Kirken logo
Felles avtale for lønn, personal og regnskap (LPR)

Felles avtale for lønn, personal og regnskap (LPR)

Alle kirkens organisasjonsenheter kan ta i bruk felles LPR-systemer og evt. kjøpe tjenester innen regnskap og lønn.

 • Publisert
  16.06.2022
 • Beskrivelse

  Avtalen som er inngått med Aider omfatter følgende systemer:

  • Xledger – Regnskap og økonomi, evt også lønn og timeregistrering.
  • SD Worx – HR og lønn for større enheter med flere ansatte
  • TID 2.0 – Timeregistreringssystem for kirkens ansatte
  • WinTid – Timeregistreringssystem for administrativt ansatte i Kirkerådet og på bispedømmekontorene
 • Om produktene

  Xledger

  • Xledger er et komplett skybasert økonomisystem hvor modulene i systemet er integrert med hverandre gjennom en felles database.
  • Et brukervennlig grensesnitt gir tilgang til data og oppgaver. Det gir en effektiv arbeidshverdag og løpende god innsikt fra ett skjermbilde.
  • Xledger har en av markedets beste innebygde løsninger for automatisering - særlig i forhold til bank der betalingsprosesser og prosessene knyttet til inngående faktura kan automatiseres.
  • Xledger har gode muligheter for integrasjon mot tredjepartssystemer. Tjenesteleverandøren Aider har mye kompetanse og erfaring med disse.
  • Tilgangsstyring baserer seg på roller som gir tilgang til ulike moduler. Alle moduler i Xledger er tilgjengelig uten pristillegg for kirken.
  • Xledger er bygget opp med en hierarkisk struktur som gjør det enkelt og oversiktlig å jobbe med flere enheter samtidig. Dette anses som særlig nyttig for større fellesråd med ansvar for flere regnskapsenheter. Regler og registre kan settes opp til å gjelde for flere enheter og dermed kan mange oppgaver utføres et felles sted i løsningen uten å bytte mellom enheter. Samtidig kan det gjøres lokale oppsett som avviker fra andre enheter.
  • Faktisk oppetid for Xledger er på 99.97%, og man trenger ingen lokal installasjon fordi løsningen er skybasert.

  SD Worx Lønn

  Xledger kan løse de fleste behovene knyttet til lønnssystem. Samtidig kan store fellesråd ha behov for en mer robust løsning. SD Worx G7 anbefales derfor som tilvalg for store fellesråd.

  SD Worx har både lønn- og HR-modul i en fullintegrert løsning. Det er forventet at Aider skal ha på plass integrasjon mellom SD Worx og Xledger i løpet av høsten 2022.

  SD Worx har en egen HR-modul som er fullintegrert med SD Worx Lønn. Denne er ikke en del av fellesavtalen pr nå, men kan velges som tilvalg av de organisasjonsenhetene som ser behovet for en komplett fullintegrert lønns-/HR løsning.

  LabOra TID

  LabOra TID for fellesråd er spesielt tilpasset behovet for arbeidsgivere og ansatte i fellesrådet. Systemet har pr i dag ca. 2.000 brukere som er ansatt i fellesråd. Integrasjon med Xledger er i drift, mens integrasjon med SD Worx er i avsluttende testing (høsten 2022). LabOra TID gir kontroll over tiden, og bidrar til effektive prosesser fra den ansatte planlegger sin tid, registrerer sin faktiske tid i løsningen, til lønnen er på konto.

  Om tjenestene

  Aider tilbyr følgende tjenester gjennom kirkens felles avtale:

  1. Tilgang til systemstøtte innenfor LPR-området gjennom angitte skytjenester
  2. Tjenester, inklusive supporttjenester, knyttet til forvaltning av skytjenester innen lønn, personal og regnskap
  3. Bistand knyttet til implementering, rådgivning og utvikling av aktuelle skytjenester
  4. Helhetlige og komplette lønns- og regnskapstjenester, samt rådgivingstjenester og konsulenttjenester innenfor de samme områdene


  Kirkens organisasjonsenheter står fritt ifht valg av hele eller deler av avtalens produkter/tjenester.

 • Opplæring

  Under utarbeidelse iht. etableringsplan med Aider.

  For ansatte i rettssubjektet Den norske kirke:

  Kontakt support i Felles Økonomienhet, telefon 23 08 12 80, e-post rdnk.lonn@kirken.no eller rdnk.okonomi@kirken.no

 • Brukerstøtte

  For fellesråd:
  Fellesrådene har ulike kundeteam og dermed også ulike kontaktpersoner. Support- og andre henvendelser må derfor rettes til din kontaktperson.

  For rettssubjektet Den norske kirke:
  Brukersupport på fellesløsningene, inkl. WinTid, er ivaretatt av Felles Økonomienhet på supporttelefon 23 08 12 80. Tast 1 for lønnsteamet (SD Worx og  WinTid) og 2 for økonomiteamet (Xledger). Supporttelefonen er betjent virkedager fra kl. 09-14.

  Tilgang

  Kontakt produkteier for å melde interesse og for å få en innføring i avtalen.

  Kontakt

  Leverandør, Aider Sør AS, kan kontaktes for mer informasjon om systemer og tjenester og for kontraktsavklaringer. Patricia Olsson, mobil 951 76 860 eller e-post patricia.olsson@aider.no

  Produkteier har daglig oppfølgingsansvar for løsningen. Ta kontakt med produkteier hvis du har innspill eller ønsker om forbedringer. Se nederst på denne siden for å finne kontaktinformasjon for produkteier i KA (hvis du tilhører et fellesråd) eller i Kirkerådet (hvis du tilhører en annen enhet).

   

Kontaktpersoner