Kirken logo

Gjennomførte webinarer fra 2023

Nå kan gaver via Vipps-appen gi skattefradrag

Tidspunkt: 12. januar

Tore Gullaksen og Bjarne Neerland gir informasjon om hvordan menigheter kan ta i bruk den nye funksjonaliteten i Vipps-appen som gir giverne skattefradrag. 

Se opptak i Ressursbanken


Webinar om "Kirka vår - samlet plan for arbeidet i soknet" for proster og kirkeverger.

Tidspunkt: 19. januar

«Kirka vår – samlet plan for arbeidet i soknet» lanseres denne uke, og dette utvikler samhandlingen i hele Den norske kirke. I dette webinaret skal vi se spesifikt på hva verktøyet har å si for proster og kirkeverger. Målgruppen for webinaret er proster og kirkeverger, men webinaret er åpent for alle.

Arrangør: Avdeling for kirkefag og økumenikk, Kirkerådet

Se opptak i Ressursbanken


Vår grønne menighet – uttrykk for tro eller salderingspost i  menighetsarbeidet?

Tidspunkt: 26. januar

Gjennom mange år har konseptet Vår grønne menighet vært en viktig bærebjelke i kirkas engasjement for klima, miljø og bærekraft. Men hvordan fungerer dette konseptet i praksis? Fungerer det etter hensikten eller er det viktige endringer som bør gjøres? Dette har Carsten Schuerhoff, forsker ved KIFO undersøkt gjennom spørreundersøkelse og intervjuer av mennesker som jobber med grønne menigheter.

 

Arrangør: Avdeling for kirkefag og økumenikk, Kirkerådet

Se opptak i Ressursbanken


Rom for kultur - Hvor gode og tilrettelagte lokaler har Den norske kirke for sin kulturvirksomhet?

Tidspunkt: 2. februar

 • Daglig leder i Kulturalliansen, Marianne Ween, innledet om krav til gode lokaler for øvelse og fremføring.
 • Fung. daglig leder i Kulturrom, Kjetil Wevling, snakket om deres tilskuddsordninger for utbedring av kulturlokaler og premissene for å kunne søke på dem.
 • Akustikkrådgiver i Norsk musikkråd, Eirik Sæther, snakket om hvordan de kan bidra med akustikkmåling og anbefale utbedringer designet for bruken av rommet.
 • Samtale ledet av kulturrådgiver i Kirkerådet, Turid S, Myrholt, mellom disse tre om hvordan Den norske kirke kan bli en enda bedre arena for lokalt kunst- og kulturliv.

Arrangør: Avdeling for kirkefag og økumenikk, Kirkerådet

Se opptak i Ressursbanken


Etter Lys Våken - hva nå?

Tidspunkt: 9.februar

Mange deltakere på Lys våken får et veldig godt møte med lokalmenigheten sin, og skulle kanskje ønske at de kunne delta etter de var 11 år. I dette webinaret, møter du menigheter og organisasjoner som jobber med å møte dette behovet på ulike måter som for eksempel leir i vinterferien “Lys våken Pluss”, tweens festival m.mer. 

Arrangør: Avdeling for kirkefag og økumenikk, Kirkerådet


Webinar om digital arbeidshverdag i kirken

Tidspunkt: Torsdag 16.februar

I dette webinaret får du høre om resultater fra undersøkelsen "Digital arbeidshverdag" og om hvordan Kirkerådet jobber for å gjøre arbeidshverdagen enklere for alle ansatte. 

Medvirkende: Magnus Hvalvik (Digitaliseringssjef) og Knut Arild Nupen (Virksomhetsutvikler digitalisering). 

Se opptak i Ressursbanken


Webinar om Kirka vår - samlet plan for arbeidet i soknet

Tidspunkt: 23. februar

Dette webinaret vil være særlig tilpasset menigheter som enten ikke har tatt "Kirka vår" i bruk, eller kanskje nylig har fått tilgang. Vi får en presentasjon av metodikken bak "Kirka vår" og det digitale verktøyet, i tillegg til bidrag fra to menigheter som vil dele erfaringer fra bruk av "Kirka vår".

Se opptak i Ressursbanken


Webinarer om demens

1. Å synge med demens (2. mars)

 • Hvordan skape sang- og musikkaktivitet med mennesker med demens? Med Beatrix Van Dorn, leder i Sang i eldreomsorgen. 
 • Erfaringer fra diakonens sangstund på sykehjem. Med Margarethe Vang Nedregård, diakon i Eina og Ås menighet.

