Kirken logo
Baptism in times of change

Baptism in times of change

Hvordan tenke om dåp i vår tid? Webinarer og anbefalinger

 • Alder
  voksne/familie
 • Varighet
  to timer pr webinar
 • Laget av
  Kirkerådet og Det lutherske verdensforbund
 • Publisert
  23.03.2022
 • Oppdatert
  12.05.2024
 • Beskrivelse

  Den norske kirke har samarbeidet de andre nordiske folkekirkene og fag-institusjoner i et prosjekt kalt «Kirker i forandringens tid», organisert av Det lutherske verdensforbund (LVF). Hva kan kirkene lære av hverandre i en tid preget av store endringer?

  Som en del av dette prosjektet har man sett på dåp i forandringens tid, og i den forbindelse ble det i 2021arrangert flere webinarer om ulike temaer knyttet til dåp, hvor fagpersoner og praktikere fra ulike kirker og faginstitusjoner diskuterer tema som dåps-statistikk, empirisk og kvalitativ forskning på dåp, kommunikasjonskampanjer, og ikke minst dåpsteologi. Disse kan sees i ettertid og du finner dem i fanen til venstre.

  I januar 2022 avsluttet prosjektet med en konsultasjon som kom frem til noen anbefalinger om dåp i forandringens tid som også er oversatt til norsk. De kan du lese i egen fane.

  Her finner du den annoterte bibliografien med masse interessant lesestoff:  https://churchesintimesofchange.org/onewebmedia/Annotated%20Bibliography%20Baptism%20in%20Nordic%20Region%20-%202021.pdf

  Fra Norge har professor Harald Hegstad medvirket. 

 • Anbefalinger

  Anbefalinger fra det felles-nordiske lutherske prosjektet Dåp i forandringens tid - Baptism in the times of change.pdf

  20.januar 2022

  De følgende anbefalinger om dåp i de lutherske folkekirker er resultatet av et felles nordisk forskningsprosjekt som ble gjennomført i 2020-2022 av forskere fra de ulike landene (se mer på www.churchesintimesofchange.org). Den 19.-20. januar 2022 ble anbefalingene presentert til felles drøfting for en større gruppe engasjerte praktikere, akademikere, representanter fra Det lutherske verdensforbund og kirkeledere i Norden. Vårt håp er at dette arbeidet vil bidra til utviklingen av hvordan man ser på og praktiserer dåp i de nordiske lutherske folkekirkene, i en tid som er preget av store forandringer.

   

  Anbefalingene tar utgangspunkt i de temaene som er identifisert i den kommenterte bibliografien som forskergruppen har utarbeidet, og de identifiserer utfordringer og relevante spørsmål, peker på eksempler eller ’beste praksiser’ i forbindelse med dåp, uten at det nødvendigvis innebærer en tilslutning fra alle som deltok i drøftingen. Dessuten skal ikke anbefalingene forstås som bindende for de medvirkende kirkene fordi man i de ulike kirkene må jobbe videre med hvordan anbefalingene skal tas videre i sine egne sammenhenger og strukturer. Kort sagt kan anbefalingene best forstås som læringspunkter som er skapt ut ifra felles studie og samtale.

   

  Etter prosjektets avslutning, anbefales de ulike kirkene å jobbe videre med følgende anbefalinger:

  A. Kirke og samfunn (statistikk, kvalitative aspekter og endringer i samfunnet)

  Det anbefales at kirkene:

  1. Tar i betraktning de viktige sosiale endringene som skjer i samfunnet vårt, og ser det som et kall til å være en misjonal kirke.
  2. Ser hvordan våre nordiske samfunn inviterer oss til å utvikle teologi på en kontekstuell måte.
  3. Utforsker symboler og uttrykk i samtiden i dialog med symboler fra Bibel og tradisjon, slik at kristen tro kan gjøres relevant for mennesker i det moderne samfunnet.
  4. Lærer å være kirke i et pluralistisk samfunn, der en deler det offentlige rom og samarbeider med mennesker med annen tro og andre livssyn.

  B. Teologi (luthersk, økumenisk, samtid)

  Det anbefales at kirkene:

  1. Arbeider med dåpsteologi på en måte som gjør den tilgjengelig og forståelig.
  2. Utvikler en rik og omfattende forståelse av nådens og disippelskapets som mottas i dåpen, og som gir oss nye relasjoner til å delta i Guds misjon i verden.
  3. Videreutvikler forholdet mellom dåpen hele skaperverket, både mennesker, dyr og miljø.
  4. Utvikler en forståelse av dåp som ikke kun relateres til dåp av spedbarn, men som inkluderer dåp av barn, unge og voksne.
  5. Arbeide videre med en dåpsforståelse i samarbeid med økumeniske partnere.

