Kirken logo

Menighetens misjonsavtale

Vi tror at evangeliet er en kraft til forandring, frigjøring og nytt liv. Gjennom en misjonsavtale med en av SMM-organisasjonene er norske menigheter del av et globalt nettverk. Våre søsterkirker og samarbeidsorganisasjoner har både fagkompetanse og gode rutiner for rapportering. Menighetens misjonsavtale bidrar til å styrke menighetens tilhørighet til kirkens globale fellesskap og oppdrag.

Menighetens misjonsavtale
 • Publisert
  15.02.2024
 • Oppdatert
  15.04.2024
 • Hva er en misjonsavtale?

  Menighetens misjonsavtale er en avtale mellom menigheten og en av organisasjonene i Samarbeid menighet og misjon (SMM) om å støtte et konkret arbeid i et av landene hvor organisasjonen arbieder.  

  Gjennom å be for, lære om og samle inn penger til et konkret arbeid blir menigheten en del av arbeidet i en annen del av verden. Slik bidrar menighetenes misjonsavtale til at menighetens rolle i kirkens globale oppdrag blir virkelig. Omtrent 80% av menighetene i Den norske kirke har en eller flere misjonsavtaler.

  Avtalene konkretiserer hvordan menigheten har forpliktet seg til å støtte arbeidet og gir grunnlag for en felles forståelse av hva som er menighetens ansvar og hva menigheten kan forvente fra organisasjonen. Avtalen kan inngås for en tidsavgrenset periode på fire år og bør evalueres, gjennomgås og eventuelt fornyes ved avtaleperiodens slutt. Ved endt avtaleperiode kan menigheten velge å fortsatt støtte det samme arbeidet eller eventuelt bytte til en annen organisasjon eller et arbeid i et annet land, men i den samme organisasjonen. Menigheten kan gjerne ha mer en én avtale tilpasset ulike interesser i menigheten.

   

 • Hvordan synliggjøre misjonsavtalen i menigheten?

  Når en menighet inngår en ny misjonsavtale bør dette markeres i gudstjenesten. Misjon har sitt sentrum i gudstjenesten. Samtidig er gudstjenesten i seg selv også misjon. Her møter vi evangeliet om frelsen i Kristus. Det er her vi blir utrustet til å dele. Sammenhengen mellom gudstjenesten og misjon ses tydelig i de fem hoveddelene i gudstjenesten. Det kan du lese mer om her. 

  Noen menigheter velger å nevne prosjektet de støtter under forbønnen i hver eneste gudstjeneste. Noen har en egen vegg eller et hjørne i kirken hvor de presenterer arbeidet de støtter. Her kan det også være fint å ha et bønnealter hvor menigheten inviteres til å be spesielt for prosjektet. 

  Alle menigheter som har en misjonsavtale har jevnlige ofringer til prosjektet. I forbindelse med offeret er det viktig å informere om hva pengene går til. Det viser seg faktisk at et par minutters kort informasjon om offerformålet mer enn dobler offerinntektene. 

  Samtidig er det viktig å formidle at misjonsavtalen ikke primært handler om pengeinnsamling. Misjonsavtalen er et uttrykk for fellesskap og sendelse. Kirken er et globalt fellesskap av mennesker over hele jorden som er sendt til hele verden. Sammen vil vi fortelle om Jesus, fremme likeverd og bygge fellesskap over hele jorden. 

  Misjonsavtalen gir også hjelp til å konkretisere de globale og misjonale perspektivene i de ulike trosopplæringstiltakene. Gjennom å lære om, be for og samle inn penger til et konkret prosjekt blir fellesskapet virkelig. Misjon er ikke en bevegelse fra oss til resten av verden. 

  Under finner du noen videoer hvor ansatte i ulike menigheter forteller om noen av sine erfaringer med menighetens misjonsavtale. 

  Sokneprest Birte Gresseth forteller fra Skatval menighet

  Sokneprest Kristine Setran forteller fra Lånke menighet

  Sokneprest Eystein Wiig forteller fra Fyllingsdalen menighet

  I perioden fra Kristi himmelfartsdag til St. Hans deltar mange menigheter i Den norske kirke i Sammen som kirke i hele verden-aksjonen. Dette er en felles aksjon hvor menighetene velger lokale tiltak som passer i sine menigheter. Målet med aksjonen er økt synliggjøring av menighetens misjonsavtale og menighetens tilhørighet til kirkens globale fellesskap og oppdrag. Følg aksjonens facebookgruppe: (3) SAMMEN SOM KIRKE I HELE VERDEN | Facebook Du finner mer informasjon om Sammen som kirke i hele verden aksjonen og tips til morsomme og kreative måter misjonsavtalen kan synliggjøres i menigheten og lokalsamfunnet her.

   

   

   

   

 • Hvorfor SMM-avtale?