2. Å lese Bibelen med demens (9. mars)

 • Gode møter med mennesker med demens. Med Kari-Ann Baarlid, demensfaglig seniorrådgiver i Nasjonalforeningen for folkehelsen.
 • Presentasjon av "Bibelen i tekst og bilder", en Bibel som er utviklet spesielt for mennesker med demens. Med Anne Kristin Aasmundtveit, rådgiver i Bibelselskapet.
 • "Hva ser jeg i bildet?" Å se bilder sammen med mennesker med demens. Med Ellen Johanne Lerberg, seniorkurator formidling, Nasjonalmuseet.

Se opptak av begge webinarene i Ressursbanken


Webinar for førstelinjetjenesten

Tidspunkt: 8. mars

Førstelinjetjenesten er publikums første møte med kirken eller menigheten, og omfatter de som blant annet besvarer sentralbord eller jobber i resepsjonen. 

Se opptak i Ressursbanken


Webinar om ANSORG

Tidspunkt: Torsdag 16. mars

I webinaret får du vite mer om hva ANSORG er, hvorfor det er viktig nå og i fremtiden, hva registeret skal brukes til, og hvem som kan se opplysningene. 

Medvirkende: Ingrid Vad Nilsen (kirkerådsdirektør), Magnus Hvalvik (digitaliseringssjef), Nils G. Indahl (personvernombud) og Ina A. Toverud (produkteier ANSORG). 

Se opptak i Ressursbanken


Gravferd i endring

Tidspunkt: Torsdag 23. mars

Den norske kirke holder 35 000 gravferder i året. Dette utgjør mer enn 85 prosent av alle gravferder i landet. Slik er gravferdene uten sidestykke den bredeste kontaktflaten kirken har med folk i dag.

I webinaret presenterer MF vitenskapelig høyskole fersk forskning om pårørendes og ansattes oppfatninger, ønsker og erfaringer i forhold til ritualisering av død. Forskningen forsøker å gi et klarere bilde av samspillet mellom pårørendes forventninger og erfaringer med gravferd, og struktur og kultur i det lokalkirkelige arbeidet med død, begravelser og sorg. 

Verbum gir snart ut en antologi med 12 artikler om kirkelig gravferd. De handler blant annet om gravferdens innhold, prestens rolle, samarbeidet med gravferdsbyråene, kirkerommets påvirkning, kirkegårdenes utforming og de musikalske retningslinjene. En av forfatterne, Ingeborg B. Sommer, forsker og prost i Bærum, bidrar i webinaret med utgangspunkt i sin artikkel.

Det finnes dessverre ikke opptak av dette webinaret.


Bli med på leir!

Tidspunkt: Fredag 31.mars

Erfaringer med ulike typer leirer, rekruttering til leir og samarbeid om leir.

Mange menigheter har erfaring med leirarbeid for ulike aldersgrupper. Leir er en egnet arena for å bygge kristent fellesskap og dele kristen tro.  Leir kan bidra til å styrke eller starte et barne- og ungdomsarbeid i menigheten.  Hvordan kan flere barn og ungdom få leirerfaring? Må man sove borte? Er leir for alle?

I mars 2023 arrangerer Fagutvalg for kirkelig undervisning fire webinar om leirarbeid. Dette er det fjerde webinaret i rekken og tar for seg erfaringer med ulike typer leirer, rekruttering til leir og samarbeid på leir. 


Tips til bruk av Teams i arbeidshverdagen

Tidspunkt: Torsdag 20. april

Dette er webinaret for deg som har Teams, men som ikke bruker det så mye til samhandling enda. Webinaret gir en kort innføring i:

 • Hva er Teams og hvordan bruke det til samhandling
 • Tips til god samhandlingskultur
 • Hvordan holde oversikten i Teams

Se gjerne webinaret i fellesskap med dine kollegaer. 

Se webinaret i Ressursbanken


Åndelig omsorg ved livets slutt

Tidspunkt: Torsdag 27. april

Diakon Silje Sjøtveit presenterer nye ressurser som er utarbeidet for alle osm ønsker å gjennomføre ritual for døende. Hun presenterer et veiledningshefte, maler, den prisbelønte filmen Blessing, podkast og andre ressurser. Vi møter filmprodusenten, kirkelig ansatte, frivillige og ansatte ved sykehjem, som vil dele sine erfaringer med utvikling og bruk av materialet.

Se opptak i Ressursbanken


Kristne migranter i møte med Den norske kirke - presentasjon av forskningsresultater

Tidspunkt: Torsdag 4. mai

VID-Stavanger i samarbeid med SIK (Senter for interkulturell kommunikasjon) i Stavanger gjennomførte i 2022 et forskningsoppdrag for Kirkerådet om Den norske kirkes møte med kristne migranter. I dette webinaret vil Stian Sørli Eriksen kort presentere funnene i forskningen, og deretter får vi innspill fra flere personer i prosjektets referansegruppe. 

