Kirkevalget – praktisk gjennomføring

Kirkevalget – praktisk gjennomføring

Ressurser til praktisk gjennomføring i valglokalet og forhåndsstemming.


 • 03.09.2023

 • 08.09.2023
 • Praktisk gjennomføring av valg

  Kirkevalget 2023 gjennomføres 10. og 11. september 2023. Perioden med forhåndsstemming er 10. august til 6. september (digitalt) og 8. september (på papir). Alle sokn skal tilby fysisk forhåndsstemming til samme tid - torsdag 31. august kl 15-20.

  På denne siden finner du råd og veiledning for praktisk gjennomføring av valget, både på valgtinget på valgdagen og i perioden med forhåndsstemming.

  Kirkevalgreglene § 10-1 (1) sier: 

  Valg av medlemmer til menighetsråd og bispedømmeråd og Kirkemøtet skal holdes i alle menigheter samtidig med, og i lokaler i umiddelbar nærhet til, valg til Stortinget eller fylkesting og kommunestyrer.

  Stemmegivningen skal foregå i egnet og tilgjengelig lokale. Velgerne skal kunne ta seg inn i valglokalene uten hjelp, jf. kirkevalgreglene § 10-2 (1). I valghåndbok 1, avsnitt 8.3, på side 59 kan du lese om universell utforming av valglokaler. Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (KABB) har anbefalt å bruke en veiledning og sjekkliste for universell utforming som er laget til fylkes- og kommunevalget og som kan være nyttig å gå gjennom for å øke bevissthet rundt utfordringer noen av oss kan ha, samt å se om man har tilrettelagt så godt som mulig, slik at alle velgere får en god opplevelse ved stemmegivningen.

  https://valgmedarbeiderportalen.valg.no/media/zfel2jwm/veileder-skjema.pdf

   

  I denne ressursen finner du blant annet:

 • T-skjorter

  T-skjorter til valgfunksjonærer

  T-skjorter til funksjonærer og andre lages lokalt. Ta utgangspunkt i mal for vertskap i åpen kirke – og tenk gjerne flerbruk!

  Last ned veiledning som kan sendes til trykkeriet her.

 • Plakater mm

  Plakater

  Plakater som kan benyttes i valglokalet: 

  Strandflagg og rull-opp

  Materiellet over er uten årstall. Du kan selvfølgelig gjenbruke materiell fra 2019-valget, om det er uten årstall og datoer. 

  Materiell bestiller fellesrådet selv hos f.eks. en lokal eller nasjonal (nettbutikk) leverandør av profilartikler. Samkjør gjerne bestilling med andre fellesråd, prostiet eller bispedømmet.

  Kirkerådet har ikke materiell for salg.

  Valgurne

  Valgurnen skal benyttes til forhåndsstemmegivning og på valgtinget. Det er krav til at valgurner er forseglet, ellers er det ingen særskilte krav til utforming. Sokn oppfordres til å gjenbruke valgurner fra tidligere år. Dersom man trenger flere stemmeurner, kan man for eksempel benytte seg av postkasser som kan forsegles.

  I 2019 kunne man bestille valgurne fra valgutstyr.no/Bico, men det er ikke mulig i år. Årsaken er at det er slått fast at Kommunal- og distriktsdepartementet har rettighetene til de karakteristiske valgurnene med oransje overside. 

  Olavsmerke

  Urnene skal være tydelig merket, slik at det ikke skaper forvirring om hvilket valg de tilhører. Tydelig merking kan gjøres ved å sette på Olavsmerke.

  Klistremerker med Olavsmerket kan sokn og fellesråd få tilsendt ved å kontakte Siv Thompson på e-post (st362@kirken.no).

 • Trygt kirkevalg

  Trygt kirkevalg

  Som valgfunksjonær kan man oppleve uønskede hendelser. Kirkerådet har derfor utarbeidet ei huskeliste for å håndtere ulike situasjoner på en god måte. Disse kan lastes ned her.

