Kirken logo
Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelsen kartlegger arbeidsmiljøet for hele Den norske kirke. Forrige undersøkelse ble gjennomført i 2023. Finn ressurser, informasjon og resultater fra undersøkelsen her.

 • Laget av
  HR, Kirkerådet
 • Publisert
  10.03.2023
 • Oppdatert
  09.07.2024
 • Introduksjon

  I 2023 ble det gjennomført medarbeiderundersøkelse for alle ansatte i Den norske kirke. 

  Medarbeiderundersøkelsen har som hensikt å få en samlet kartlegging av arbeidsmiljø for hele kirken og gjennomføres derfor for hele Den norske kirke. Den er utviklet i et samarbeid mellom Kirkerådet, Norges kirkevergelag, Nettverk for kirkelige fellesråd og KA. Kirkerådet er initiativtaker og står ansvarlig for undersøkelsen. 

  Undersøkelsen bygget på innholdet og tilbakemeldinger fra tilsvarende undersøkelse i 2021.


  Ressursen inneholder

  • Resultater fra medarbeiderundersøkelsen
  • Spørsmål og svar for deg som skal svare på undersøkelsen 
  • Roller i medarbeiderundersøkelsen
  • Informasjon om hvem som gjennomfører underøkelsen og styringsgruppen

  Er du leder og trenger ressurser til oppfølging av undersøkelsen? Se egen ressurs for ledere her.

 • Disse står bak medarbeiderundersøkelsen

  Medarbeiderundersøkelsen har som hensikt å få en samlet kartlegging av arbeidsmiljø for hele kirken og gjennomføres derfor for hele Den norske kirke. Dette er en fellesløsning som Kirkerådet, KA, Norges kirkevergelag og Nettverk for kirkelige fellesråd står sammen om. Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres av Rambøll. 

  Klikk her for informasjon om styringsgruppen for arbeidet 

 • Slik kan man dra nytte av medarbeiderundersøkselsen

  Det er når vi aktivt bruker resultatet at medarbeiderundersøkelsen vil gi oss gevinst. På ressurssiden for ledere (øverst til venstre under bilderaden), ligger nyttig støttemateriell for å lykkes med prosessen. Da kan medarbeiderundersøkelsen bli et viktig verktøy for å:

  • Løfte arbeidsmiljø som et tema på arbeidsplassen
  • Utvikle arbeidsmiljøet i enheten og mellom arbeidsmiljøaktørene (tillitsvalgte og verneombud i fellesråd og rettsubjektet)
  • Bedre samarbeidet: Vi er hverandres arbeidsmiljø!
 • Ofte stilte spørsmål og svar

  I denne fanen finner du spørsmål og svar knyttet til gjennomføringen av medarbeiderundersøkelsen i 2023.

  Hvordan brukes undersøkelsen for videre utvikling?

  Medarbeiderundersøkelsen er et viktig verktøy for å sikre et godt arbeidsmiljø og utvikle Den norske kirke. Undersøkelsen skal gi et overordnet bilde av hvordan ansatte opplever viktige sider ved sin jobb, på tvers av hele Den norske kirke. Dette er viktig informasjon i sentralt arbeide med arbeidsmiljø og organisasjonsutvikling.

  Undersøkelsen skal ikke bare gi et overordnet bilde, den kan også brukes til å skape lokale utviklingsprosesser. Gitt tilstrekkelig antall svar (5 personer må besvare undersøkelsen) vil også lokale enheter få sine egne rapporter, som kan brukes til å initiere lokale utviklingsprosesser. Se egen ressursside for leder for mer informasjon om hvordan man lokalt kan følge opp resultatene fra undersøkelsen.  

  Hvorfor gjennomfører Den norske kirke en slik undersøkelse?