Se opptak i Ressursbanken


Hvordan åpne opp for din kirkelig kulturarv på kulturminnedagen!

Tidspunkt: Torsdag 11. mai

Den årlige kulturminnedagen er en fin måte å invitere storsamfunnet til å feire den lokale kirkelige kulturarven, med kirkested, bygg, interiører, kunst-, musikk- og foreningsliv.

Den europeiske kulturminnedagen ble lansert i 1985, og har i Norge vært en årlig begivenhet siden 1993. Dette betyr 300 arrangementer og 50.000 besøkende hvert år. Årets tema er «Levende kulturarv» og den selvvalgte dagen legges til perioden 2. til 10. september.

Kulturvernforbundet er koordinator for inspirasjons- og informasjonsformidling, men det er lokale menigheter, foreninger, lag, museer osv. som selv tar ansvar, åpner opp bygg og steder og står for sine egne arrangementers innhold.

Dette korte seminaret gir ideer og viser hvordan menigheter over hele landet gjerne på en enkel måte kan går frem for å invitere inn og presentere sin egen kirke og gravplass!

Se opptak i Vimeo.


Kristne høytider i barnehagen

Tidspunkt: Torsdag 25. mai

Tips og ideer til hvordan man kan starte eller videreutvikle samarbeidet mellom kirken og barnehagen om temaet kristne høytider: Jul, påske og pinse. Hva er forutsetninger for at et slikt samarbeid skal lykkes? Og hvordan forteller man for barnehagebarn på en ikke-forkynnende og engasjerende måte?

 • Innledning av Asbjørn G. Håkonseth fra IKO - Kirkelig pedagogisk senter. 
 • Erfaringsdeling ved kyrkjelydspedagog Nina Nøstebakken fra Suldal kyrkjelege fellesråd og menighetsarbeider Frida Johansson - Hamar domkirke og Vang menigheter

Se opptak i Ressursbanken


Webinar for førstelinjetjenesten med logoped og stemmetrener Gry Sandland

Tidspunkt: Tirsdag 30. mai

Velkommen til webinar nr. 2 for deg som jobber i førstelinjetjenesten i Den norske kirke.  Førstelinjetjenesten er publikums første møte med kirken eller menigheten, og omfatter de som blant annet besvarer sentralbord eller jobber i resepsjonen. 

Denne gang har vi fått med oss logoped og stemmetrener Gry Sandland. Hun skal holde webinar om OSKAR – en kommunikasjonsmodell. Foredraget tar for seg hvordan førstelinjetjenesten vil fremstå om de blir bevisst sin kommunikasjon med fokus på balanse mellom ord, stemmebruk, kroppsspråk, artikulasjon og rytme. 

Les mer og se opptak i Ressursbanken


Musikk og religion

Tidspunkt: Torsdag 1. juni 

Har musikk overtatt funksjonene religion har hatt? Er musikk noe annet i en religiøs sammenheng enn på konsert? Hva er musikkens potensiale for kritikk, også av sin egen (religiøse) kontekst?

Forholdet mellom musikk og religion arter seg på ulike måter, og kan erfares som sammenfiltret både i og utenfor eksplisitt religiøse sammenhenger. I webinaret deltar forfattere av antologien Musikk og religion, nylig utgitt på Cappelen Damm Akademisk. Bidragene vil kretse om estetisk og religiøs erfaring, salmesang og musikalsk handling. Etter innleggene blir det spørsmål fra publikum og samtale. 

Målet er at webinaret kan gi innsikt i forholdet mellom musikk og religion som en friksjonssone for tanke, språk, følelse og handling. 

Medvirkende: Henrik Holm (OsloMet og NMH), Ragnhild Strauman (NMH og Sør-Hålogaland bispedømme) og Carl Petter Opsahl (MF).

Opptak av webinar kommer.


Bli kjent med «Kirka vår»

Tidspunkt: Torsdag 7. september

I høst skal alle nye menighetsråd ta i bruk verktøyet og metoden «Kirka vår», som hjelper menighetsråd og ansatte til å lage en samlet plan for arbeidet i soknet. «Kirka vår» vil bli presentert i kurs for nye menighetsråd og i håndbok for menighetsråd og fellesråd. I dette webinaret blir du kjent med verktøyet og metoden, og det blir god tid til å stille spørsmål.

Webinaret blir simultan-tegntolket.

Se opptak i Ressursbanken


På høy tid

Tidspunkt: Torsdag 14. september 

Kirkemøtet 2023 behandlet saken «Likeverdig tilgjengelighet og tilhørighet – universell utforming av og i kirken». Hvorfor er denne saken så viktig? Og hva er egentlig status for funksjonhindredes rettigheter i Norge?