 • Forhåndsstemming

  Digital forhåndsstemming - nytt i 2023

  Ved kirkevalget i år blir det for første gang mulig med digital forhåndsstemming. Dette er en stor forbedring av valgjennomføringen, og målet er blant annet å gjøre det enklere å stemme og å øke valgdeltakelsen.

  I tillegg vil det også forenkle arbeidet med valget lokalt ved at det blir færre stemmesedler på papir å telle opp.

  Her kan du se video om hvordan man forhåndsstemmer digitalt.

  Manntall

  Det skal ikke krysses av i manntall ved mottak av forhåndsstemmer på papir, og utskrift av manntallet vil være tilgjengelig fra 7. september. Ved uttaket vil det fremgå hvilke velgere som allerede har avgitt stemme digitalt. Rett etter utskrift av manntallet må også alle de innkomne forhåndsstemmene på papir prøves, slik at forhåndsstemmer blir godkjent eller forkastet før valgdagen. Se veiledninger 7.9.3 og 7.9.4 i Ressursbanken.

  Planlegg for fysisk og digital forhåndsstemming

  Perioden for digital/fysisk forhåndsstemming er fra 10. august til henholdsvis 6. og 8. september. 

  Det er ett nasjonalt tidspunkt for forhåndsstemmegivning: den siste torsdagen i august, altså 31. august fra kl. 1500-2000. Man kan selvfølgelig utvide åpningstiden denne dagen, men alle valgstyrer skal tilby forhåndsstemming disse fem timene.

  Det skal i hvert fellesrådsområde også tilrettelegges for forhåndsstemmegivning:

  • i forbindelse med en gudstjeneste minst én søndag i perioden for forhåndsstemmegivning
  • minst to timer i uken i perioden for forhåndsstemmegivningen

  Det bør også legges til rette for forhåndsstemmegivning:

  • på de institusjoner som geografisk hører til det enkelte sokn
  • i tilknytning til minst ett arrangement for unge

  Folk skal ikke oppfordres til å ta fram mobiltelefoner og avgi sin stemme sammen med andre ved f. eks. et arrangement i forhåndsstemmeperioden. 

  Skjema

  Det er laget en rekke skjema for utfylling og informasjon, og det er laget veiledninger for forhåndsstemming mm. Disse finner du i hovedressursen for kirkevalget, under menypunkter med navnene VALGHÅNDBOK/VEILEDNINGER og SKJEMA

  Felles ordning innenfor fellesrådsområdet

  Valgstyrer innenfor et fellesrådsområde kan gå sammen om en ordning for felles forhåndsstemming ett eller flere steder, jf. kirkevalgreglene § 9-3 (5), med unntak av i fellesrådsområder med flere prostier. Alle valgstyrer, som inngår i en ordning for felles forhåndsstemming, må gjøre vedtak om det. Da kan de felles forhåndsstemmestedene motta stemmer fra alle soknene i fellesrådsområdet frem til fredag 6. september.

   

  "Herding" av PC til forhåndsstemmegivning

  Valghåndbok 1, avsnitt 7.3.1 beskriver herding av PC i forbindelse med forhåndsstemming. Etter nærmere vurdering anbefales dette ikke. Herding av PC er en krevende operasjon som krever inngående digital kompetanse. Velgere som i valglokalet vil orientere seg om de ulike listene og kandidatene, må gjøre det på egen telefon. 

   

  Om produktet

  Digital forhåndsstemming skal gjennomføres i Invote, et system levert av det spanske firmaet Scytl. Det vil bli mulig for alle velgere å logge seg på med BankID eller tilsvarende for å avgi stemme. 

  Kontakt

  Produkteier

  Knut Vidar Hoholm, kh433@kirken.no

  Produkteier har daglig, operativt oppfølgingsansvar og skal følge opp og lede arbeidet med forvaltning, forbedring og utvikling. Produkteier har ansvar for kontinuerlige feilrettinger og forbedringer innenfor budsjettramme fastsatt av systemeier.

