Kirken logo
Salmesang i trosopplæringen

Foto: Bo Mathisen

Salmesang i trosopplæringen

Samleressurs

 • Alder
  3-5, 6-8, 9-12, 13-15, 16-18, voksne/familie
 • Laget av
  Forskjellige
 • Publisert
  14.04.2020
 • Oppdatert
  22.09.2023
 • Beskrivelse

  Dette er er samleside med henvinsinger til enkelte ressurser i Ressursbanken.

   

  Salmer i trosopplæringen

  Hvordan jobbe systematisk med salmer i trosopplæringen? Se også hva som står om Musikk og sang i Plan for trosopplæring under fanen til høyre.

  Ressurser for en temasamling i menigheten. Se hvordan Torshov menighet har jobbet med en salmekanon lokalt.

   

  Salmesang med barn og unge

  Hvordan spre salmesangglede og åpne salmeboka for barn og unge?

  Salmeslag - spre entusiasme for salmene hos barn og unge, utviklet av Borg bispedømme.

  Kreative opplegg om enkelte salmer og til å ta i bruk og oppdage salmeboka , utviklet av Kirkerådet

  Syng tro! Salmeboken i konfirmasjonstiden, utviklet av Eide forlag

   

 • Plan for trosopplæring

  Musikk og kultur i Størst av alt - Plan for trosopplæring i Den norske kirke

  Menighetens musikalske og kulturelle virksomhet er trosopplæring i bred forstand, og utgjør viktig innhold, arenaer og arbeidsmåter i trosopplæringen.

  Kunst og kulturuttrykk gir aktuelle og slitesterke bilder, ord og opplevelser knyttet til troen og livet. Musikk og annen kulturvirksomhet gir gode muligheter for at barn og unge kan være både mottakere, deltakere og medarbeidere i menighetens lærende fellesskap. Plan for kirkemusikk i Den norske kirke fastslår at det er et kjennetegn ved kirken som læringssted at den rår over et mangfold av uttrykks- og samværsformer hvor læring kan fi nne sted. Gjennom arbeid med eksempelvis bibeltekster, liturgi og salmer både læres og erfares troen, og den deles med andre. Det er derfor naturlig å se menighetens planer for kirkemusikk og trosopplæring i sammenheng.

  I kirkens kulturelle, musikalske og liturgiske tradisjoner ligger en rik arv som stadig er i utvikling. Utvalget av salmer, sanger og andre uttrykksformer i trosopplæringen må gjenspeile mangfold og ivareta både tradisjonsformidling og fornyelse.

  Samisk kultur, musikk og liturgi tilhører dette mangfoldet. I den verdensvide kirke utgjør kunst og kultur et språk for å dele tro mellom ulike nasjonaliteter og kulturer. Det gir røtter og tilhørighet til uttrykksformer som knytter oss sammen som kristne. Det ligger gode muligheter i å la ulike former for barne- og ungdomskultur komme til uttrykk i trosopplæringen.

  Korarbeid er en sentral læringsarena som gir sangerne eierforhold til det som synges, samtidig som sangerne er trosformidlere. Tro kan også uttrykkes gjennom dramatisering, dans og billedkunst. Sentrale bibelfortellinger ligger som referanseramme for mye av den vestlige kunst- og litteraturskatt.

  Arbeidet med musikk og kultur i trosopplæringen gir gode muligheter for tverrfaglig samarbeid mellom menighetens ansatte. Det ligger også et positivt potensial i samarbeid mellom menigheten, kulturinstitusjoner og kunstnere i lokalsamfunnet.

  Refleksjonsspørsmål:

  – Hvordan kan barn og unge involveres i og være aktører i menighetens arbeid med misjon og internasjonal solidaritet?

  – Har menigheten en misjonsavtale eller vennskapsavtale, og hvordan kan i tilfelle barn og ungdom engasjere seg i dette arbeidet?

  – Hvordan kan vi skape økumeniske møtepunkter med barn og ungdom i vår menighet og barn og ungdom fra andre kirkesamfunn, lokalt og globalt?

  – Har vi mennesker i vår menighet eller vårt lokalmiljø med bakgrunn fra søsterkirker i andre land som kan være med og gi impulser til vårt lokale arbeid?

  – Hvordan kan trosopplæringen preges av at det å dele ikke bare er å gi, men også å ta imot?

  – Hvordan kan barn og unge møte ulike kulturuttrykk i trosopplæringen som mottakere, deltakere og medarbeidere?

  – Hvilke miljøer og personer i menigheten og lokalsamfunnet kan være mulige samarbeidspartnere når det gjelder musikk og kultur i trosopplæringen?

  – Hvilke konkrete ideer og muligheter har vi for å bruke sang, musikk, dans, fortelling, drama, billedkunst og andre estetiske uttrykksformer i trosopplæringen?