Kirken logo
Menighetens misjonsavtale

Menighetens misjonsavtale

Menighetens misjonsavtale er ett av flere redskaper for å konkretisere menighetens rolle i kirkens globale oppdrag.

 • Publisert
  02.12.2022
 • Oppdatert
  08.12.2022
 • Beskrivelse

  Menighetens misjonsavtale er en avtale mellom menigheten og en av organisasjonene i Samarbeid menighet og misjon (SMM) om å støtte et konkret prosjekt. Prosjektet er knyttet til et geografisk land og ofte også et fagområde, for eksempel kirkebyggende arbeid, fattigdomsbekjempelse, trosfrihet, kvinners rettigheter, mental helse, barn, unge og utdanning eller kristent vitnesbyrd i Midtøsten. 

  Avtalen konkretiserer hvordan menigheten har forpliktet seg til å støtte menighetens misjonsprosjekt og gir grunnlag for en felles forståelse av hva som er menighetens ansvar og hva menigheten kan forvente fra organisasjonen.

  Avtalen inngås for en tidsavgrenset periode på fire år og skal evalueres, gjennomgås og eventuelt fornyes ved avtaleperiodens slutt. Ved endt avtaleperiode kan menigheten velge å fortsatt støtte det samme prosjektet eller eventuelt bytte til et annet prosjekt.

  Menigheten kan gjerne ha mer en én avtale tilpasset ulike interesser i menigheten.

  Om innholdet i en misjonsavtale

  Grunnleggende om innholdet

  Selve avtaleteksten skal inneholde følgende momenter:

  • Hvem avtalen gjelder (navn på organisasjon, navn  på menighet)
  • Prosjektets navn
  • Avtaleperiode: Fra dato og til dato
  • Tidspunkt for gjennomgang og (slutt) evaluering, og hvem av partene som tar initiativ til dette.
  • Kontaktperson i menigheten (med adresse, epost og telefon)
  • Organisasjonenes kontaktperson (med adresse, epost og telefon)
  • Organisasjonens forpliktelser
  • Menighetens forpliktelser
  • Dato, underskrift for undertegnelse

  Menighetens forpliktelser - Hva skal være med?

  A.  En henvisning til Kirkemøtets vedtak 09/21 om Den norske kirkes globale oppdrag:

  Kirkemøtet ber lokalmenighetene synliggjøre og styrke kirkens globale oppdrag ved å:

  • Løfte fram at den døpte tilhører en lokal menighet og samtidig et verdensvidt fellesskap, hvor Jesus Kristus knytter oss sammen med alle kristne. Alle døpte er sendt for å forkynne evangeliet i ord og handling og har medansvar for kirkens oppdrag i verden.
  • Forsterke de globale perspektivene i dåps- og trosopplæringen ved å øke bruken av ressurser fra søsterkirker og økumeniske organisasjoner, samt å styrke samarbeidet med de organisasjonene kirken har et formelt samarbeid med i sitt internasjonale arbeid.
  • Feire gudstjenester hvor liturgier, bønner, salmer, kunst og kultur knytter menigheten sammen med det verdensvide gudstjenestefellesskapet. Utforske muligheter for digitalt gudstjenestefellesskap med søsterkirker. 
  • Ha minst en misjonsavtale med misjonsorganisasjonene innenfor Samarbeid menighet og misjon. Stimulere givertjeneste og øke ofringer, særlig til kirkebyggende arbeid i søsterkirkene.

  B.  Spesifisere arenaer og områder i menighetens liv hvor denne avtalen skal være særlig aktuell

  NB:  Menighetene er forskjellige! Utformingen må tilpasses både menighetens og organisasjonenes ressurser.

  Følgende arenaer i menighetens liv skal være med:

  1. Gudstjenesteliv: Forbønn, offer, forkynnelse. (Se egne ressurser om misjon i gudstjenesten og tekstkommentarer om misjon.)
  2. Trosopplæring: Hvilke tiltak skal misjon integreres og synligjøres i. (eks "Lys våken", konfirmansjonstiden, leirarbeid,  "Tårnagenter", korarbeid, søndagskole etc. 
  3. Voksenarbeid: Bibelgrupper, eldretreff, bønnetjeneste, unge voksne.

  Følgende områder skal berøres: 

  • Informasjon: Hvordan, hvor ofte og til hvem
  • Offer og givertjeneste
  • Forbønn

   

Kontaktpersoner