Kirken logo
Felles avtale for lønn, personal og regnskap (LPR)

Felles avtale for lønn, personal og regnskap (LPR)

Alle kirkens organisasjonsenheter kan ta i bruk felles LPR-systemer og evt. kjøpe tjenester innen regnskap og lønn.

 • Publisert
  16.06.2022
 • Beskrivelse

  Felles avtale for LPR-systemer

  Avtalen som er inngått med Aider omfatter følgende systemer:

  • Xledger – Regnskap og økonomi, evt også lønn og timeregistrering.
  • SD Worx – HR og lønn for større enheter med flere ansatte
  • TID 2.0 – Timeregistreringssystem for kirkens ansatte
  • WinTid – Timeregistreringssystem for administrativt ansatte i Kirkerådet og på bispedømmekontorene
 • Om produktene

  Produktene i avtalen

  Xledger

  • Xledger er et komplett skybasert økonomisystem hvor modulene i systemet er integrert med hverandre gjennom en felles database.
  • Et brukervennlig grensesnitt gir tilgang til data og oppgaver. Det gir en effektiv arbeidshverdag og løpende god innsikt fra ett skjermbilde.
  • Xledger har en av markedets beste innebygde løsninger for automatisering - særlig i forhold til bank der betalingsprosesser og prosessene knyttet til inngående faktura kan automatiseres.
  • Xledger har gode muligheter for integrasjon mot tredjepartssystemer. Tjenesteleverandøren Aider har mye kompetanse og erfaring med disse.
  • Tilgangsstyring baserer seg på roller som gir tilgang til ulike moduler. Alle moduler i Xledger er tilgjengelig uten pristillegg for kirken.
  • Xledger er bygget opp med en hierarkisk struktur som gjør det enkelt og oversiktlig å jobbe med flere enheter samtidig. Dette anses som særlig nyttig for større fellesråd med ansvar for flere regnskapsenheter. Regler og registre kan settes opp til å gjelde for flere enheter og dermed kan mange oppgaver utføres et felles sted i løsningen uten å bytte mellom enheter. Samtidig kan det gjøres lokale oppsett som avviker fra andre enheter.
  • Faktisk oppetid for Xledger er på 99.97%, og man trenger ingen lokal installasjon fordi løsningen er skybasert.


  SD Worx Lønn

  Xledger kan løse de fleste behovene knyttet til lønnssystem. Samtidig kan store fellesråd ha behov for en mer robust løsning. SD Worx G7 anbefales derfor som tilvalg for store fellesråd.

  SD Worx har både lønn- og HR-modul i en fullintegrert løsning. Det er forventet at Aider skal ha på plass integrasjon mellom SD Worx og Xledger i løpet av høsten 2022.

  SD Worx har en egen HR-modul som er fullintegrert med SD Worx Lønn. Denne er ikke en del av fellesavtalen pr nå, men kan velges som tilvalg av de organisasjonsenhetene som ser behovet for en komplett fullintegrert lønns-/HR løsning.


  LaboraTID

  LabOra TID for fellesråd er spesielt tilpasset behovet for arbeidsgivere og ansatte i fellesrådet. Systemet har pr i dag ca. 2.000 brukere som er ansatt i fellesråd. Integrasjon med Xledger er i drift, mens integrasjon med SD Worx er i avsluttende testing (høsten 2022). LabOra TID gir kontroll over tiden, og bidrar til effektive prosesser fra den ansatte planlegger sin tid, registrerer sin faktiske tid i løsningen, til lønnen er på konto.

   

  Om tjenestene

  Aider tilbyr følgende tjenester gjennom kirkens felles avtale:

  1. Tilgang til systemstøtte innenfor LPR-området gjennom angitte skytjenester
  2. Tjenester, inklusive supporttjenester, knyttet til forvaltning av skytjenester innen lønn, personal og regnskap
  3. Bistand knyttet til implementering, rådgivning og utvikling av aktuelle skytjenester
  4. Helhetlige og komplette lønns- og regnskapstjenester, samt rådgivingstjenester og konsulenttjenester innenfor de samme områdene


  Kirkens organisasjonsenheter står fritt ifht valg av hele eller deler av avtalens produkter/tjenester.

 • Kontakt

  Kontakt

  Leverandør

  Leverandør, Aider Sør AS, kan kontaktes for mer informasjon om systemer og tjenester og for kontraktsavklaringer. Patricia Olsson, mobil 951 76 860 eller e-post patricia.olsson@aider.no

  Produkteier

  For fellesråd:
  Produkteier Anders Kirkebø Giske i KA, anders.giske@ka.no

  For andre enheter enn fellesråd:
  Produkteier Lis-Ann Ødelien, lo598@kirken.no

  Produkteier har daglig, operativt oppfølgingsansvar og skal følge opp og lede arbeidet med forvaltning, forbedring og utvikling. Produkteier har ansvar for kontinuerlige feilrettinger og forbedringer innenfor budsjettramme fastsatt av systemeier.

  Systemeier

  Kurt Haugen, kh957@kirken.no

  Systemeier har ansvar for at produktene oppfyller formålet og gir gevinst. Systemeier har det overordnede ansvaret for at produktene blir tatt i bruk og at opplæring blir gjennomført. Systemeier har to produkteiere som sørger for daglig oppfølging. 

 • Tilgang

  Tilgang

  Kontakt produkteier for å melde interesse og for å få en innføring i avtalen.

 • Opplæring

  Opplæringsmateriell

  Under utarbeidelse iht. etableringsplan med Aider.

  For ansatte i rettssubjektet Den norske kirke:

  Kontakt support i Felles Økonomienhet, telefon 23 08 12 80, e-post rdnk.lonn@kirken.no eller rdnk.okonomi@kirken.no

 • Support

  Support

  Support- og andre henvendelser meldes til Aider via mail eller telefon etter nærmere avtale med Aider.

  Forbedringsønsker meldes til produkteier.

   

Kontaktpersoner