Kirken logo
Barns deltakelse i menighetens felleskap

Foto: Bo Mathisen

Barns deltakelse i menighetens felleskap

Tips og ressurser ifm. utlysning av midler til liturgisk utstyr

 • Alder
  0-2, 3-5, 6-8, 9-12, 13-15, 16-18, voksne/familie
 • Laget av
  Kirkerådet
 • Publisert
  12.06.2020
 • Oppdatert
  22.09.2023
 • Beskrivelse

  Denne ressursen inneholder tips og inspirasjon i forbindelse med utlysningen av midler til liturgisk utstyr/inventar og tiltak som skal fremme barns deltakelse i menighetens felleskap. Det er laget en egen ressurs - Liturgisk utstyr for barns deltagelse - som oppsummerer læringen fra prosjektet.

  Se også webinaret Kors, kappe og kreativitet der flere av menighetene presenterer sitt arbeid med liturgisk utstyr for brns deltagelse.  

   

 • Endringer i kirkebygg

  Tips til framgangsmåte for godkjenning av nytt liturgisk inventar og utstyr

  Alt nytt inventar og utstyr skal på forhånd være godkjent av biskopen. Dette er vedtatt i § 24 i Regler for liturgisk inventar og utstyr. Dette gjelder også for gaver, prøveinstallasjoner og midlertidige installasjoner i kirkerommet, dersom slike ikke inngår i et arrangement. I så fall kommer Regler for bruk av kirken til anvendelse. Endringer av fast inventar i fredede kirker, enten at noe tas ut eller nytt settes inn, krever vedtak etter Kulturminneloven. For slike endringer i listeførte kirker, er antikvariske myndigheter rådgiver for biskopen.

  Tips:

  • Ta kontakt med rådgiver på bispedømmekontoret for å drøfte om det må søkes godkjenning for deres prosjekt.
  • Bispedømmekontoret vil veilede dere på framgangsmåte for godkjenning.
  • Dere trenger ikke å være i havn med godkjenningsprosessen før dere registrerer prosjektet deres i registreringsskjemaet fra Kirkerådet. Dere registrerer prosjektet med forbehold om godkjenning.
  • Godkjenningen skal være avklart før dere gjør innkjøp og sender faktura til Kirkerådet.

  Les om lystenningssteder i kirkerommet (pdf) fra Riksantikvaren.no.

 • Barns medvirkning

  Tips til hvordan menigheter kan legge til rette for barns medvirkning i prosessen

  Når menigheten ønsker å legge til rette for barns deltakelse i kirkerom og gudstjenesten bør barn og unge involveres. Involveringen bør skje tidligst mulig i prosessen. Ideelt sett bør barn og unge være med på å bestemme hvilket tiltak / utstyr menigheten vil satse på. Når det ikke er mulig bør barn og unge involveres i løpet av prosessen, under utformingen, plasseringen osv.

  Involver gjerne barn du kjenner fra før. En medvirkningsprosess kan gjennomføres ifm. familiemiddag, en korøvelse, en søndagsskolesamling eller lignende. Du trenger ikke nødvendigvis veldig mye tid eller ressurser. Tenk enkel og kreativ.

  Barns medvirkning bør være reell, frivillig, alderstilpasset, informert og representativ. Ansvaret for barns medvirkning ligger hos den voksne. Det er også den voksnes ansvar å være tydelig på grensene for medvirkningen. Barns medvirkning betyr ikke at barn får bestemme alt, men å oppfylle barns rett til å uttale seg i saker som angår dem.

  Les mer om barns medvirkning (Ressursbanken)

  Hvordan kan barn og unge involveres tidlig i prosessen? Formuler gjerne et tydelig spørsmål f.eks. Hvordan kan kirken bli mer barnevennlig?