  C. Kommunikasjon (til medlemmer, utdannelse, kirkelig undervisning og kampanjer)

  Det anbefales at kirkene:

  1. Kommuniserer dialogisk om dåp, inkludert de teologiske aspektene ved dåpen.
  2. Kommuniserer om dåp på en måte som legger vekt på tilhørighet, fellesskap og relasjoner.
  3. Utruste døpte til å forstå sin egen dåp som et godt utgangspunkt for å snakke om tro.
  4. Utvikler program for undervisning i kristen tro for både døpte og ikke-døpte.

  D. Praksis (liturgisk utvikling, nye former for dåpspraksis)

  Det anbefales at kirkene:

  1. Utforsker ulike dåpspraksiser (for eksempel egne dåpsgudstjenester, drop-in-dåp, og gudstjenester utenfor kirkerommet).
  2. Reflekterer over fadderens rolle og utvikler ressurser til faddere.
  3. Utforsker hvordan man kan forholde seg til fler-religiøse familier samt foreldre som har utsatt barnedåp, ved å bekrefte at ’Guds rike er deres’.
  4. Utvikler liturgier og salmer som passer til ulike aldre og livssituasjoner.
  5. Fortløpende fornyer og reviderer liturgisk språk og liturgiske praksiser i forbindelse med dåp.
 • Webinarer

  Se webinarene i opptak her: 

  https://churchesintimesofchange.org/ressources-and-recordings-from-webinars

  Temaene var: 

  1. Framtiden for dåp i de nordiske folkekirkene. En samtale om statistikk og kirkenes respons.

  Statistikk viser jevnt over en nedgang i antall dåp i de nordiske folkekirkene. I første del blir det en analyse av tallmaterialet og mulige framtidige scenarier. I Andre del vil forskere reflektere over hvordan kirkene har møtt denne utviklingen. Webinaret er på engelsk og ledes av professor Harald Hegstad. 

   

  2. Hvorfor bør jeg døpe mitt barn? Kvalitative perspektiver på barnedåp.

  Barnedåp har gått fra en tradisjon man tok for gitt, til et mer bevisst valg. Gjennom empirisk materiale har forskere, blant annet professor Ida Marie Høgh fra UiA, fått mulighet til å analysere slike nyere trender og kulturelle mønster de inngår i. Webinaret er på engelsk.

  3. Kan velsignelse av barnet være et alternativ til dåp?

  Mange foreldre som velger å ikke døpe sine barn, ønsker likevel en tilknytning. Den islandske lutherske kirken har utviklet en liturgi for barnevelsignelser. I webinaret blir sosiologiske, teologiske og økumeniske perspektiver diskutert. Webinaret er på engelsk.

  4. Hvordan kan kirker finne nye veier i å kommunisere dåp i vår tid?

  Som en respons til minkende dåpstall har de nordiske folkekirkene utviklet nye former for kommunikasjon om dåp. I dette webinaret vil kommunikasjonsansvarlige i kirkene presentere noe av dette og tenkningen bak. Fra Den norske kirke deltar kommunikasjonsdirektør Ingeborg Dybvig. Webinaret er på engelsk.

   

  5. Hvor finnes ressursene for en oppdatert dåpsteologi?

  radisjonell dåpsteologi og uttrykk snakker ikke alltid til moderne mennesker i dag. Finnes det for eksempel ressurser i skapelsesteologien som en mer relevant dåpsteologi kan dra veksler på? Fra Den norske kirke bidrar professor Harald Hegstad sammen med nordiske kolleger. Webinaret er på engelsk. 

   

  6. Dåp etter korona

   

  7. Dåp og religiøst pluralism

  Mennesker i Norden lever i et stadig mer pluralistisk samfunn når det gjelder religion, og hvordan man forstår verden. Dette utfordrer både synet på dåp og hvordan den praktiseres. Dåp er ikke lenger en selvfølge i vårt samfunn, og det blir stadig flere familier med flerreligiøs bakgrunn.

  • Hvordan møter vi disse utfordringene?

  8. Dåpspraksiser i en ny tid - drop-in dåp

  I den senere tid har de nordiske folkekirkene utviklet nye dåpspraksiser – både liturgisk og måten dåpen utføres på. Blant disse er drop-in-dåp, som har blitt ganske vanlig i flere nordiske land.

  I dette webinaret vil vi rette oppmerksomheten mot forskning og erfaringer fra denne formen for dåp og diskutere utfordringer dette innebærer, også når det gjelder dåpsopplæring.

  - Hvordan kan de som blir døpt, forberedes og følges opp med tilstrekkelig opplæring i den kristne tro?

  9. Dåp og økoteoloigi 

  I dåpen bruker vi vann, et element som forbinder oss med naturen som Guds skaperverk.

  I dette webinaret undersøker vi hvordan dåpsteologi og -praksis kan bidra til utviklingen av en økoteologi, og også hvordan en fornyet økoteologisk bevissthet kan bidra til forståelsen av dåpen. Vi ser spesielt på hvordan urfolks erfaringer kan bidra til dette.

Kontaktpersoner