Kirken logo
Kirka vår – samlet plan for arbeidet i soknet

Kirka vår – samlet plan for arbeidet i soknet

Kirka vår legger grunnlaget for strategisk utvikling av menighetsarbeidet i Den norske kirke.

 • Publisert
  01.03.2023
 • Beskrivelse

  Kirka vår – samlet plan for arbeidet i soknet

   

  Kirka vår samler alt på ett sted:

  • Menighetens aktiviteter
  • Tall om menigheten
  • Menighetens felles retning

  Det blir:

  • Enklere for menighetsrådet å få oversikten
  • Enklere å presentere menighets samlede arbeid
  • Enklere å begynne å jobbe tverrfaglig
  • Enklere for nye menighetsrådsmedlemmer og ansatte

  Har du tilgang kan du logge inn på plan.kirken.no. Les om hvordan du kan få tilgang under fanen "Tilgang".

 • Om produktet

  Hva er «Kirka vår – samlet plan for arbeidet i soknet»? 

  «Kirka vår – samlet plan for arbeidet i soknet» er et digitalt verktøy for å få oversikt over aktivitetene i soknet, få ny kunnskap om menneskene som bor der og gi økt oppslutning om menighetsarbeidet over tid. Til sammen vil dette gjøre det enklere å videreutvikle arbeidet videre.

  Alt på ett sted

  I dag ligger aktiviteter i soknet i ulike planer og dokumenter: aktiviteter i trosopplæringen ligger i trosopplæringsverktøyet, aktiviteter innen kirkemusikk og diakoni finnes i eventuelle planer for dette, og aktiviteter som åpen kirke eller julemesse er kanskje kun i kalenderen. I en del menigheter jobber de ansatte mer på egen hånd enn det som er nødvendig. For menighetsrådet, og kanskje også for de ansatte, kan det være vanskelig å se helheten i menighetens arbeid. En samlet plan for arbeidet i soknet gir menighetsråd og ansatte oversikt over helheten, slik at ulike aktiviteter og ansattes arbeid kan sees i sammenheng og videreutvikles.  

  Henter tall automatisk 

  Hvert år i januar rapporterer menigheter i Den norske kirke til Statistisk sentralbyrå. Fram til nå har det vært opp til ildsjeler å hente fram disse tallene for å reflektere over dem blant ansatte eller i menighetsrådet. «Kirka vår – samlet plan for arbeidet i soknet» henter automatisk inn disse tallene fra SSB. I tillegg henter verktøyet inn tall for levekår i soknet eller kommunen. Dette gir menighetsråd og ansatte enkel tilgang til relevant statistikk for soknet. Slik har man godt grunnlag for en samtale: Hvordan er sammenhengen mellom aktivitetene i menigheten og behovene i soknet? 

  Hjelp til samtalen om å være lokalkirke

  Gjennom «Kirka vår – samlet plan for arbeidet i soknet» får menighetsrådet også hjelp til å planlegge en felles prosess for å arbeide grundig med sammenhenger mellom aktiviteter og behov. Metoden og det digitale verktøyet for “Kirka vår” legger opp til en prosess med fire faser:  

  1. «Hvordan skal vi jobbe med plan?»
  2. «Hvordan kan vi beskrive menigheten?» 
  3. «Hva skal vi satse på?»
  4. «Hva skal vi gjøre?»

  I alle fasene gir verktøyet råd om hvordan ansatte og frivillige kan involveres, og hvordan man starte en bredere samtale i soknet om hvordan menigheten kan møte lokale behov. Det er opp til menighetsrådet hvor omfattende prosessen skal være. Bispedømmekontorene stiller med personer som kan være veileder for menigheten i denne prosessen. 

  I alt dette er «Kirka vår – samlet plan for arbeidet i soknet» et fleksibelt verktøy som brukes slik man ønsker det i den enkelte menighet. Dette vil se ulikt ut i ulike menigheter i Den norske kirke.

 • Kontakt

  Kontakt

  Produkteier
  Carl-Fredrik Bommen, cb842@kirken.no

  Produkteier har daglig, operativt oppfølgingsansvar og skal følge opp og lede arbeidet med forvaltning, forbedring og utvikling. Produkteier har ansvar for kontinuerlige feilrettinger og forbedringer innenfor budsjettramme fastsatt av systemeier.

