Kirken logo
Rammer for konfirmanttiden

Foto: Tommy Normann

Rammer for konfirmanttiden

SAMLESIDE: Planarbeid, rammevilkår, tilrettelegging, beredskap, avklaringer og annet praktisk

 • Alder
  13-15
 • Laget av
  Arbeidsgruppe nedsatt av Kirkerådet
 • Publisert
  18.12.2017
 • Oppdatert
  05.04.2024
 • Beskrivelse

  Rammer for konfirmanttiden

  Konfirmasjonen gjennomføres normalt det året konfirmantene fyller 15 år.

  Under INNHOLD finner du retningslinjer, planer, beredskap, inkludering, og ansvarsavklaringer.

  Konfirmasjonstiden

  Konfirmasjonstiden gjennomføres over et tidsrom på minimum åtte måneder og har et anslått omfang på 60 timer. I løpet av et døgn på leir eller liknende kan det beregnes inntil åtte timer trosopplæring. For å ivareta at konfirmasjonstiden gir jevnlig kontakt mellom konfirmanter og menighet, kan ikke leir utgjøre mer enn 50 prosent av konfirmasjonstidens totale omfang.

  Konfirmasjonstiden gjennomføres i rammen av menighetens fellesskap, i et samvirke mellom ansatte og ulønnede medarbeidere. Konfirmasjonstidens helhetlige preg og store omfang gjør det naturlig at menighetens stab samarbeider tverrfaglig om planlegging og gjennomføring, slik at undervisning, gudstjenesteliv, diakoni, kirkemusikk og samarbeid med menighetens øvrige arbeid inngår i en helhetlig tilrettelagt konfirmasjonstid i rammen av menighetens fellesskap.

  Kirkeloven fastslår i § 36 at «Konfirmasjonsopplæring skal ikke legges til skolens tid, med mindre særlige grunner tilsier det og kommunen har gitt sitt samtykke. Med særlige grunner menes tilrettelagt opplæring for funksjonshemmede, avstander som krever skoleskyss eller liknende forhold som gjør det svært vanskelig å gi et tilfredsstillende opplæringstilbud utenom skolens tid.»

  I løpet av konfirmasjonstiden skal konfirmantene ha arbeidet med alle hovedtemaene i trosopplæringens innhold, slik disse er beskrevet i kapittel 3 i denne planen. Utvelgelsen av innhold må ses i forhold til menighetens totale trosopplæringsplan, og må bygge på den trosopplæringen konfirmantene tidligere har tatt del i gjennom oppveksten. Det må legges vekt på at konfirmasjonstiden skal gi en videreføring, og ikke bare være en repetisjon og oppsummering.

  I løpet av konfirmasjonstiden skal alle ha arbeidet med trosbekjennelsen, Fadervår og budene. De skal være fortrolige med gudstjenesten, sakramentene og kjenne Bibelens store fortelling, sett i lys av sin egen og fellesskapets fortelling. Konfirmasjonstiden skal fremme opplevelsen av egenverd og legge til rette for at konfirmantene kan se seg som skapt, elsket, frelst og holdt oppe ved Guds kjærlighet. Konfirmantene skal arbeide med egen tro og undring gjennom samtale og refleksjon. De unge skal kjenne til og få anledning til å delta i ulike former for tro i praksis som gir kunnskap og trosopplevelser. Gjennom konfirmasjonstiden skal det legges til rette for at konfirmantene kan bli kjent med og delta i deler av menighetens arbeid.

 • Innhold

  Rammer og planer

  Rammer for konfirmasjonstiden

  Mal for konfirmantplan | eksempel på konfirmantplan

  Byggeklosser: Hvordan kan Konfirmantreunion, VIDERE og På sporet fungere som byggeklosser for et helhetlig ungdomsarbeid i menigheten?

  Konfirmantarbeid i små og store kull: Rapport fra Bjørgvin bispedømme om arbeidet med varierende størrelser på konfirmantkull.

  Samisk konfirmantleir: Send lokale samiske konfirmanter til nasjonal samisk konfirmantleir, der det blir gitt trosopplæring på norsk og samisk, og innblikk i samisk trosliv. Leiren er tenkt som et tillegg til ordinær konfirmasjonsundervisning, og det gis reisestøtte. 

  Tilrettelegging og inkludering

  Se ressurser, verktøy, veiledningshefter og artikler om inkludering og tilrettelegging, her i Ressursbanken.

  Hjemmeundervisning i konfirmanttiden
  For konfirmanter med ME eller andre særskilte behov som hindrer deltakelse i ordinær konfirmantundervisning.

  Like muligheter for alle
  I møte med barn og unge med særlige behov for tilrettelegging – hvordan er ansvarsforholdet mellom kirken og det offentlige? Dette er et hefte som tar for seg konkrete spørsmål om rettigheter, plikter og ansvarsforhold i dette.

  Nettkonfirmant
  Nettkonfirmant er utviklet av Sjømannskirken for konfirmanter i utlandet og for menigheter i Norge. Konfirmanter som bor i utlandet og menigheter i Norge kan registrere seg her. Konfirmanter som bor i Norge som har behov for nettundervisning må forhøre seg med sin lokale menighet.

  Ressurser fra Døvekirken
  Hvilke tilbud har hørselshemmede barn i kirka?

  Tilrettelegging
  Arbeidet med å legge til rette undervisningssituasjonen for konfirmanter med spesielle behov, kan komme hele konfirmantkullet til gode. Innholdet i undervisningen må være sentralt og konkret.

  ALLEMED er et gratis informasjon- og handlingsverktøy utviklet med ønske om å øke frivillige og lederes kunnskap om utenforskap som følge av fattigdom blant barn og unge og øke inkluderingen av disse barna. Det vil også gi deg en konkret måte å jobbe med temaet i din gruppe.

  Beredskap

  Beredskapsplan, sikkerhetsplan og risikoanalyse
  Tips og eksempler på beredskapsplaner og sikkerhetsanalyser når man skal arrangere leir og overnatting i menigheten.

  Mot vold og seksuelle overgrep
  Rutiner, beredskapsplaner og politiattest

  Grenser som skaper
  Praktiske øvelser som lar ungdommene bli kjent med grensene sine og lar dem utvikle varhet for andres grenser på forskjellige felt.

  Trygge rom
  møte med sårbare og overgrepsutsatte barn og unge, er det nødvendig med både varhet og kunnskap. Ressursen inneholder blant annet en sårbarhetsanalyse, hvor man med utgangspunkt i sårbarhet går gjennom trosopplæringens forskjellige faser og behov.

  Spiseforstyrrelser
  Informasjon om spiseforstyrrelser og tips til deg som er bekymret.

  Ansvarsavklaring

  Ansvarsavklaring og tverrfaglig samarbeid
  Om ansvar, roller og tverrfaglig samarbeid – som er en viktig dimensjon i trosopplæringen.

  Fravær
  Hvilke krav kan stilles til fremmøte til undervisning/leir for å kunne konfirmeres.

  Forventninger, regler og avtaler
  Det er viktig at forventinger, regler og avtaler kommuniseres tydelig.

  Liturgiske retningslinjer for kateketer og diakoner

Kontaktpersoner