  • Arbeidsmiljølovens §1-1 sier at arbeidsgiver skal «sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon». Arbeidsgiver må sørge for at arbeidsmiljøloven blir overholdt. Du som arbeidstaker har både rett og plikt å medvirke til dette. Det er en felles interesse for alle at kirken som arbeidsplass er helsefremmende.
  • En medarbeiderundersøkelse er et viktig verktøy for arbeidsmiljøutvikling. Du som er medarbeider får mulighet til å reflektere over situasjoner du befinner deg i, og komme med innspill om arbeidsområder der finnes et forbedringspotensial.
  • Den norske kirke gjennomfører undersøkelsen for å kartlegge viktige forhold knyttet til din trivsel, engasjement og opplevde rammer for at du og dine kollegaer kan gjøre en god jobb. Undersøkelsen vil gi kirken informasjon som kan brukes til å videreføre styrker,og områder som kan forbedres og utvikles.
  • Den norske kirke skal etterleve visjonen «Mer himmel på jord». Et velfungerende arbeidsmiljø er viktig for å realisere Den norske kirkens visjon og samfunnsoppdrag.
  • For å få grunnlag for strategisk arbeid med arbeidsmiljø og organisasjonsutviklingstiltak.

  Hvilke metoder ble brukt i undersøkelsen?

  Medarbeiderundersøkelsen er noe mer enn en undersøkelse/måling av medarbeideres opplevelse av egen arbeidshverdag. Det er også en metodikk hvor medarbeideres opplevelser brukes som grunnlag for innsikt i en involverende utviklingsprosess. Resultatene av målingen er grunnlag for samtale i arbeidsfellesskapet om styrker og utviklingsområder i arbeidsmiljøet.

  Spørreskjema, metoder for data innsamling og analyse er forskningsbasert og godt vitenskapelig dokumentert. Spørreskjemaet baserer seg på Rambølls kjernemodell for medarbeiderundersøkelser. Modellen tar utgangspunkt i sentral arbeidsmiljøforskning og norsk arbeidsmiljølov. Spørsmålsbatteri har gjennomgått en grundig valideringsprosess, både i forbindelse med tidligere medarbeiderundersøkelser i Den norske kirke, og på større datagrunnlag. Det er gjort noen tilpasninger i undersøkelsen for å fange opp særtrekk som er spesielle for Den norske kirke.

  Undersøkelsen gjennomføres som en konfidensiell spørreundersøkelse hvor det både lages lokale rapporter og aggregerte rapporter på overordnede nivå. Alle besvarelser teller likt, og det gjøres ingen vekting av resultatene. Rapporter vil derfor vise situasjonen slik den ser ut for ansatte som har besvart undersøkelsen.

  Undersøkelsen er forankret hos ledelsen i Den norske kirke og arbeidsmiljøutvalget i rettssubjektet Den norske kirke, og gjennomføres i samarbeid med konsulentselskapet Rambøll. 

  Når ble undersøkelsen gjennomført?

  Medarbeiderundersøkelsen ble sendt ut 9. november og er åpen for besvarelse til og med 24. november 2023.

  Hvem skal svare på undersøkelsen?

  I evauleringen av undersøkelsen i 2021 ble det klart kriteriene for deltakelse må revurderes, og dette gjør vi i  planleggingsprosessen som pågår. Det blir som følger: 

  Disse ble invitert til medarbeiderundersøkelsen 2023

  • Alle faste ansatte, uavhengig av stillingsprosent*
  • Ansatt før 1. august 2023. 
  • Vikarer og pensjonister ansatt lengre enn 6 måneder

  Disse ble ikke invitert til medarbeiderundersøkelsen 2023

  • Vikarer og pensjonister ansatt i mindre enn 6 måneder eller som jobber på timebasis/enkeltoppdrag
  • Ansatte med mer enn 3 måneder sammenhengende permisjon/fravær
  • Frivillige

  * Medarbeidere som har flere arbeidstakerforhold svarer én gang: der de har størst stillingsprosent eller lengst ansiennitet der det er to like stillingsbrøker. 

  Jeg har ikke mottatt undersøkelsen, hva gjør jeg?

  Dersom du ikke har mottatt undersøkelsen, kan det være flere årsaker til det:

  Oppfyller du kriteriene?

