Kirken logo

Utlysning av stimuleringsmidler til sommerjobb for unge

(NB: Fristen er ute for denne utlysningen.) Nå kan din menighet søke om tilskudd til at unge kan ha i sommerjobb knyttet til menighetens ulike tilbud i sommersesongen 2024.

Utlysning av stimuleringsmidler til sommerjobb for unge
 • Publisert
  02.04.2024
 • Oppdatert
  13.05.2024
 • Om utlysningen

  Bakgrunn for utlysningen

  Kirkerådet har gjennom flere år jobbet strategisk med rekruttering til tjeneste i Den norske kirke. I 2021 vedtok Kirkerådet en handlingsplan for årene 2022 – 2024 som tar utgangspunkt i vedtakspunktene fra KM-sak 17/21 om rekrutteringsstrategi for Den norske kirke. En konsekvens av dette er at det er satt av midler som skal bidra til å støtte aktiviteter som legger til rette for involvering av ungdom i kirkens yrkespraksiser.

  Undersøkelser om rekruttering til kirkelig tjeneste, viser at mange unge har svak forståelse for innholdet i de kirkefaglige yrkene og ikke ser på dem som reelle karrierevalg. Når menigheter tilbyr sommerjobb og involverer ungdom i forskjellig aktivitet i arbeidslivet i kirken, vil flere ungdommer få erfaring med kirkelig tjeneste. Dette gir kjennskap og kunnskap som kan være viktig i ungdommers valg av utdanning og yrke. Ved å få delta i kirkelige yrkespraksiser kan det bidra til at kirkelig tjeneste oppleves som mer relevant, og yrkene som mer aktuelle. 

  Kirkerådet lyste ut midler til sommerjobb for unge i 2022. Dette bidro til at 40 menigheter fikk midler til å prøve ut ordningen. Ordningen gjentas i 2024 for menigheter som ikke fikk midler i 2022. 

  Formål 

  Stimuleringsmidlene fra Kirkerådet skal bidra til at menigheter i Den norske kirke legger til rette for at ungdom kan få erfaringer med kirkelig tjeneste og kirken som arbeidsplass. For sommersesongen 2024 kan menigheter rekruttere ungdom til og med 20 år til å ha sommerjobb knyttet til menighetens ulike tilbud i løpet av sommeren. Eksempler på sommerjobber som ungdommer kan utføre alene eller i samarbeid med andre ansatte er: kirkevert i Åpen kirke, vertskap på sommerkonserter, oppgaver tilknytta gudstjenestelivet, omviser/guide eller informasjonsmedarbeider. Det kan også søkes midler til å honorere særlig talenter blant eldre ungdommer til å være leder på leir. 

  Det vil være en forutsetning for støtte at ungdommene i jobb får god oppfølging i forkant, underveis og i avslutningen av sommerjobben. Dette kan være møte med stab, innsikt i menighetens arbeid, god kjennskap til kirkerom og historie, oppgaver knyttet til gudstjeneste eller kirkelig handling etc. Menigheten må sikre at ungdommene opplever at de er del av et arbeidsfellesskap, selv om de også kan være alene på jobb. Søker må kort beskrive hvordan oppfølgingen av ungdommene utformes i praksis. 

  Hva kan man søke midler til? 

  Stimuleringsmidlene skal gå til lønn til ungdom som har sommerjobb i menighetens ulike tilbud i løpet av sommeren. 

  Hvem kan søke?  

  • Sokn eller fellesråd. 
  • Flere sokn kan søke sammen. 
  • Nye prosjekter vil bli prioritert.

  Rammer  

  • Det tildeles kr. 20 000 pr. søkerenhet.
  • Dersom flere sokn samarbeider om ordningen, kan det vurderes et større beløp
  • Søker legger inn en egenandel i budsjettet på minimum 10 %
  • I tilfeller der det er behov for øvrige lønnsmidler til den/de ungdommen/e som 
  ansettes, må dette finansieres lokalt.
  • Tiltaket gjennomføres i løpet av sommersesongen 2024 .

  Hvordan søke?  

  Søkere oppretter sin søknad i tilskuddsportalen til Den norske kirke: tilskudd.kirken.no 
  Det er enklest for søknadsprosessen om den første som registrerer seg i tilskuddsportalen på vegne av menigheten/virksomheten, er den som står oppført som daglig leder for virksomheten i Brønnøysundregistrene. Daglig leder blir da administrator og kan legge til flere brukere fra virksomheten.    

  Frister  

  • Søknadsfrist 2. mai 2024 kl. 12.  
  • Svar på søknaden mottas i tilskuddsportalen innen 15. mai 2024.  Det gis ikke 
  begrunnelse for avslag. 
  • Økonomisk støtte utbetales innen 1. juni 2024.  
  • Rapportering innen 1. september 2024. 

  Vilkår ved tildeling  

  1. Prosjektet må vise forståelse for og identifikasjon med Den norske kirkes 
  verdigrunnlag og satsninger. 
  2. Prosjektet skal bidra til å oppfylle formålet med utlysningen. 
  3. Prosjektet forplikter seg på Kirkerådets rapporteringsrutiner i tilskuddsportalen. 
  4. Ved markedsføring og publisering av prosjektet skal det oppgis at prosjektet er 
  utviklet med støtte fra Kirkerådet. 
  5. Det gis ikke prosjektmidler til videre drift utover prosjektperioden. 

  Ressurser i ressursbanken.no 

  1. Veileder og kommunikasjonsressurser for Åpen kirke I veilederen finnes blant annet forslag til retningslinjer og avtale for kirkeverter. 
  2. Det er utarbeidet ressurser til rekruttering til kirkelig tjeneste som kan tas i bruk eller bestilles. Ressursene inkluderer blant annet logoer, filmer og effekter. 

  Kontaktperson

  Seniorrådgiver i Kirkerådet, Christian Ruge, cr352@kirken.no

  Hvis du ønsker å skrive ut utlysningen, kan du laste ned denne: Utlysning av stimuleringsmidler til sommerjobb for unge 2024.