  • Del ut symboler med 😊 eller ☹. Be barna å legge symbolene på steder og ting i kirken de liker spesielt godt eller som de ikke liker. Kanskje dere oppdager sammen helt nye sider av kirkerommet. Hva er viktig i kirkerommet? Er det steder i kirken som ikke fungerer så bra for barn? Samtale.
  • Bygg din drømmekirke: Alt 1: dere lager en større modell av deres kirke som dere innretter som dere vil med lego, byggeklosser m.m. Alt. 2: Hvert barn bygger sin drømmekirke med lego, byggeklosser og annet materiell. Med større barn kan en også bruke en enkel plantegning av kirkerommet.
  • Kirkeagenter: utstyrt med forstørrelsesglass og skrivebrett går barna på inspeksjon i kirkerommet. Hvilke steder er de viktigste i kirken? Hvor er den beste plassen? Hvor hører man best? Hva er det fineste å se på? Osv. For flere ideer for til å utforske kirkerommet finner du i ressursene til Tårnagenthelg.

  I løpet av prosessen oppstår evt. konkrete ideer som ikke er realistisk å gjennomføre, men som kan peke på behov og ønsker. Kanskje dere kan sammen finne realistiske løsninger. For eksempel er det kanskje ikke realistisk å fjerne kirkebenker, men dere kan legge til rette for sitteputer et sted i kirkerommet?

  Hvordan kan barn og unge involveres tidlig i prosessen?

  Involveringen bør være del av den kreative prosessen. Dette kan skje ved hjelp av tegninger, bygging av modeller osv. Viktig: her handler det ikke om å finne den fineste modellen og bruke den som utgangspunkt, men å samle ideer og behov fra mange barn. Barn kan også involveres ved å konkret gestalte deler av en ting.

  Involvering av tweens/ungdommer

  Med eldre barn og ungdommer kan en bruke metoder som Open space, Verdenscafe og tankekart som legger til rette for idemyldring. Dere kan evt lage korte filmsnutter om kirkerommet. Metoden med 😊 og ☹ kan fungere fint som inngang.

  Se eksempel fra Tjøme menighet under Inspirasjon.

 • Universell utforming

  Hva er Universell utforming? 

  Med universell utforming menes at omgivelsene og samfunnet er utformet på en slik måte at det kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Ramper, lydsignal ved trafikklys og ledelinjer for svaksynte er typiske eksempler for UU. Les mer om Universell utforming her: bufdir.no/uu/

  • Fysisk tilgjengelighet: Hvordan er inventaret tilgjengelig for en rullestolbruker eller et barn med krykker? Det kan handle om å unngå trappetrinn, tilgjengelig høyde av lysglober og talerstoler osv. 
  • Tilrettelegging for bruk av flere sanser. Berøring, bevegelse, lukt og smak er viktige sanser når barnet har nedsatt syn og hørsel. Utforsk hvordan forskjellige sanser kan brukes: Berøring, bevegelse, smak og lukt i tillegg til hørsel og syn. 
  • Ved bruk av skrift/tekst: Bruk også blindeskrift, bilder og tegn. Lettleste tekster hjelper mange barn, for eksempel barn med annet språk eller lesevansker. Bruk korte setninger, enkle ord og stor skrift. Mange flere tips om lettleste tekster for eksempel bakgrunn, skrifttyper osv finner du her: nfunorge.org/om-utviklingshemning/lettlest/ Se også: Tegnbanken.no  
  • Ved bruk av bilder/visuelle uttrykk: Sørg for at flere sanser kan brukes.  
  • Ved bruk av auditive uttrykk: Er det noe som skal høres, for eksempel musikk- eller fortellingsstasjoner, bør det legges til rette for tekst og bilder i tillegg. 

  Les mer: Tilrettelegging for synshemmede barn og ungdommer i trosopplæring. En veiledning for menigheter og organisasjoner: Se sammen snakk sammen (pdf) Sprell levende livsmestring  

  runerasmussen.blog/category/hel-inkluderende-kirke-inkluderende-spiritualitet/ 

   

   

 • Inspirasjon