Kirken logo
Migrasjon og flukt

Illustrasjon: pixabay.com

Migrasjon og flukt

SAMLESIDE: Ressurser om flyktninger, migrasjon, innvandring og flukt

 • Alder
  6-8, 9-12, 13-15, 16-18
 • Laget av
  Forskjellige
 • Publisert
  21.10.2015
 • Oppdatert
  22.09.2023
 • Beskrivelse

  Flyktninger, migrasjon og innvandring

  Ressursene ønsker å skape forståelse for migrasjon og flukt, og hvordan nordmenn kan forholde seg til flyktninger som kommer til Norge, med fordommer og fremmedfrykt.

  En flyktning, min neste? er et opplegg for ungdom for å reflektere over det kristne begrepet om nestekjærlighet. Opplegget ble utviklet i 2015.

  Exodus er et undervisningsopplegg for ungdom, der man ønsker å speile den gammeltestamentlige Exodus med flyktningstrømmene i nåtiden.

  Fiendekjærlighet er et opplegg for ungdom der man ønsker å reflektere over begrepet fiendekjærlighet, og sammen forsøker å forstå det radikale i evangeliet.

  Vi og "de andre" er et konfirmantopplegg om flyktninger. En dobbelt/tretimerssamling for konfirmantene hvor møtet med innvandrere og flyktninger er tema.

  Temagudstjeneste flyktning er en ressurs om hvordan man kan snakke om krig, flukt og migrasjon i en gudstjeneste. Ressursen inneholder forslag til tekster, tekstgjennomgang og gudstjenesteplan.

  Tro til handling er et ressurshefte til menigheter og grupper som ønsker å gjøre diakoni til en integrert del av ungdomsarbeidet. Med samlinger, andakter, aktiviteter og tips.

  Akim løper er en bok utgitt i 2015. Boken forteller ett barns historie gjennom nøkterne tekster og varsomme, men realistiske bilder. Det er utarbeidet foreldreveiledning til boken.

  Den store reisen er et opplegg om Moses og utferden av Egypt for førskole- og barneskolebarn. Handler om hvordan det er å reise, og kan vinkles til å handle om flukt.

  Sier vi er en ressurs om fordommer, fremmedfrykt og rasisme. Opplegget ønsker å skape en bevisstgjøring hos ungdom om hvilke fordommer de har mot andre mennesker.

  Veier til fred er et bibelstudieopplegg for ungdom og voksne om rettferdig fred i Bibelen, kirken og verden.

  Menigheten møter flyktninger er en rapport om Den norske kirke sitt lokale arbeid med flyktninger, asylsøkere og migranter.

  På Den norske kirke sine hjemmesider kan du lese mer om Flyktninger, innvandrerere og integrering. Her publiseres artikler og uttalelser om Den norske kirkes arbeid med dette. Her finnes også ressursheftet Hva er en flyktning? fra Kirkerådet som gir utfyllende informasjon om flyktninger.