  Samarbeid menighet og misjon (SMM) er et samarbeid mellom Den norske kirke og sju norske misjonsorganisasjoner. Formålet med samarbeidet er å styrke de globale og misjonale perspektivene i menigheten, blant annet gjennom menighetens misjonsavtale.

  De sju organisasjonene som er medlem av Samarbeid menighet og misjon (SMM) er solide og veletablerte norske organisasjoner som deler Den norske kirkes visjon og verdigrunnlag. 

  SMM-organisasjonene har opparbeidet fagkompetanse, lokalkunnskap og relasjoner gjennom mange år. Gjennom langsiktige samarbeidsrelasjoner med søsterkirker og sivilsamfunnorganisasjoner har SMM-organisasjonene utviklet gode rutiner for oppfølging og rapportering. Oganisering gjennom en etablert kirke eller organisasjon bidrar til gjennomsiktighet og økt stabilitet.

  SMM-organisasjonene utvikler informasjonsmateriell tilpasset menighetene, og letter jobben med å formidle hva som skjer.  På den måten kan de ansatte i prosjektene konsentrere seg om jobben de skal gjøre der de er. 

  En avtale med en av SMM-organisasjonene er knyttet til et geografisk land og ofte også et fagområde. De ulike SMM-organisasjonene har ulik spesialkompetanse.

  NMS bidrar til verdig liv og varig håp, gjennom å dele troen på Jesus, bekjempe urettferdighet og utrydde fattigdom. NMS samarbeider tett med mange av Den norske kirkes søsterkirker i Afrika, Asia, Europa og Sør-Amerika. Det legges vekt på kirkebyggende arbeid, kvinners og barns rettigheter, helse og matsikkerhet. 

  Normisjons internasjonale arbeid er hovedsakelig konsentrert om områder i Asia hvor de kristne er en minoritet. Normisjon har et helhetlig fokus hvor de støtter både diakonalt arbeid, og arbeid for å bygge kristne fellesskap og utruste de kristne til å dele evangeliet med sine naboer og venner.

  Stefanusalliansen har et særlig fokus på trosfrihet og støtte til kristne som forfølges for sin tro. Stefanusalliansens samarbeidspartnere arbeider for å fremme alle menneskers rett til å ha en tro, praktisere troen og skifte tro. Menigheter som har misjonsavtale med Stefanusalliansen støtter prosjekter med fokus på trosfrihet og forfulgte kristne i Tyrkia, Pakistan og Egypt. 

  Himalpartner arbeider i Nepal og tibetanske områder i Kina. I disse områdene er de kristne en liten minoritet og Himalpartner ønsker å være en medvandrer. Himalpartners samarbeidsorganisasjoner har et særlig fokus på mental helse og næringsutvikling. 

  Den norske Israelsmisjon  ønsker å gi evangeliet til det jødiske folk. Israelsmisjonen støtter Jesus-troende jøder i Israel, Øst-Europa og Storbritannia, og samarbeider blant annet med Jews for Jesus. Israelsmisjonen arbeider også for å styrke kunnskapen om kristendommens jødiske røtter.

  Misjonsalliansen arbeider for å bekjempe fattigdom, fremme rettferdighet og dele Guds kjærlighet. Organisasjonen samarbeider med mennesker som selv lever i fattigdom for å skape nye muligheter, særlig gjennom økt inntekt for familier, sterkere lokalsamfunn og beskyttelse av barn og unge. 

  Areopagos arbeider for å skape møteplasser og dele kompetanse som bidrar til mer dialog og trospraksis. Organisasjonen ønsker å skape rom som gir språk og plass til åndelige erfaringer og lengsler. Areopagos arbeider i Norge, Danmark og i Hong Kong/Kina. 

   

   

 • Om innholdet i en misjonsavtale

  Om innholdet i en misjonsavtale

  Grunnleggende om innholdet

  Selve avtaleteksten skal inneholde følgende momenter:

  • Hvem avtalen gjelder (navn på organisasjon, navn  på menighet)
  • Prosjektets navn
  • Avtaleperiode: Fra dato og til dato
  • Tidspunkt for gjennomgang og (slutt) evaluering, og hvem av partene som tar initiativ til dette.
  • Kontaktperson i menigheten (med adresse, epost og telefon)
  • Organisasjonenes kontaktperson (med adresse, epost og telefon)
  • Organisasjonens forpliktelser
  • Menighetens forpliktelser
  • Dato, underskrift for undertegnelse

  Menighetens forpliktelser - Hva skal være med?