  Ikke alle oppfyller kriteriene for deltakelse i årets undersøkelse, nedenfor følger kriterieliste for deltakelse, og hvem som ikke inviteres til å delta.

  Inviteres til å delta:
  • Ansatte som har startet 01.08.2023 eller før, uansett stillingsprosent. Medarbeidere som har flere arbeidstakerforhold svarer én gang: der de har størst stillingsprosent eller lengst ansiennitet der det er to like stillingsbrøker. 
  • Midlertidige ansatte (pensjonister og vikarer o.l.) skal delta i undersøkelsen, gitt at de er ansatt lengre enn 6 måneder.
  Inviteres ikke:
  • Medarbeidere som ikke lenger arbeider i Den norske kirke eller har sluttdato før 01.12.2023
  • Ansatte med lengre enn 3 måneders fravær og som er 100% fraværende i perioden hvor undersøkelsen gjennomføres (f.eks. lengre sykmeldinger og foreldrepermisjoner)
  • Vikarer og pensjonister ansatt i mindre enn 6 måneder eller som jobber på timebasis/enkeltoppdrag
  • Frivillige

  Dersom du ikke oppfyller kriteriene for å delta, er dette trolig årsaken til at du ikke har mottatt undersøkelsen.

  Har du sett i søppelpost på e-posten?

  Det hender at e-post fra ukjente avsendere havner i søppelpost. Undersøk derfor gjerne om e-posten kan ha havnet i Spam/Søppelpost.

  Stemmer ingen av alternativene over?

  Dersom du du jobbet i rettssubjektet eller et fellesråd som er påmeldt undersøkelsen, og du oppfyller kriteriene for deltakelse, ber vi deg om å ta kontakt med vår leverandør Rambøll på e-post: skjemasupport@ramboll.com eller tlf +47 40 90 33 00, så kan de hjelpe deg videre.

  Hva er det viktig at jeg tenker på når jeg gjennomfører undersøkelsen?

  Det er viktig at du leser spørsmålene nøye og svarer ærlig ut fra ditt perspektiv og situasjonen du befinner deg i. Svarene blir samlet inn og behandlet konfidensielt. 

  Medarbeidere med flere arbeidstakerforhold svarer én gang: der de har størst stillingsprosent eller lengst ansiennitet der det er to like stillingsbrøker. 

  På spørsmål om ledelse skal du tenke på lederen som har personalansvar for deg. 

  I undersøkelsen inngår prestene i fellesrådsrapporter, men ikke i spørsmålene om ledelse og medarbeidersamtale. Disse svarene inngår i rapporten i prostiet for rettssubjektet, fordi prester skal svare på lederen som har personalansvar for seg (prosten). Dette er en naturlig konsekvens av at prester inngår i det daglige arbeidsmiljøet, og skal ha mulighet til å bidra i prosessen.

  Må jeg svare på alle spørsmålene i undersøkelsen?

  Det er anbefalt å svare alle spørsmålene og utrykke sin mening. Det er likevel mulighet til å svare "Vet ikke/ønsker ikke svare" der det er aktuelt.

  Er jeg anonym?

  Medarbeiderundersøkelsen er anonym ovenfor arbeidsgiver. Det betyr at svarene blir behandlet konfidensielt av samarbeidspartner Rambøll.

  Det lages ingen rapporter på grupper mindre enn fem svar, dermed vil anonymiteten være ivaretatt også for deg som jobber i et lite arbeidsmiljø. 

  Det er valgt en metodikk hvor du som svarer er anonym ovenfor arbeidsgiver, fordi dette ofte gir mer presise og troverdige resultater. Grundige tilbakemeldinger fra medarbeidere vil hjelpe å identifisere utfordrende situasjoner og gi grunnlag for konkrete tiltak. 

  Hva slags spørsmål kan jeg forvente?

