Kirken logo
Trosfrihet

Trosfrihet

Trosfrihet er en grunnleggende menneskerettighet. Gjennom Samarbeid menighet og misjon støtter menigheter i Den norske kirke arbeid for trosfrihet i mange land.

 • Publisert
  09.12.2022
 • Oppdatert
  02.10.2023
 • Beskrivelse

  Organisasjonene i Samarbeid menighet og misjon arbeider for å styrke menneskers rett til å velge tro. For Stefanusalliansen er arbeid for alle menneskers trosfrihet et hovedfokus. 

  Trosfrihet

  Stefanusalliansen er en misjons- og menneskerettighetsorganisasjon med særlig fokus på trosfrihet som en grunnleggende menneskerettighet.

  «Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte religion eller tro, og frihet til enten alene eller sammen med andre, og offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro gjennom undervisning, utøvelse, tilbedelse og ritualer.»
  Paragraf 18 i FNs menneskerettighetserklæring

  Under mottoet «Sammen for de forfulgte» arbeider Stefanusalliansen for å formidle støtte, omsorg og praktisk hjelp til mennesker og kirker verden over som forfølges eller undertrykkes på grunn av sin kristne tro.

  Over ¾ av verdens befolkning lever i land der de risikerer store begrensninger på muligheten til å fritt utøve sin tro. Diskriminering og forfølgelse på grunn av tro truer millioner av menneskers rett til liv, rettssikkerhet, forsamlingsfrihet, organisasjonsfrihet, ytringsfrihet, minoriteters rettigheter og tilgang til flere økonomiske og sosiale rettigheter. Å jobbe for å styrke disse rettighetene vil samtidig ofte også ha positiv effekt på tros- og livssynsfrihet.

  Som kristne har vi et ansvar å stå opp for urett som begås mot andre, både kristne og de som har en annen tro. Vi er kalt til å elske vår neste, uansett tro eller livssyn, og reagere mot urettferdighet og overgrep uansett hvem som rammes. Alle mennesker har en ukrenkelig verdi. Derfor jobber Stefanusalliansen også for alles rett til trosfrihet og inkluderer andre trosgrupper i menneskerettighetsprosjekter, diakonale prosjekter og i vårt påvirkningsarbeid.

  Vi ønsker å ta oppdraget om å kjempe for de svake og undertryktes rett på alvor, også når vi ikke deler deres tro. Alle som forfølges trenger at noen tør å reise seg opp og forsvare deres sak. Vi ønsker å oppfordre og utfordre norske menigheter til å stå sammen med oss i fronten for arbeidet for trosfrihet for alle – både våre trossøsken og de som har en tro som er forskjellig fra vår.

  imagep4j69.png

  Bilde: Knust kors. Foto: Scanstock Photo.

   

  Rettshjelp og nødhjelp til fattige, undertrykte kristne i Pakistan

  Hjelp til ofre for blasfemiloven og hjelp til jenter som kidnappes, tvangskonverteres til islam og giftes bort med tvang er nøkkelområder for Stefanusalliansens partner i Pakistan, Human Friends Organization.

  Traumatiserte kristne i Pakistan har et desperat behov for at noen står opp og forsvarer deres rett til å utøve sin tro uten å bli forfulgt. Ofrene for blasfemilovene og påtvungne konverteringer er avhengige av fri rettshjelp, slik at sakene deres blir behandlet i rettssystemet og de skyldige dømt. Mange av ofrene er blitt flyktninger i eget land. Slektninger nøler med å ta dem inn i sine hjem, ettersom de selv lever i dyp fattigdom og risikerer naboenes vrede ved å hjelpe kristne.

  Det har vært flere alvorlige hendelser av angrep og drap på kristne, kristne nabolag og kirker. Pårørende og skadde lider som følger av traumene de har pådratt seg. De lever, som man må forvente, i dype depresjoner, sorg og angst. De trenger behandling for sine traumer og lidelser for å kunne vende tilbake til et liv som det kjennes verdt å leve.

  Human Friends Organization tilbyr hjelp tilbake til arbeidslivet, fri rettshjelp og traumebehandling. I tillegg hjelper de kristne med å finne et nytt bosted, dersom hjemmet deres er blitt ødelagt eller de har måttet flykte på grunn av trusler og angrep.

  Human Friends Organization jobber også på det strukturelle planet med bevisstgjøring om trosfrihet og påvirkningsarbeid for kristne og andre religiøse minoriteters rettigheter. De har et bredt nettverk og samarbeider godt med andre minoritetsgrupper i landet.

  Stefanusalliansen støtter også Allama Paul Higher Secondary School i Youhanabad, Lahore. Skolen er en kristen privatskole med nærmere 1000 elever fra 1.-10. klasse. Skolen fokuserer sterkt på å fremme kjærlighet, sannhet, fred, ikke-vold og menneskerettigheter inn i undervisningen. Lærerne blir også trent i menneskerettigheter.

  imageqjfif.png

  Bilde: Human Friends Organization bidrar til fredelige protester for minoriteters rettigheter. Foto: Human Friends Organization.

  Alle har rett til å velge hva de selv vil tro på

  I Pakistan er kristne som en minoritet å regne. Noen opplever å bli offer for landets strenge blasfemilover som ofte har som mål å ramme motstandere i personlige konflikter. De som anklages risikerer livstidsdom eller dødsstraff. NMS samarbeider med Centre for Legal Aid and Assistance Settlement (CLAAS) i Pakistan. CLAAS  arbeider for lovendringer og holdningsendringer i samfunnet. De som blir offer for urett kan få gratis rettshjelp og praktisk støtte og beskyttelse hos CLAAS. 

  NMS støtter også marginaliserte kristne gjennom bispedømmet Peshawar i Church of Pakistan. Bispedømmet prøver gjennom sitt utviklings- og hjelpekontor å oppmuntre de lokale kristne til å bekjempe fattigdom og stå på egne bein.

   

Kontaktpersoner