  A.  En henvisning til Kirkemøtets vedtak 09/21 om Den norske kirkes globale oppdrag:

  Kirkemøtet ber lokalmenighetene synliggjøre og styrke kirkens globale oppdrag ved å:

  • Løfte fram at den døpte tilhører en lokal menighet og samtidig et verdensvidt fellesskap, hvor Jesus Kristus knytter oss sammen med alle kristne. Alle døpte er sendt for å forkynne evangeliet i ord og handling og har medansvar for kirkens oppdrag i verden.
  • Forsterke de globale perspektivene i dåps- og trosopplæringen ved å øke bruken av ressurser fra søsterkirker og økumeniske organisasjoner, samt å styrke samarbeidet med de organisasjonene kirken har et formelt samarbeid med i sitt internasjonale arbeid.
  • Feire gudstjenester hvor liturgier, bønner, salmer, kunst og kultur knytter menigheten sammen med det verdensvide gudstjenestefellesskapet. Utforske muligheter for digitalt gudstjenestefellesskap med søsterkirker. 
  • Ha minst en misjonsavtale med misjonsorganisasjonene innenfor Samarbeid menighet og misjon. Stimulere givertjeneste og øke ofringer, særlig til kirkebyggende arbeid i søsterkirkene.

  B.  Spesifisere arenaer og områder i menighetens liv hvor denne avtalen skal være særlig aktuell

  NB:  Menighetene er forskjellige! Utformingen må tilpasses både menighetens og organisasjonenes ressurser.

  Følgende arenaer i menighetens liv skal være med:

  1. Gudstjenesteliv: Forbønn, offer, forkynnelse. (Se egne ressurser om misjon i gudstjenesten og tekstkommentarer om misjon.)
  2. Trosopplæring: Hvilke tiltak skal misjon integreres og synligjøres i. (eks "Lys våken", konfirmansjonstiden, leirarbeid,  "Tårnagenter", korarbeid, søndagskole etc. 
  3. Voksenarbeid: Bibelgrupper, eldretreff, bønnetjeneste, unge voksne.

  Følgende områder skal berøres: 

  • Informasjon: Hvordan, hvor ofte og til hvem
  • Offer og givertjeneste
  • Forbønn
 • Hva er misjon?

  Hva tenker du om misjon? 

  Misjon er et komplekst begrep som kan vekke mange slags følelser. Kirkerådet har laget er lite kursopplegg om misjon. Kurset inviterer til refleksjon omkring ulike probemstillinger i tilknytning til misjon. Et hovedpoeng i kurset er at kirken er et globalt fellesskap med et felles oppdrag. 

  Trykk her for å komme til kurset

   

   

 • Ressurser fra SMM-organisasjonene

  De sju SMM-organisasjonene har ulike ressurser for å hjelpe menighetene til å styrke misjonsavtalene sine. 

  Ressurser fra NMS finner du her.

  Ressurser fra Himalpartner finner du her.

  Ressurser fra Stefanusalliansen finner du her.

  Ressurser fra Misjonsalliansen finner du her.

  Ressurser fra Normisjon finner du her.

  Ressurser fra Den norske Israelsmisjon finner du her.

  Ressurser fra Areopagos finner du her.

 • Kontaktpersoner

  Kontaktpersoner i SMM-organisasjonene

  NMS: May Lisbeth Hovlid Aurdal, mayha@nms.no

  Himalpartner: Line Konstali, line.konstali@himalpartner.no

  Stefanusalliansen: Christine Gripsgård Lunga, cgl@stefanus.no

  Misjonsalliansen: Sverre Vik, sverre.vik@misjonsalliansen.no

  Normisjon: Fredrik Tanke Arstad, fredrik.arstad@normisjon.no

  Areopagos: Erlend Haus, eh@areopagos.no

  Den norske Israelsmisjon: Kjetil Morken, kjetil@israelsmisjonen.no

   

  Kontaktpersoner på bispedømmekontorene

  Agder og Telemark
  Ivar Sandnes
  is955@kirken.no
  98 45 77 36

  Bjørgvin
  Sverre Johan Nærheim
  sn629@kyrkja.no
  93 48 95 26

  Borg
  Åslaug Sødal Gabestad
  ag683@kirken.no
  93 20 14 51

  Hamar
  Stig Jørund Arnesen
  sa567@kirken.no
  48 99 88 70

  Møre
  Marie Marti Høgset
  mh449@kirken.no
  90 52 89 36

  Nidaros
  Olav Dahle Svanholm
  os266@kirken.no
  47 28 47 14

  Nord-Hålogaland
  Rodmire Taylor-Smith Larsen
  rl445@kirken.no
  92 08 43 20

  Oslo
  Ingun Yri Øystese
  io348@kirken.no
  977 742 74

  Stavanger
  Bjarte Øen
  bo423@kirken.no
  51 84 62 74

  Sør-Hålogaland
  Brita Bye
  bb698@kirken.no
  90 72 49 27

  Tunsberg
  Knut Edvard Larsen
  kl927@kirken.no
  96 22 76 34

   

Kontaktpersoner