Kirken logo

Utlysning av tilskudd til lokal organisasjonsutvikling

Kirkerådet lyser ut midler til å støtte samarbeidsprosjekter mellom kirkelige fellesråd og mellom kirkelige fellesråd og bispedømmeråd med målsetting om å skape en bedre lokal organisering.

Utlysning av tilskudd til lokal organisasjonsutvikling
 • Publisert
  15.01.2024
 • Oppdatert
  23.05.2024
 • Beskrivelse

  Bakgrunn for utlysningen 

  Kirkemøtet vedtok i 2022 at det skal stimuleres til etablering av samarbeid mellom fellesråd som ønsker det, i tett kontakt med de berørte kommuner. Vedtakspunktet ble nærmere utdypet i saksutredningen:   

  Kirkerådet mener det må være en forutsetning [for organisering av større enheter] at sammenslåinger og samarbeid skal vokse frem nedenfra. Nye og større fellesråd kan    etableres på ulike måter, ved sammenslåing eller ved ulike former for samarbeid med utgangspunkt i initiativ fra sokn, fellesråd og kommuner og ut fra lokale forutsetninger.    Noen steder kan et større fellesråd for eksempel fungere som vertsfellesråd, slik kommuneloven åpner for interkommunalt vertskommunesamarbeid. (…) 

  Selv om samarbeid bør vokse fram nedenfra, vil det være nødvendig at Kirkemøtet etablerer noen forutsetninger og insentiver for samarbeid, som kan følges opp gjennom nasjonale (og eventuelt regionale) tiltak og bistand. 

  I forlengelsen av Kirkemøtets vedtak fra 2023 vil Kirkerådet også stimulere til andre former for lokalt samarbeids- og utviklingsarbeid, for eksempel om ledelse.    

  Kirkelig fellesråd for flere kommuner.pdf

  Formål med utlysningen 

  Formålet med utlysningen er å stimulere til samarbeid mellom kirkelige fellesråd og mellom fellesråd og bispedømmeråd, med tanke på å bidra til en kirkelig organisering på lokalt nivå som legger bedre til rette for at kirken skal utføre sitt oppdrag over hele landet, at kirkens samlede ressurser skal forvaltes til det beste for medlemmene og for samfunnet, og at kirkelige arbeidsgivere skal være profesjonelle og organisere arbeidet på en effektiv måte.    

  Et særlig formål er å stimulere til samledelse lokalt for dem som er ansatt i soknene ved fellesrådet, og dem som er ansatt i rettssubjektet Den norske kirke, dvs. prestene.   

  Hva kan man søke midler til?  

  Det kan søkes om støtte til følgende typer tiltak eller en kombinasjon av disse: 

  1. Kirkelige fellesråd med intensjon om sammenslåing til et kommuneoverskridende fellesråd. Det kan søkes om støtte til forberedelse og gjennomføring av sammenslåingsprosessen.
  2. Kirkelige fellesråd som ønsker å inngå forpliktende/avtalebasert samarbeid knyttet til deler av virksomheten.
  3. Samarbeidsprosjekter mellom kirkelige fellesråd og bispedømmeråd spesielt med henblikk på samledelse lokalt. Det kan også søkes om samarbeidsprosjekter mellom fellesråd og bispedømmeråd som omfatter andre områder av virksomheten.

  Hvem kan søke?  

  Søknadsberettiget er kirkelige fellesråd og menighetsråd i ettsoknskommuner, samt bispedømmeråd.  Det forutsettes at de rådene som ønsker å sette i gang et prosjekt sammen, sender en felles søknad. 

  Rammer og frister 

  • Utlysningen kunngjøres 20. mai
  • Det er satt av en økonomisk ramme på inntil 2 millioner kroner til denne utlysningen. Søknadssum må være minimum 50 000 kroner per prosjekt.
  • Prosjektet skal igangsettes innen 31. desember og ha en forpliktende fremdriftsplan.
  • Søknadsfrist 1. oktober 2024 kl. 12.
  • Svar på søknaden sendes innen 15. oktober 2024. Det gis ikke begrunnelse for avslag.
  • Tilskuddet utbetales innen 1. november og så snart søknaden er behandlet, tilskuddsbrev er sendt og vilkårene er akseptert.
  • Frist for rapportering på prosjektet er 1. januar 2026. februar Rapporteringen skjer i tilskuddsportalen. Statusrapport sendes innen 1. september 2025.

  Hvordan søke? 

  Søknaden skrives og sendes inn gjennom tilskuddsportalen til Den norske kirke.

  Ta gjerne kontakt med Kirkerådet eller KA ved behov for veiledning i utforming av søknad.

  Vilkår

  1. Prosjekter som tar sikte på sammenslåing av fellesråd, må følge den vedlagte malen (se lenger ned på sida) for dette
  2. Prosjekter som sikter mot sammenslåing av fellesråd vil bli prioritert
  3. Prosjektet må være tilstrekkelig forankret i søkerenhetenes ledelse og folkevalgte organer
  4. Prosjektet bør ha en overføringsverdi til andre fellesråd/bispedømmeråd
  5. Prosjektet må dokumentere tillitsvalgtes medbestemmelse i utforming av prosjektet
  6. Prosjektbeskrivelsen skal beskrive hvordan ansattes rett til medvirkning og medbestemmelse gjennom tillitsvalgte skal ivaretas i prosjektperioden. Dette er spesielt viktig dersom prosjektet innebærer avtale om flytting av oppgaver mellom arbeidsgivere
  7. Prosjektet skal bidra til å oppfylle formålet med utlysningen
  8. Prosjektet forplikter seg på Kirkerådets rapporteringsrutiner. Det skal leveres både regnskaps- og aktivitetsrapport
  9. Det gis ikke prosjektmidler til videre drift utover prosjektperioden
  10. Prosjektet må vise forståelse for og identifisere seg med Den norske kirkes verdigrunnlag og Kirkemøtets satsinger

  Forvaltning av ordningen

  Avdeling for organisasjonsutvikling har ansvar for utlysningen og vurdering av søknader. Dette gjøres i samarbeid med KA. Programstyret og referansegruppen gir innspill på innstilling. Avdelingsdirektør for organisasjonsutvikling vedtar tilskuddet.   

  Ved spørsmål om innholdet i prosjektet: Inger Helén Nygård

  Ved spørsmål om det tekniske i søknadsportalen: Håvard Sønnesyn  

   

   

Kontaktpersoner