Les mer og se opptak i Ressursbanken


Tips og ideer fra Ressursbanken

Tidspunkt: Torsdag 21. september 

På dette webinaret vil vi trekke frem noen ressurser man kan bruke i menighetens arbeid for barn og unge. Dette vil være praktisk rettet webinar med særlig søkelys på hvordan ressursene kan tas i bruk. Tre ressurser blir særskilt presentert: Amazing (g)race, Appen UTEKIRKE og verktøykasse i Kraft til å bære

Webinaret blir simultan-tegntolket.

Les mer og se opptak i Ressursbanken


Hvem er pilegrim i dag; hvorfor og hvordan?

Tidspunkt: Torsdag 28. september

For tiden legger flere mennesker ut på pilegrimsvandring. Pilegrimene har ulik bakgrunn, motivasjon og  egne tanker om f.eks. hvor vandringen deres skal finne sted, hvor lang den skal være og ikke minst: hvordan de vil bevege seg fra A til B. I denne sammenheng definerer noen seg som religiøse pilegrimer fra ulike trossamfunn; andre som kulturelle pilegrimer.

Webinaret blir simultan-tegntolket.

Les mer og se opptak i Ressursbanken


Sorgstøttearbeid i kirken

Tidspunkt: Torsdag 12. oktober

Et webinar for deg som møter mennesker i sorg. Målgruppa er kirkelige ansatte og frivillige.

Webinaret gir en grunnleggende forståelse av sorg som en konsekvens av tap. Vi gjennomgår toprosess-modellen og toleransevindu-modellen og belyser hvordan disse modellene kan brukes i praktisk arbeid med etterlatte. Det blir åpent for spørsmål underveis. Vi møter sosionom Knut Andersen, som er ansatt ved Akershus Universitetssykehus i Poliklinikk sorgbehandling

Les mer og se opptak i Ressursbanken


Slik kan kirken kommunisere om jul

Tidspunkt: Torsdag 19. oktober

Et webinar for deg som vil lære mer om mulighetene og planene rundt synlighet for kirkens tilbud i jula. Målgruppa er kirkelige ansatte og frivillige.

Les mer og se opptak i Ressursbanken


Nye måter å oppleve Gud på

Tidspunkt: Torsdag 26. oktober

«Portaler til tro» ønsker å åpne opp det tradisjonelle rommet for tro, og å styrke tro hos voksne. Det finnes et vakkert hefte med portalene, en nettside, en brukermanual og mange flere ressurser på ressursbanken.no.

Det finnes åtte portaler til tro i dette konseptet:

• natur • kultur • relasjon • kirke • høytid • bibel • fred&ro • din portal

Portaler til tro er utarbeidet av Stavanger bispedømme.

I dette webinaret blir du kjent med konseptet «Portaler til tro». Du får høre om hvordan det kan svare på utfordringer som kirken står over for i dag, og får også konkrete tips om ressurser som er utviklet og hvordan de kan brukes i menighetsarbeidet.

Webinaret blir simultan-tegntolket.

Se opptaket her


Samarbeid mellom Den norske kirke og de kristne barne- og ungdomsorganisasjonene

Tidspunkt: Torsdag 9.november

Ungdommens kirkemøte 2023 behandler saken Forholdet mellom Den norske kirke og de kristne barne- og ungdomsorganisasjonene. 

Barne- og ungdomsorganisasjonene og organisasjonene generelt knyttet til Den norske kirke har unike ressurser og ferdigheter som Den norske kirke har god bruk for. Det samme gjelder motsatt. Er det på tide at barne- og ungdomsorganisasjonene knyttet til Den norske kirke får et tettere samarbeid lokalt, regionalt og nasjonalt? Er de ansatte i kirken rundt omkring i landet klar over alt organisasjonsarbeid som foregår i deres sogn, prosti eller bispedømme, eller er det mange ressurser knyttet til blant annet barne- og ungdomsarbeid, diakoni, misjon, og trosopplæring som kunne blitt bedre utnyttet ved et tettere samarbeid? Kanskje er økt samarbeid mellom Den norske kirke og organisasjoner mulig å utvikle til en enda mer mangfoldig og bærekraftig kirke?

Webinaret blir simultan-tegntolket.

Se opptak av webinaret her.


Tips til trygg bruk av Outlook-kalender og Forms 

Tidspunkt: Torsdag 16. november

Webinaret er dessverre avlyst grunnet sykdom. Påmeldte får informasjon og veiledningsmateriale på e-post. Kurs tilgjengeliggjøres via Ressursbanken.