   

  Systemeier
  Jan Christian Kielland, jk856@kirken.no

  Systemeier har ansvar for at produktene oppfyller formålet og gir gevinst. Systemeier har det overordnede ansvaret for at produktene blir tatt i bruk og at opplæring blir gjennomført. Systemeier har en produkteier som sørger for daglig oppfølging. 

 • Ofte stilte spørsmål

  HVA ER KIRKA VÅR

  Hvorfor bør vår menighet ta i bruk “Kirka vår”?

  Dette er kort forklart i denne filmen.

  Hvilke fordeler får vi i menigheten som vi ikke har i dag?

  Dere får bedre oversikt over alt som skjer i menigheten, tilgang til interessante tall om sokn og lokalsamfunn, og hjelp til å planlegge helhetlig og strategisk.

  Hvordan kan “Kirka vår” gi mer oversikt over aktiviteter i menigheten?

  I “Kirka vår” legger dere enkelt inn alle typer aktiviteter som skjer i menigheten utover gudstjenester og kirkelige handlinger. 

  Hva er forskjellen på Kirka vår og Skjer i kirken?

  Mens Kirka vår gjør det enklere for menighetsråd og ansatte å ha full oversikt og tenke strategisk, er Skjer i kirken (skjerikirken.no) rettet mot publikum.

  Kirka vår vil altså være en oversikt over alle typer aktiviteter menigheten har, mens Skjer i kirken er stedet for å informere publikum om tid, sted og innhold i hvert enkelt arrangement.

  For eksempel: En aktivitet som “lørdagskonserter” legges kun inn i “Kirka vår” én gang. Hvert enkeltarrangement legges inn i skjerikirken.no. Mer informasjon om skjerikirken.no finner du her.

  Vi trenger hjelp med det strategiske arbeidet lokalt. Hvor kan vi henvende oss?

  Alle menigheter kan henvende seg til sitt bispedømmekontor. Bispedømmekontor stiller da med en veileder som hjelper menigheten i gang med det strategiske arbeidet. Bispedømmekontoret vurderer hvem de bruker som slike veiledere.

  Må vårt sokn bruke “Kirka vår”?

  Dette er ikke et pålagt verktøy, men det er nyttig for alle menighetsråd og staber. Det forenkler arbeidet og gir bedre oversikt og alt menigheten tilbyr av aktiviteter.

  Vil det bli gitt noen kurs som gjør det enklere å komme i gang? 

  Bispedømmekontorene står for kurs og opplæring våren 2023. Bruk av “Kirka vår” vil også integreres i kurs for nye menighetsråd høsten 2023. Biskopene har også signalisert at de vil se på hvordan “Kirka vår” kan brukes i forbindelse med visitaser. 

  Koster det penger å bruke “Kirka vår”?

  Nei, det er gratis. Kirkerådet tar kostnadene knyttet til verktøyet.

  Hva er kilden for statistikken i “Kirka vår”?

  De alle fleste av dataene under “soknet i tall” stammer fra Kirkelig årsstatistikk, det er altså tall som menighetene selv har rapportert inn til SSB hvert år. Dataene som ikke handler om menighetens arbeid er SSB sine egne tall.;

   

  TILGANG

  Hvem kan ha tilgang til “Kirka vår”?

  Alle ansatte og menighetsrådsmedlemmer kan få tilgang. Lokalt vurderer man hvem som trenger tilgang.

  Hvordan får jeg tilgang til “Kirka vår”?

  Stab og menighetsråd ser sammen på hvem som bør ha tilgang og formidler dette samlet til kirkevergen. Fellesrådet oppretter selv tilgang, eller sender tilgangsforespørsel til Kirkerådet på eget skjema. Detaljer rundt dette vil formidles senere.

  Hvem kan lese innholdet i vårt sokns «Kirka vår»-side?

  Innholdet på “Kirka vår” kan lese av de brukerne som er blitt gitt spesifikk tilgang til dette soknet, samt noen brukere på prosti, bispedømme eller nasjonalt nivå.

  Hva skjer med tilgangen til tidligere folkevalgte når de ikke lenger sitter i råd?

  Disse skal ikke lenger ha tilgang. De kan fjernes av kirkevergen eller av Kirkerådet. Rutiner for dette vil avklares i god tid før Kirkevalget.

  Kan jeg få se planene til flere sokn i mitt fellesråd?

  Ja, ta kontakt med kirkevergen, så blir dere enige om hvilke sokn og hvilken tilgangsrolle du skal ha til disse soknene.

