Kirken logo
Lytt til barn

Foto: Sveinung Bråthen

Lytt til barn

Barns medvirkning i kirke og samfunn

 • Alder
  3-5, 6-8, 9-12, 13-15
 • Laget av
  Kirkerådet
 • Publisert
  05.10.2018
 • Oppdatert
  30.10.2023
 • Beskrivelse

  Lytt til barn

  «Lytt til barn» handler om retten til å bli hørt og å delta i beslutninger. Barns medvirkning er et av de grunnleggende prinsippene i Barnekonvensjonen og en sentral del av det å anerkjenne barn som selvstendige individer.

  Barns medvirkning 

  Det er de voksnes ansvar å legge til rette for og oppmuntre til at barn og unge kan få si sin mening og at deres mening blir tatt på alvor (FNs barnekonvensjon art. 12 nr. 1). Barna skal få delta aktivt i planleggingen og vurderingen av tiltak de deltar i. Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i deres liv. Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet. Barna skal ikke overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta.

  Medvirkningsprosesser med barn og unge må være åpne og godt forklart, frivillige og respektfulle. Medvirkningsprosessene må gjennomføres slik at de oppleves som reelle og inkluderende for dem det gjelder. Barns rettigheter og medvirkning skal ligge til bunns i all arbeid med barn og unge.

  Les mer:

 • Medvirkningskort

  Medvirkningskort - et samtaleverktøy for barn og voksne

  Reell medvirkning handler om mange betingelser som bør / kan være på plass. Det finnes nok ikke en ferdig oppskrift for barns medvirkning. Derfor kan det være nyttig å begynne med å reflektere rund forskjellige aspekter som kan spille en rolle.

  Medvirkningskortene gir mulighet til å lære og reflektere om medvirkning sammen med barn. Kortene fungerer også godt å bruke blant ungdom og voksne. De kan brukes i alle sammenhenger; på menighetsmiddag, i en klubb, et kor, på menighetsråd, stabsmøte, frivillighetssamling osv.

  Forberedelse:

  Slik kan det gjøres:

  • Sett dere sammen i (aldersblandete) grupper (3-4 personer)
  • 1.oppgave: Les gjennom kortene og bli enig om 7 kort gruppen mener er de viktigste.
  • 2.oppgave (gis først etter 1. oppgave): Prioriter kortene og sorter som en diamant illustrasjon. 
  • 3.Presentasjon og samtale i plenum.

   

  Viktig! Lederen trenger ikke noen forkunnskap. Her finnes ingen riktig eller feil svar, men en mulighet for samtale og refleksjon. Kortene dekker ikke alle aspekter for barns medvirkning.

  Også yngre barn kan delta i samtalen. Ukjente begrep og premisser kan forklares i forkant eller underveis. Opplegget fungerer også fint i aldersblandete grupper.

  Se også FNs minimumskrav for barns medvirkning

 • Medvirkningshåndbok

  Barn og unge som eksperter

  Barn og unge har rett til å bli hørt i saker som angår dem. Barn bør også involveres før det tas beslutninger i kirken og menigheten.

  UKM 2018 utfordrer Den norske kirke både lokalt og nasjonalt til å involvere yngre barn når beslutninger tas som berører barn. Det må jobbes med strukturer og rutiner for yngre barns medvirkning i kirken. Det bes om å prioritere ressurser og økonomi til å styrke barnedemokratiet i Den norske kirke. Menigheter og Kirkerådet utfordres til å opprette barneråd. (Utdrag fra vedtaket som ligger i sin helhet på kirken.no)

  En kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper finner du i Barneombudets Medvirkningshåndbok.

 • Roger Hart-stigen

  Hart-stigen er en modell for å måle barn og unges deltakelse i et prosjekt. Til refleksjon og samtale for barn og voksne. Hentet fra "Participation Young Spice", Cymru Ifanc Young Wales.

  Roger Hart-stigen bygger på Sherry Arnsteins medvirkningsstige, les mer.

   

 • Samiske barns rettigheter

  Fellesnordisk barneombudsrapport om samiske barn og unges oppvekstvilkår:

 • Trosopplæring

Kontaktpersoner