Kirken logo

Tilskudd til lokal organisasjonsutvikling

Kirkerådet lyser ut midler til å støtte samarbeidsprosjekter mellom kirkelige fellesråd og mellom kirkelige fellesråd og bispedømmeråd med målsetting om å skape en bedre lokal organisering.

Tilskudd til lokal organisasjonsutvikling
Publisert 30. oktober 2023
Oppdatert 30.10.2023

Bakgrunn for utlysningen

Kirkemøtet vedtok i 2022 at det skal stimuleres til etablering av samarbeid mellom fellesråd som ønsker det, i tett kontakt med de berørte kommuner. Vedtakspunktet ble nærmere utdypet i saksutredningen:

Kirkerådet mener det må være en forutsetning [for organisering av større enheter] at   sammenslåinger og samarbeid skal vokse frem nedenfra. Nye og større fellesråd kan etableres på ulike måter, ved sammenslåing eller ved ulike former for samarbeid med utgangspunkt i initiativ fra sokn, fellesråd og kommuner og ut fra lokale forutsetninger. Noen steder kan et større fellesråd for eksempel fungere som vertsfellesråd, slik kommuneloven åpner for interkommunalt vertskommunesamarbeid. (…)

Selv om samarbeid bør vokse fram nedenfra, vil det være nødvendig at Kirkemøtet etablerer noen forutsetninger og insentiver for samarbeid, som kan følges opp gjennom nasjonale (og  ev. regionale) tiltak og bistand.

I forlengelsen av Kirkemøtets vedtak fra 2023 vil Kirkerådet også stimulere til andre former for lokalt samarbeids- og utviklingsarbeid.

Formål med utlysningen

Utlysningen skal stimulere til samarbeid mellom kirkelige fellesråd og mellom fellesråd og bispedømmeråd. Formålet er å bidra til en kirkelig organisering på lokalt nivå som legger bedre til rette for at kirken skal utføre sitt oppdrag over hele landet, at kirkens samlede ressurser skal forvaltes til det beste for medlemmene og for samfunnet, og at kirkelige arbeidsgivere skal være profesjonelle og organisere arbeidet på en effektiv måte.  

Hva kan man søke midler til? 

Det kan søkes om støtte til følgende typer tiltak eller en kombinasjon av disse:

Kirkelige fellesråd med intensjon om sammenslåing til et kommuneoverskridende fellesråd. Det kan søkes om støtte til forberedelse og gjennomføring av sammenslåingsprosessen.

Kirkelige fellesråd som ønsker å inngå samarbeid knyttet til deler av virksomheten.

Samarbeidsprosjekter mellom kirkelige fellesråd og bispedømmeråd.

Hvem kan søke? 

Søknadsberettiget er kirkelige fellesråd og menighetsråd i ettsoknskommuner, samt bispedømmeråd. Det forutsettes at de rådene som ønsker å sette i gang et prosjekt sammen, sender en felles søknad.

Rammer og frister

 • Utlysningen kunngjøres 31. oktober
 • I 2023 er det satt av en økonomisk ramme på totalt 2 millioner kroner til denne utlysningen. Søknadssum må være minimum 50 000 kroner per prosjekt.
 • Prosjektet skal igangsettes innen 31. desember 2024 og ha en forpliktende fremdriftsplan.
 • Søknadsfristen er 31. januar 2024 kl. 12. 
 • Svar på søknaden sendes innen 1. mars 2024. Det gis ikke begrunnelse for avslag.
 • Tilskuddet utbetales innen 15. mars 2024 og så snart søknaden er behandlet, tilskuddsbrev er sendt og vilkårene er akseptert.
 • Frist for rapportering på prosjektet er 1. mars 2025. Rapporteringen skjer i tilskuddsportalen.
 • Ramme for eventuell ny utlysning i 2024 blir satt senere.

Hvordan søke?  

Søknaden skrives og sendes inn gjennom tilskuddsportalen til Den norske kirke

Vilkår

 1. Prosjekter som tar sikte på sammenslåing av fellesråd, må følge den vedlagte malen (se lenger ned på sida) for dette
 2. Prosjektet må være tilstrekkelig forankret i søkerenhetenes ledelse og folkevalgte organer
 3. Prosjektet bør ha en overføringsverdi til andre fellesråd/bispedømmeråd
 4. Prosjektet må dokumentere tillitsvalgtes medbestemmelse i utforming av prosjektet
 5. Prosjektbeskrivelsen skal beskrive hvordan ansattes rett til medvirkning og medbestemmelse gjennom tillitsvalgte skal ivaretas i prosjektperioden. Dette er spesielt viktig dersom prosjektet innebærer avtale om flytting av oppgaver mellom arbeidsgivere
 6. Prosjektet skal bidra til å oppfylle formålet med utlysningen
 7. Prosjektet forplikter seg på Kirkerådets rapporteringsrutiner. Det skal leveres både regnskaps- og aktivitetsrapport
 8. Det gis ikke prosjektmidler til videre drift utover prosjektperioden
 9. Prosjektet må vise forståelse for og identifisere seg med Den norske kirkes verdigrunnlag og satsinger

Forvaltning av ordningen

Program for organisasjonsutvikling har ansvar for utlysningen. Søknadene vurderes i samarbeid med KA. Programstyret og referansegruppen for organisasjonsutvikling gir innspill på innstilling. Programdirektøren vedtar tilskuddet.

Kontaktperson for tilskuddsordningen

Håvard Sønnesyn, avdeling for økonomi og virksomhetsstyring

hs245@kirken.no, telefon 97 61 38 20