  Systemeier

  Torbjørn Backer Hjorthaug, th297@kirken.no

  Systemeier har ansvar for at produktene oppfyller formålet og gir gevinst. Systemeier har det overordnede ansvaret for at produktene blir tatt i bruk og at opplæring blir gjennomført. Systemeier har en produkteier som sørger for daglig oppfølging. 

  Les særskilte regler for digital forhåndsstemming (Lovdata)

 • Hemmelig valg

  I enerom og usett

  Prinsippet om hemmelig valg gjelder for alle deler av valget, også forhåndsstemmegivning. Det er valgstyrets/menighetsrådets oppgave å legge forholdene fysisk til rette slik at hemmelig valg blir en realitet.

  I fastsettingen av sted for forhåndsstemmegivning er det viktig å sørge for at stemmegivningen skjer «i enerom og usett». 

  Bistå ved behov

  En valgfunksjonær skal forholde seg nøytralt, valgagitasjon er ikke tillatt. Kun i tilfeller der en velger på grunn av psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse ikke kan stemme alene, kan vedkommende få hjelp av en stemmemottaker eller en annen person som velgeren selv peker ut. 

  Forhåndsstemming på konfirmantsamling

  Med 15-års aldersgrense for stemmerett i kirkevalget, kan konfirmanter delta i landets største medlemsdemokrati. Religiøs myndighetsalder inviterer til medbestemmelse. Dette gir spennende mulighet til å snakke om kirkens demokrati, der de unges stemme lyttes til. Under er et notat som beskriver hva man kan gjøre og hva man ikke skal gjøre, når man oppfordrer konfirmanter og andre til å gi sin stemme i kirkevalget.

 • Opplæring

  Opplæring

  Flere tusen ansatte og frivillige i kirken bruker mye tid i år på å arrangere kirkevalg. Da er opplæring viktig, og på denne siden ligger det opplæringsmateriell. 

  Opplæringsvideoer

  Powerpointer til bruk ved opplæring

  Det er tre kurs:

  1. Kurs i lokal valggjennomføring. Kurs med "alt". De som skal gjennomføre kurs, må plukke ut de delene som er relevante.

  Kurs_lokal valggjennomføring_bokmål.pptx

  Kurs_lokal valgjennomføring_nynorsk.pptx

  2. Kurs for valgfunksjonærer.

  Kurs_valgfunksjonærer_bokmål.pptx

  Kurs_valfunksjonærar_nynorsk.pptx

  3. Innføring i kirkevalg. Tenkt å bli brukt når man vil fortelle om kirkevalg til andre enn de som skal jobbe med valget lokalt.

  Kurs_kirkevalg_innføring_bokmål.pptx

  Kurs_kyrkjeval_innføring_nynorsk.pptx

   

 • Valgting

  Utforming av valgting

  Kirkevalgreglene inneholder ikke bestemmelser om hvordan et valglokale skal organiseres fysisk. Kapittel 8 i valghåndbok 1 gir likevel noen viktige anvisninger på plassering av sentrale elementer i valglokalet. Det skal det legges til rette for velgere med ulik funksjonsnedsettelse og planlegges for hjelp til stemmegivningen ved behov. Det er viktig å tenke gjennom ordensregler i valglokalet og være klar over forbudet mot valgagitasjon.

  Åpning av valgting

  Når valgtinget åpnes offisielt, kan en erklæring leses for de som er til stede. Dette gjøres slik at stemmegivning kan ta til.

  Det er utformet et forslag til tekst som kan benyttes og tilpasses, om det er

  • menighetsrådsvalg med ei liste (flertallsvalg)
  • menighetsråd med flere lister (forholdstallsvalg)
  • bispedømmerådsvalg med ei liste (flertallsvalg)
  • bispedømmerådsvalg med flere lister (forholdstallsvalg)

  Se forslag til tekst her, og tilpass etter forhold i det enkelte valgting.