Kirken logo
Leir i ungdomsfasen

Leir i ungdomsfasen

Ta med ungdommene på leir i trosopplæringen - #byggeklosser for ungdomsarbeidet.

 • Alder
  13-15, 16-18
 • Laget av
  Kirkerådet med samarbeidspartnere
 • Publisert
  17.09.2018
 • Oppdatert
  22.09.2023
 • Beskrivelse

  Leir

  «Alle» er enige om at leir er bra. Mange menigheter har erfaring med leirarbeid. Mange har innarbeidet konfirmantleir som fast tilbud. Leir fungerer godt som en av byggeklossene for et helhetlig ungdomsarbeid.

  Hvorfor leir?

  • Leir er en egnet arena for å bygge kristent fellesskap og dele kristen tro.
  • Leir kan bidra til å styrke eller starte et kontinuerlig ungdomsarbeid i menigheten.

  Når?

  Hvilken tid på året som passer må avklares lokalt gjennom å:

  • Kartlegge tider som er mest hensiktsmessige for ungdommene. Når har ungdom fri? Er høytid mulig?
  • Kartlegge om/når ungdomsorganisasjonene arrangerer leir
  • Kartlegge hvilke eksisterende leirer som har plass til flere.
  • Kartlegge når det er ledig kapasitet på aktuelle leirsted.

  Samarbeid om leir:

  Samarbeid om leir fungerer bra! Det finnes eksempler på gode samarbeidsmodeller mellom menigheter, et helt prosti og mellom menigheter og kristne barne- og ungdomsorganisasjoner. Når flere samarbeider om en leir er det større sannsynlighet for god oppslutning.

  Det ligger potensiale i å arrangere leir som konfirmantreunion for 15/16-åringer eller å invitere en bestemt aldersgruppe i ungdomsfasen inn i allerede eksisterende leirer. Dette kan også bidra til å starte eller videreutvikle samarbeid mellom menighet og organisasjon.

  Samhandling om leir

  Plan for trosopplæring:
  Gud gir – vi deler oppfordrer menighetene til å kartlegge hva det vil være naturlig å samarbeide med organisasjoner om når det gjelder trosopplæring. Samarbeid om innhold/program på leiren må finne en god sammenheng med innholdet i menighetenes trosopplæringsplaner.

  Leirsteder:
  Ved økt tilbud om leir vil det kunne bidra til at leirstedene i større grad blir brukt. Der menigheten leier leirsted, vil en samarbeidsavtale kunne innebære bedre leiepris på leirstedet.

  Byggeklosser for et kontinuerlig ungdomsarbeid:
  Det er et potensiale i at samarbeid om leir kan bidra til å starte eller styrke kontinuerlig ungdomsarbeid. Der menigheten ikke har noe etablert kontinuerlig arbeid blant barn og ungdom, kan samarbeid med organisasjoner om leir være startpunktet for å etablere nytt ungdomsarbeid. Les mer her om hvordan leir kan være en byggekloss for et helhetlig ungdomsarbeid i menigheten.

  Samarbeidsplattform:
  Kirkens unge
  er en strategisk plattform for forpliktende samhandling om Den norske kirkes barne- og ungdomsarbeid.

  En konkret måte å samhandle på er å arrangere leir sammen. Gjennom et samarbeid mellom menighet og organisasjon kan menigheter få benytte flere ressurser for å gjennomføre leir. Mange organisasjoner arrangerer leirer hvor det er plass til flere deltakere. Organisasjonene har kompetanse på leirarbeid, kan tilby helhetlige leirpakker, innhold, praktisk gjennomføring.

  Aktuelle samarbeidsorganisasjoner kan være: Acta – Barn og unge i Normisjon, KRIK (Kristen idrettskontakt), KFUK-KFUM-speiderneNKSS (Laget), NLM Ung (Norsk Luthersk Misjonssamband barne og ungdomsarbeid), NMSU (Det norske misjonsselskaps barne- og ungdomsorganisasjon), Norges KFUK-KFUM.

  Se aktuelle ressurser under "PLANLEGGING".

 • Planlegging

  Planlegging og ressurser

  Bøkene Leir fra L til R fra Acta og Konfirmantleirboka fra IKO er gode ressurser når det gjelder leirplanlegging og gjennomføring. Vi vil likevel trekke fram noen særlige områder som må prioriteres i planleggingen:

  Beredskap:
  I resursbanken er det samlet ressurser for organiseringen av leir med barn og ungdom.

  Inkludering:
  Se ressurser, verktøy, veiledningshefter og artikler om inkludering og tilrettelegging, her i Ressursbanken.

  Menigheten kan ta i bruk verktøyet ALLE MED for å identifisere muligheter for at alle kan delta på leiren og at leiren ikke blir ekskluderende.

  Samarbeidsavtale:
  Ved samarbeid må det avklares hvem som bidrar med hva gjennom en samarbeidsavtale. Hva skal menighet og organisasjon bidra med? Skal man ha med ansatte eller kan leiren bemannes av frivillige? Hvem er ansvarlig i menigheten? Hva forventes av ansatte? Hvordan skal økonomien fordeles?

  Støtteordninger:

  • Ved samarbeid med organisasjoner finnes økonomisk støtteordning gjennom Frifondsmidler.
  • K-Stud har også støtteordning. Ved å bruke et forhåndsgodkjent studieopplegg, kan leiren også utløse støtte fra Kirkelig studieforbund
  • Menigheten kan oppfordres til givertjeneste («Spons en ungdom på leir!»)