Kirken logo
Strategi for Samarbeid menighet og misjon

Strategi for Samarbeid menighet og misjon

Samarbeid menighet og misjon (SMM) strategi 2022- 2025

 • Publisert
  02.12.2022
 • Oppdatert
  08.12.2022
 • Beskrivelse

  Strategidokument Samarbeid menighet og misjon (SMM) 2022-2025

  Visjon

  Sammen om misjonerende menigheter –

  ­­­hvor evangeliet frigjør og utruster mennesker til å dele troen

  gjennom nærvær, handling og ord,

  lokalt og globalt. 

   

  SMM vil bidra til:

  • Å styrke og fornye engasjementet for helhetlig misjon i Den norske kirkes menigheter.
  •  et særlig fokus på det grensprengende i Dnks globale oppdrag:
   at evangeliet stadig forvandler mennesker og samfunn.

  Rolleforståelse

  SMM vil være et bindeledd mellom:

  • Lokalt og globalt arbeid i Den norske kirke
  • Den norske kirke og SMM-organisasjonene-lokalt-regionalt og nasjonalt
  • Fagfelt-akademia og praksisfelt når det gjelder misjon

  Planen bygger på følgende dokumenter:

  Strategiplanens bruksområde

  Strategiplanen er retningsgivende for

  1. det nasjonale samarbeidet mellom Den norske kirke og misjonsorganisasjonene som deltar i SMM.
  2. misjonsorganisasjonenes tilrettelegging og oppfølging av misjonsavtalene i samarbeid med bispedømmene og lokalmenighetene.
  3. for de årlige handlingsplanene i SMM-utvalgene som de årlig rapporterer til SMM rådet på.
  4. å styrke den misjonale dimensjonen i Den norske kirke. De regionale SMM-utvalgene eller ressursgruppene bør involveres i bispedømmenes planprosesser i den grad dette er ønskelig. Planen skal være en ressurs for bispedømmenes årsplaner.

  Strategiske prioriteringer

  1. Styrke det lokale engasjementet for en verdensvid kirke gjennom misjonsavtaler mellom lokalmenighetene og SMM-organisasjonene

  a) Målet er at alle menigheter i alle bispedømmer har en samarbeidsavtale med en eller flere av SMM-organisasjonene enten alene eller sammen med andre menigheter.

  • Misjonsrådgiver har ansvar for oversikt og tilrettelegging av misjonsavtaler i bispedømmet i samarbeid med misjonsorganisasjonene.
  • SMM-organisasjonene har ansvar for å følge opp misjonsavtalene i den enkelte menighet.

  b) Disse avtalene styrkes gjennom:

  • Sikre en balanse mellom diakonale, kirkebyggende og evangeliserende prosjekter.
  • Kommunisere til menighetene hva «kirkebyggende arbeid i søsterkirkene» er innenfor rammen av helhetlig misjon og hvorfor det er viktig.
  • Oppfordre til kontaktperson for «menighetens misjonsavtale» i hver menighet, gjerne både en frivillig og en i staben, evt. et globalt -/misjonsutvalg.
  • Oppfordre til en årlig gjennomgang av avtalen i menighetsrådet og evaluering i perioden.
  • Styrke sammenhengen mellom eierskap, bønn, misjonal bevisstgjøring og villighet til å bidra økonomisk.
  • Gi misjonale ressurser til menighetenes gudstjenesteliv, samlinger og trosopplæring gjennom hele kirkeåret, ikke minst i Åpenbaringstiden og Kristi Himmelfart - Pinse, ta med videre den energi og kreativitet som Sammen-aksjonen har bidratt til.
  • Bidra til å øke de økonomiske bidragene i menighetens misjonsavtale med 10 prosent årlig per menighet. Og bidra til synergier mellom lokale og globale behov.

  c) Gjennom avtalene vil vi:

  • Løfte frem en helhetlig misjonal kirkeforståelse og særlig peke på sammenhengen mellom dåp og sendelse
  • Bidra til å utvide perspektivet på hva kirken er, vise dens relevans og engasjere flere i kirkens oppdrag, ikke minst ungdom.
  • Sette trosfrihet på dagsorden i menighetene blant annet ved Forfulgtes søndag og misjonsprosjekter med dette fokus;
  • Løfte frem SMM-organisasjonenes teologi og handlingsalternativer for skaperverk og bærekraft: Gjenbruksbutikker, «misjonsprosjekt med miljøperspektiv», særlige satsninger på tematikken m.m.
  • Formidle situasjonen på vegne av de som rammes hardest av miljøkrisen og som våre organisasjoner jobber tett med.
  • Styrke bevisstheten på sammenhengen misjon og migrasjon.
  • Forløse mer av potensiale inn i Dnk fra misjonsorganisasjonenes tverrkulturelle og interreligiøse kompetanse i møte med migranter i Norge.
  • Styrke sammenhengen mellom SMM-organisasjonenes internasjonale arbeid og det flerkulturelle Norge.
  • Bevisstgjøre at ved å bruke SMM-organisasjonenes kompetanse på oppfølging og kontroll minimaliseres muligheter for mislighold og underslag.

  2. Styrke det nasjonale misjonsfaglige nettverket gjennom å:

  a) opprettholde og styrke kontakten både innbyrdes og mellom:

  • bispedømmenes misjonsrådgivere
  • SMM-organisasjonene
  • nasjonalt plan i Dnk (Sentralkirkelige råd og Bispemøtet)

  b) øke det tverrfaglige samarbeidet om misjon på bispedømme/prosti og nasjonalt plan og bruke SMM-organisasjonene som ressurser i dette, for eksempel ressurser for trosopplæring

  c) samarbeide med relevante fagmiljø om kompetanseheving for kirkelig ansatte på fagfeltet misjon/globalt kirkeliv/misjonal menighetsutvikling (MF, NLA, TF, VID)

  d) utvikle og etablere felles arenaer og verktøy for læring, inspirasjon og utrustning til misjon. For eks. Fagdager, inspirasjonssamlinger, webinar, digitale ressurser m.m

  3. Fornyelse av samarbeidet i bispedømmene

  a) Stadig ha fokus på å fornye det regionale samarbeidet og være oppmerksom ved de endringsprosesser som er i Dnk og hos den enkelte SMM-organisasjon.

  b) Årlige møter mellom smm-organisasjonene og biskopene/ bispedømmerådene.

  c) Felles fokus på sammenhengen mellom lokalt og globalt kirkefellesskap.

  d) Bistå bispedømmene i fornyelsesprosessen etter behov


  4. Bidra til å styrke helheten i Dnks internasjonale samarbeid

  a) Gjensidig invitasjon mellom SMM-org. og Dnk til representasjon på sentrale samlinger og gi muligheter for innspill hos hverandre i forbindelse med strategiarbeid og handlingsplaner.

  b) Utvikle en kultur på samhandling for eksempel ved besøk, deling av info mm.

  c) Bruke tematikk som settes i fokus gjennom Det lutherske verdensforbund(LVF) og Kirkenes Verdensråd(KV) som kan være relevant for partene i SMM til refleksjon og drøfting.

  d) Videreutvikle engasjementet for Kirkens Nødhjelp og Samarbeid menighet og misjon som «Lokalmenighetens to globale søyler»

  e) Bruke felles møtepunkt i Mellomkirkelig Råd (Den norske kirke, Samarbeid menighet og misjon, Sjømannskirken, Bibelselskapet og Kirkens Nødhjelp) til å styrke helheten i Den norske kirkes internasjonale arbeid.

Kontaktpersoner