  Kan vårt sokn samarbeid med andre sokn om enkeltaktiviteter?

  Ja, det er mulig å opprette samarbeidsaktiviteter i planverktøyet. Kryss av for hvilke(t) sokn som dere vil invitere til å samarbeide, og dette soknets “admin”-bruker kan godkjenne aktiviteten. Den legges da i begges sokns aktivitetsliste.

  Jeg har noen gode ideer til nye funksjoner eller har oppdaget en feil som bør rettes opp. Hvor kan jeg ta kontakt?

  Ta kontakt med produkteier på e-post cb842@kirken.no

 • Tilgang

  Ansatte og menighetsrådsmedlemmer i Den norske kirke kan få tilgang til Kirka vår – samlet plan for arbeidet i soknet.

  Adressen er plan.kirken.no - men først må brukeren legges til tilgangsgrupper.

  Våren 2023 er det to måter å gjøre dette på: 1) kirkeverge kan be om tilgang i ID Web, eller 2) sende inn et registreringsskjema.

  1. i ID Web

  Er ditt fellesråd KirkePartner-kunde med tilgang til ID web kan det bes om tilgang der.

  Det kan både gis tilgang til Fellesråd (gir da tilgang til alle sokn i Fellesrådet) eller til enkeltsokn. 

  Hvert sokn og fellesråd har tre grupper, en for hvert tilgangsnivå (les mer om tilgangsnivå lenger ned)

  Søk opp og kryss av for gruppene "Menighetsplan [navn på fellesråd eller sokn] [tilgangsnivå]"  for hver bruker, hvor siste ord er "admin", "skriv" eller "les" . Etter at forespørsel er sendt vil den bli godkjent av Kirkerådet etter kort tid.

  2. Registreringsskjema

  Kirkeverge eller daglig leder fyller ut et Excel-skjema på vegne av de ansatte og rådsmedlemmer i soknene i sin enhet. Her er skjema: Registreringsskjema - kirka vår. Excel-skjemaet sendes til cb842@kirken.no. (NB: send inn i Excel-format, ikke pdf)

  Brukere skal både meldes inn og ut på dette skjema. Brukeren får e-post når tilgangen er klar.

  Forklaring på feltene: 

  Brukernavn/kontonavn

  Brukernavn/kontonavn fra KirkePartner har to bokstaver og tre tall. Dette har mange fått i forbindelse med tilgang til trosopplæringnverktøy, intranett, lokalt skrivebord. Mange bruker det også som første del av e-postadressen sin, men skriv kun det som er før @kirken.no / @kyrkja.no.

  Brukere uten brukernavn (f.eks. rådsmedlemmer) meldes inn på nedre del av skjema. Kirkerådet vil da opprette et brukernavn og gi beskjed om dette. Det kan ta noen uker fra skjema sendes inn til disse blir opprettet. Vurder gjerne om alle trenger egen bruker - kanskje holder det med leder, nesteleder og de som stiller til gjenvalg?

  Organisasjonsnummer

  Organisasjonsnummeret må enten være til det soknet som personen skal ha tilgang til, ELLER et fellesråd, hvor brukeren skal ha tilgang til alle soknene.

  Skriv kun et org nr pr linje - skal brukeren ha tilgang til flere (men ikke alle) sokn i et fellesråd kan man skrive flere linjer.

  Hvis brukeren skal ha forskjellige tilgangsnivå til forskjellige sokn i sitt fellesråd, må det skriver en linje for hvert sokn.

  Tilgangsnivå

  Hvert sokn /fellesråd har tre tilgangsgrupper, en for hvert av tilgangsnivåene. Velg kun én gruppe pr bruker:

  • Tilgangsnivå "les": Kan logge seg inn og lese alt og laste ned dokumenter
  • Tilgangsnivå "skriv": Kan i tillegg skrive og slette tekster, laste opp og slette  dokumenter, opprette og slette aktiviteter, opprette og godkjenne samarbeidsaktiviteter (fra andre sokn i prostiet).
  • Tilgangsnivå "admin": Kan i tillegg blant annet få mulighet til å opprette og slette nye planer for kommende perioder, se alle brukere som har tilgang til planverktøyet for dette soknet og etter hvert endre målform. Flere funksjoner kan bli lagt til.
 • Support

  Support/feilmeldinger

  Meldes til Carl-Fredrik Bommen, cb842@kirken.no

Kontaktpersoner