Kirken logo
Diakoni - en introduksjon

Diakoni - en introduksjon

SAMLESIDE

 • Alder
  voksne/familie
 • Laget av
  Kirkerådet
 • Publisert
  13.01.2023
 • Oppdatert
  19.02.2024
 • Beskrivelse

  Introduksjon til diakoni

  Diakoni er kirkens omsorgstjeneste og angår hele kirken. Det skjer når kirkens frivillige og ansatte jobber med og engasjerer seg i mennesker og miljø, lokalt og globalt.

  I 2023 er det laget et digitalt kurs (e-læringskurs) som på en kort og inspirerende måte viser hva diakoni handler om, og hvordan vi som kirke kan jobbe diakonalt i våre lokalsamfunn.

  Kirkens diakonale tjeneste bygger på Plan for diakoni, som ble vedtatt i 2007, og revidert i 2020. 

  I denne ressursen vil du finne

  • E-læringskurs om diakoni
  • Korte introduksjonsfilmer om diakoni (hentet fra kurset)
  • Plan for diakoni

  Se også dette webinaret:

  Å være kirke i lokalsamfunnet - Ressursbanken, Den norske kirke (kirken.no)

 • Ti kjennetegn om diakoni

  1. Diakoni er et uttrykk for Guds kjærlighet til mennesker og jorda vår gjennom medmenneskers handlinger. 
  2. Diakoni skjer når kirkens frivillige og ansatte jobber med og engasjerer seg i mennesker og miljø, lokalt og globalt.
  3. Diakoni som kirkens omsorgstjeneste handler om mer enn tiltak og aktiviteter. Diakoni er en integrert del av kirkens identitet, verdigrunnlag og oppdrag. Det er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. 
  4. Diakoni skal alltid bygge på verdier som gjensidighet, likeverd og respekt og tar utgangspunkt i at alle mennesker har sin unike og verdifulle plass i fellesskapet. 
  5. Diakoni handler om å se og inkludere alle uavhengig av livssyn, og å legge til rette for å leve i mangfoldige fellesskap. Dette skjer gjennom Den norske kirkes aktiviteter, både i menigheten og ellers i lokalsamfunnet.
  6. Å bli møtt og sett kan bidra til å frigjøre folk fra relasjoner, selvbilde eller livssituasjoner som trykker ned og hindrer livsutfoldelse. 
  7. Diakoni er å øke livskvaliteten samtidig som man minsker klimafotavtrykket.
  8. Diakoni handler om kampen for et samfunn der alle behandler hverandre som likeverdige.  
  9. Diakoni er å myndiggjøre og utruste mennesker til å stå opp for egne og andres rettigheter og til å delta i å bygge inkluderende og demokratiske samfunn.
  10. Den diakonale dimensjonen gjennomsyrer gudstjenestefeiring, forkynnelse, trosopplæring og barne- og ungdomsarbeid, og alt engasjement og samarbeid i og med lokalsamfunnet. 
   
 • E-læringskurs om diakoni

  E-læringskurset gir en grunnleggende innføring i hva diakoni er, hvorfor den angår hele kirken og hvordan diakoni kan komme til uttrykk lokalt.

  Kurset kan tas alene, men vi anbefaler å ta kurset sammen med andre, for eksempel i menighetsråd, diakoniutvalg eller stab. Da kan dere diskutere og reflektere sammen underveis. Hvor lang tid det tar å gjennomføre kurset, er avhengig av hvor mye dere diskuterer eller reflekterer sammen. 

  Kursets oppbygging

  • Innledende refleksjonsspørsmål

  • Informasjon gjennom bilder, video og tekst

  • Oppsummerende spørsmål underveis og til slutt

  Lenke til kurs

 • Plan for diakoni

  Kirkens nasjonale planverktøy for diakoni er revidert. Med denne kan menigheter og institusjoner oppdatere sine lokale planer i tråd med de endringer som er kommet på feltet de siste årene.  

  "Plan for diakoni i Den norske kirke" (her finner du både 2007-utgaven og den reviderte planen)

 • Filmer om diakoni

  Her kan du se korte introduksjonfilmer om diakoni. Disse er en del av e-læringskurset, men kan også ses separat. Hovedfilmen er ca 2,5 minutter lang, de andre litt over ett minutt.

   

Kontaktpersoner