Kirken logo
Ungdomsdemokratiet i Den norske kirke

Ungdomsdemokratiet i Den norske kirke

I denne ressursen finner du blant annet promomateriell for å fortelle ungdommene i din menighet om ungdomsdemokratiet i Den norske kirke, og hvordan de kan være med å påvirke!

 • Alder
  16-18
 • Laget av
  Kirkerådet
 • Publisert
  08.06.2022
 • Oppdatert
  14.12.2023
 • Beskrivelse

  Den norske kirke er en demokratisk organisasjon. Alle døpte er medlem i kirken, og alle medlemmer har stemmerett ved Kirkevalg fra det året de fyller 15.

  For ungdom er det også et ungdomsdemokrati. Ungdomsdemokratiet er regelfestet i kirkeordningen §36, og hvert bispedømme arrangerer Ungdomsting, som velger et ungdomsråd. Ungdomsrådet velger delegater til Ungdommnes kirkemøte, og Ungdommens kirkemøte velger Den norske kirkes ungdomsutvalg.

  Les Regler for ungdomsdemokratiet i Den norske kirke

  Mer informasjon finnes også på www.kirken.no/ukm 

 • Hva er ungdomsting?

  Ungdomstinget arrangeres av hvert bispedømme. Og alle menigheter kan sende to delegater. Delegatene må være fylt 15 det året de reiser, og til og med året de fyller 30.

  Ungdommstinget diskuterer saker som er relevante for ungdommer, og bestemmes av bispedømmets ungdomsråd. 

  Ungdomstinget velger også seks medlemmer av ungdomsrådet. 

  I §2 av Regler for ungdomsdemokratiet  står det beskrevet hva ungdomsting er.

  Hva er et ungdomsting?

  Hvert år arrangeres det ungdomsting i alle bispedømmene i Den norske kirke.

  • Ungdomstinget jobber med spørsmål som unge er opptatt av når det gjelder kirke, samfunn, tro og liv.

  Sakene sendes videre til de som trenger å høre hva ungdomstinget mener.

  • Ungdomstinget er et rådgivende organ for biskopen og bispedømmerådet som kan uttale seg i saker som gjelder Den norske kirke. Alle medlemmer i Den norske kirke som er mellom 15 og 30 år har mulighet til å være med på ungdomstinget.
  • Alle menigheter kan sende to deltakere til ungdomstinget. Det er menighetsrådet som sender deltakerne og dekker utgiftene til dette.
  • Ungdomsorganisasjonene har også mulighet til å sende to deltakere hver.

   

  Hva er ungdomsrådet?

  Ungdomsrådet består av minst seks medlemmer i aldersgruppen 15–30 år, valgt av og blant ungdomstingets representanter.

  I de tre nordligste bispedømmene bør minst ett av medlemmene være samisk. Ungdomstinget kan også velge et antall varamedlemmer til ungdomsrådet.
         Ungdomsrådet skal være et rådgivende organ for biskopen og bispedømmerådet i saker som angår i kirke og samfunn samt forberede og følge opp de saker som skal behandles av ungdomstinget. Ungdomsrådet kan også på eget initiativ ta opp aktuelle saker innen sitt område.

 • Hva er UKM?

  Ungdommens kirkemøte er det høyeste organet i Den norske kirkes ungdomsdemokrati. 

  Ungdommens kirkemøte består av to delegater fra hvert ungdomsråd, samt en delegat fra hver organisasjon som samarbeider med Den norske kirke. 

  Ungdommens kirkemøte arrangeres årlig, og har vært arrangert siden 1993.

  Fra 2001 har det blitt arrangert hvert år, og Ungdommens kirkemøte sender også fire delegater til Kirkemøte, hvor en er leder av Den norske kirkes ungdomsutvalg, hvor de har tale og forslagsrett.

  I § 4 i Regler for undgomsdemokratiet står det om Ungdommens kirkemøte.

  Hva er Ungdommens kirkemøte?

  Ungdomsrådet velger hvert år to deltakere til Ungdommens kirkemøte (UKM). Ungdommens kirkemøte er etablert som en viktig del av kirkedemokratiet. Sakene som kommer fra UKM blir tatt på alvor. Her arbeides det også med saker hvor det er viktig at ungdommens stemme blir hørt. De siste årene har UKM jobbet med tema som gudstjeneste, menneskerettigheter, kirkeordning, psykisk helse, trosopplæring, ungdomsarbeid og mye, mye mer.

  • Ungdommens kirkemøte sender hvert år fire representanter til Kirkemøtet. Disse har tale- og forslagsrett.

