forskningsprosjektet.

Et slikt forsningsprosjekt har ikke blitt gjennomført tidligere, og det vil ha stor nyhetsverdi. Tips gjerne andre om å delta, og meld deg på i lenke her:

Meld deg på her


Hvordan åpne opp for din kirkelig kulturarv på kulturminnedagen!

Tidspunkt: Torsdag 11.mai kl. 9:00

Den årlige kulturminnedagen er en fin måte å invitere storsamfunnet til å feire den lokale kirkelige kulturarven, med kirkested, bygg, interiører, kunst-, musikk- og foreningsliv.

Den europeiske kulturminnedagen ble lansert i 1985, og har i Norge vært en årlig begivenhet siden 1993. Dette betyr 300 arrangementer og 50.000 besøkende hvert år. Årets tema er «Levende kulturarv» og den selvvalgte dagen legges til perioden 2. til 10. september.

Kulturvernforbundet er koordinator for inspirasjons- og informasjonsformidling, men det er lokale menigheter, foreninger, lag, museer osv. som selv tar ansvar, åpner opp bygg og steder og står for sine egne arrangementers innhold.

Dette korte seminaret gir ideer og viser hvordan menigheter over hele landet gjerne på en enkel måte kan går frem for å invitere inn og presentere sin egen kirke og gravplass!

Se webinaret her.


Kristne høytider i barnehagen

Tidspunkt: Torsdag 25. mai kl. 9:00

Tips og ideer til hvordan man kan starte eller videreutvikle samarbeidet mellom kirken og barnehagen om temaet kristne høytider: Jul, påske og pinse.

Hva er forutsetninger for at et slikt samarbeid skal lykkes?

Og hvordan forteller man for barnehagebarn på en ikke-forkynnende og engasjerende måte?

MEDVIRKENDE: Asbjørn G. Håkonseth fra IKO - Kirkelig pedagogisk senter. 

Erfaringsdeling ved kyrkjelydspedagog Nina Nøstebakken fra Suldal kyrkjelege fellesråd og menighetsarbeider Frida Johansson - Hamar domkirke og Vang menigheter

Se webinaret her.