  Medarbeiderundersøkelsen har spørsmål som i hovedsak berører følgende temaer:

  • trivsel på arbeidsstedet der du jobber
  • ledelsen
  • arbeidsprosesser
  • arbeidsmiljø og samarbeid
  • kompetanse og utvikling
  • mobbing og trakassering
 • Roller i arbeidet

  • Kirkeverge/stiftsdirektør: Involvér og engasjer deg i arbeidet før, under og etter medarbeiderundersøkelsen sendes ut. Motiver medarbeidere til å besvare. Sett både gjennomføring og oppfølgingsarbeidet på agendaen i din enhet og på tvers av arbeidsgiverlinjer. Et nyttig verktøy for dette er samordningsavtalen/møtet. Gjør deg tilgjengelig for sparring med dine ledere.
  • Leder/prost: Sett av nok tid. Vær bevisst på å ikke hoppe til konklusjoner for raskt, eller å la din personlige tolkning av hva som er årsaker farge dialogen med dine medarbeidere. Sett oppfølgingsarbeidet på agendaen i avdelingen og på tvers av arbeidsgiverlinjer.
  • Tillitsvalgt/verneombud: Delta i prosessen i din enhet på linje med alle andre medarbeidere. Vær bevisst og tydelig på din rolle når du kommuniserer. Følg spillereglene.
  • Medarbeider: Delta i prosessen. Vær aktiv. Følg spillereglene.
 • Ressurser for ledere

  I denne fanen kan du som leder få oversikt over hvordan du kan legge til rette for god oppfølging gjennom alle faser av undersøkelsen.

  Finn alle ressurser for oppfølgingen i denne ressursen.

 • 2021: Informasjon og resultater

  Her har vi samlet all informasjonen som gjaldt for medarbeiderundersøkelsen 2021.

  Kort om undersøkelsen 2021

  • Ble gjennomført 28. september til 15. oktober 2021
  • Konsulentselskapet Rambøll gjennomførte undersøkelsen på oppdrag fra Kirkerådet
  • Alle ansattes anonymitet er garantert ovenfor arbeidsgiver
  • Alle ansatte som jobber 30 % eller mer i Den norske kirke ble invitert til å svare
  • Ansatte mottok e-post med personlig lenke til spørreskjema
  • Tilgjengelig på bokmål, nynorsk og nordsamisk

   

  Se resultatene fra undersøkelsen i 2021 her

  Samlet resultat for hele Den norske kirke

  Resultater per bispedømme

  Resultater per stillingskategori

  Presentasjon av nasjonale resultater

  Rambøll presenterte  de første resultatene fra hele Den norske kirke. Gjennomgangen tar ca 26 minutter.

  Evaluering og resultater for 2021

  Medarbeiderundersøkelse 2021 ble konkludert etter en evaluering av hele prosessen og medarbeiderundersøkelse 2023 ble forbedret på bakgrunn av dette.

  Hvordan evaluerte vi medarbeiderundersøkelsen 2021?

  Det ble sendt ut et digitalt evalueringsskjema til kirkeverger, stiftsdirektører og personalsjefer i Den norske kirke. Styringsgruppen og arbeidsgruppen hadde evalueringsmøter i samarbeid med Rambøll. 

  Tilbakemeldingen om den helhetlige prosessen var positiv. Ofte gjentatte tilbakemeldinger var hvor positivt det er med felles medarbeiderundersøkelse for hele kirken, at det i stor grad lyktes med god involvering, informasjon og fellesressurser, og at medarbeiderundersøkelsen skapte anledning til samtale og refleksjon sammen om arbeidsmiljøet og ønsket utvikling videre. 

  Evalueringene gav også konkrete og tydelige forbedringspunkter til prosessen. Det ble pekt på viktigheten av tydelig informasjon om at det er en hel prosess med fire faser og at man får en rapport å jobbe med i enheten. Det at flere små fellesråd ikke kunne få utlevert egne rapporter var også uheldig og kriteriene om hvem kan besvare undersøkelsen vurderes for å kunne ivareta behovet til hele kirken. 

  Vi har mottatt mange gode tilbakemeldinger og forbedringsforslag. Styringsgruppen og arbeidsgruppen tar det med videre i arbeidet med medarbeiderundersøkelsen 2023.

  Hvis du ønsker å lese mer om evalueringen, finner du den her:

Kontaktpersoner