  Hva er Den norske kirkes ungdomsutvalg(DnkU):

  På Ungdommens kirkemøte velges medlemmer til Den norske kirkes ungdomsutvalg(DnkU).

  Den norske kirkes ungdomsutvalg skal være Den norske kirkes rådgivende organ i saker som angår unges situasjon i kirke og samfunn, både nasjonalt og internasjonalt samt bistå ved forberedelser og gjennomføring av Ungdommens kirkemøte.

  De følger opp sakene fra UKM og har, sammen med Kirkerådet, ansvaret for å planlegge og å gjennomføre UKM. DnkU jobber også med andre aktuelle saker.

  Hva er Samisk ungdomsutvalg (SUNG)?

  SUNG er et rådgivende ungdomsorgan på nasjonalt nivå som bidrar til at samisk ungdom kan medvirke i aktuelle saker i Den norske kirke. Samisk ungdomsutvalg er et rådgivende organ innenfor sitt område for Samisk kirkeråd og andre nasjonale kirkelige organer.

  Utvalget kan også på eget initiativ ta opp aktuelle saker innen sitt område. SUNG bør ha representasjon fra nord-, sør- og lulesamisk språkområde, og det bør være representert ungdom med tilknytning til læstadianske miljøer. Medlemen til SUNG velges av ungdomstingene.

   

 • Brosjyre og plakat

  Her kan du laste ned Brosjyre om ungdomsdemokratiet. Denne er kan printes, og deles ut til ungdommene i menigheten. 

  Her er to Plakater om ungdomsdemokratiet. Disse kan deles ut og spres slik at ungdommene vet om hvor da kan finne mer informasjon.

   

  Det er QR kode i både plakaten og brosjyren som leder til www.kirken.no/ukm

  Her kan ungdommene lese mer om kirkens ungdomsdemokrati.

 • Video til bruk

 • Kirkevalg

  Den norske kirke har fra 2021 et regelfestet ungdomsdemokrati, og Ungdommens kirkemøte (UKM) er opptatt av at unge må ha tilgang til å bruke sin stemme ved alle valg.

  Det må derfor legges godt til rette for at ungdom kan få bruke sin stemmerett ved kirkevalg på de arenaer hvor ungdom er i menigheten.

  Unge er også opptatt av at nominasjonslistene inneholder unge under 30 år, og I sak UKM 06/21 står det blant annet «UKM 2021 krever at dette (20 % under 30 år) blir et absolutt krav for at en liste kan stilles til kirkemøtevalget.

  I sak UKM 05/14 ble blant annet Kirkerådet, valgrådene og menighetsrådene utfordret på konkrete punkter.

  UKM var særlig opptatt av: 

  • god informasjon til unge i relevante informasjonskanaler, særlig for nå velgerne i aldersgruppen 15–18 år 
  • rekruttering av unge under 30 år til nominasjonskomiteer 
  • nominasjon av unge under 30 år til bispedømmerådsvalg og menighetsrådsvalg 
  • arbeid for å øke valgdeltakelsen i aldersgruppen 15–18 år 
  • tilrettelegging for forhåndsstemming på arenaer der unge møtes i menighetene, på studiesteder og i Forsvaret 
  • arbeid for å gi tydeligere presentasjon av kandidatene som synliggjør meningsforskjeller. 

   

  UKM var også opptatt av tilrettelegging for alle menneskers valgdeltakelse og engasjement, også for mennesker med ulik grad av funksjonsevne.

  Dette inkluderer tilrettelegging for at alle kirkens medlemmer skal få lik mulighet til å stille som kandidater til rådene og til å delta i valget. 

   

  Også Kirkemøtet mener det er viktig å tilrettelegge for ung deltakelse i kirkevalget, og kirkemøtekomiteen uttalte i sak KM 06/18: 

   Komiteen viser til at unge har kirkelig stemmerett fra det året de fyller 15 år. Det bør derfor legges spesielt til rette for at unge kan avgi stemme ved kirkelige valg, særlig i aldersgruppen 15–17 år, ettersom de ikke stemmer ved andre valg. 

  Hva er Kirkevalg?

  Alle medlemmer i Den norske kirke har stemmerett i kirkelige valg fra det året de fyller femten.

  Det er kirkevalg hvert fjerde år. Kirkevalget arrangeres samtidig med kommunevalget.

  Det er to valg: Menighetsrådsvalg og bispedømmerådsvalg.

  Alle medlemmer i Den norske kirke kan stille til valg til menighetsråd og bispedømmeråd fra det året man fyller atten.

Kontaktpersoner